Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr LXXVIII/964/24 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2026"

Uchwała Nr LXXVIII/964/24 z dnia 26 marca 2024 r.

Uchwała Nr LXXVIII/964/24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2026"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2026", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/964/24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 marca 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1403).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy.

Podstawa prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytków (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania na okres 4 lat programów ochrony zabytków.

Gminny program opieki nad zabytkami przygotowany został na lata 2023-2026. Opracowany w roku 2023 został zaopiniowany pozytywnie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 15 grudnia 2023 r. pismem nr WZN.5120.4.2023.WW.

Powyższy program na celu:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy ich stanu,

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych i edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty wymagające opieki.

Z powyższych względów przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LXXVIII-964-24 (PDF, 5.51Mb) 2024-04-04 10:38:55 9
wyniki glosowania 964 (PDF, 32.43Kb) 2024-04-04 10:38:55 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miejska

Data wytworzenia:
26 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
04 kwi 2024, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
04 kwi 2024, godz. 10:38