Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

 

Kąty Wrocławskie: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 105380 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Popiełuszki i 1Maja, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/251/12 z dnia 25 października 2012 r., Zadanie 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/283/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2012 r., Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 tekst jednolity.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [sporządzonych pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i opublikowanych w ostatnich trzech latach]: dla zadania 1 - o minimalnej powierzchni 5 ha każdy, dla terenów miejskich obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej o powierzchni nie mniejszej niż 2,5 ha, z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu i powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, dla zadania 2 - o minimalnej powierzchni 6 ha każdy, dla terenów wiejskich obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha, z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu i powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej,i przedstawią dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem projektantem z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Urbanistów, który kierował sporządzeniem co najmniej trzech obowiązujących, opublikowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [sporządzonych pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]: dla zadania 1 - o minimalnej powierzchni 5 ha każdy, dla terenów miejskich obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej o powierzchni nie mniejszej niż 2,5 ha, z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu i powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, dla zadania 2 - o minimalnej powierzchni 6 ha każdy, dla terenów wiejskich obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha, z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu i powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według formuły spełnia - nie spełnia W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań za potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający uzna dysponowanie jedną osobą o wskazanych kwalifikacjach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie z listą powiązań kapitałowych - wzór załącznik Nr 4 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony umowy dopuszczają zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: 1) zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron, 2) wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych opinii, uzgodnień, złożonych uwag do projektu planu miejscowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Popiełuszki i 1 Maja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Popiełuszki i 1Maja, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/251/12 z dnia 25 października 2012 r.,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/283/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2012 r.,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.03.2013.14.45.16 105380-2013.html (HTML, 15.17Kb) 2013-03-15 14:45:16 392

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.04.2013.10.49.41 inf o wynikach.pdf (PDF, 180.10Kb) 2013-04-05 10:49:41 468

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.04.2013.09.50.24 144100-2013.html (HTML, 5.77Kb) 2013-04-12 09:50:24 377

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
15 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
15 mar 2013, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
15 mar 2013, godz. 14:45