Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze ofert w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania biegów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 03 sierpnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/171/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 837  i 1524) ogłasza z dniem 15 kwietnia 2024 roku nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania biegów w 2024 roku.

 

 1. Rodzaj zadania

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania biegów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 1. Kryteria przyznania dotacji
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych nie może przekroczyć: 15.000,00 zł.

 

 1. Dotacja przysługuje Stowarzyszeniu/ Klubowi Sportowemu, który:
 1. jest podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych;
 2. działa na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;
 3. nie działa w celu osiągnięcia zysku;
 4. przedstawi ofertę wykonania zadania publicznego w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu;

 

 1. W pierwszej kolejności przyznaje się dotację na dofinansowanie wydatków bieżących
  w szczególności na:
 1. realizację programów szkolenia sportowego, w tym:
 1. wynagrodzenia trenerów i instruktorów;
 2. transport na zawody sportowe - do 30% przyznanej dotacji;
 3. wynajem obiektów sportowych - do 30% przyznanej dotacji;
 4. ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej.
 1. zakup sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych - do 30% przyznanej dotacji,
 2. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a w szczególności:
 1. delegacje i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych;
 2. opłaty startowe, wpisowe, regulaminowe;
 3. zakup posiłków profilaktycznych i napojów dla zawodników uczestniczących
  w zawodach sportowych - do 20% przyznanej dotacji;
 4. zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy i ortopedycznych;
 5. obsługę administracyjno - finansową projektu - do 10% przyznanej dotacji;
 6. zakup podstawowego wyposażenia służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów sporto­wych - do 20 % przyznanej dotacji;
 7. pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów spor­towych.
 1. sfinansowanie klubowych stypendiów sportowych - do 30% przyznanej dotacji.

 

 

 

 1. Dotacja nie będzie udzielana:
  1. na podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji;
  3. na projekty, których faktycznym celem jest zakup lub remont nieruchomości, budynków
   oraz lokali biurowych;
  4. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
  5. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 1. Nabór wniosków dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 2. W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% wkład własny finansowy obejmujący: środki własne finansowe i/lub środki finansowe z innych źródeł.
 3. Wkład własny finansowy oferenta będzie istotny przy wyborze ofert.
 4. Wydatki mogą być wyłącznie ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały RM nr XVII/171/12 w Kątach Wrocławskich  z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, po dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz zaopiniowaniu oferty przez Komisję Właściwą ds. Spraw Sportu Rady Miejskiej.
 2. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 • Przedstawioną przez oferenta  kalkulację
 • Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie
 • Stopień realności wykonania zadania przez oferenta.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub przedłożyć skorygowany wniosek.

Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu
  w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy:
 1. okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 2. oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność  do czynności prawnych lub w składzie ich organów zachodzić będą braki uniemożliwiające działania;
 3. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w naborze lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 3. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji w 2024 roku jest przedłożenie rozliczenia końcowego przez podmioty, które realizowały zadanie publiczne w 2023 roku we współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2024 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie i na zasadach określonych
  w ustawie o finansach publicznych.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami, zgodnie z zawartą umową, gospodarnością oraz dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.
 3. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych 
  z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 1. Termin składania ofert
 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres:
  Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
  w terminie do dnia 29.04.2024 r. do godz. 1530.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta i Gminy Wrocławskie drogą pocztową.

 1. Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
 2. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 3. Do każdej oferty należy dołączyć:  
 • aktualny statut
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • licencję okręgowego lub polskiego związku sportowego
 1. Każda strona kopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.

 

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o wynikach naboru obejmująca nazwę oferenta oraz wysokość przyznanych środków publicznych zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Monika Romańska – Główny specjalista
  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontakt (71)390 51 72.
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
 2. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ROZLICZENIE wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu do pobrania z gminnej strony internetowej www.katywroclawskie.pl zakładka Fundusze i dotacje – Nabory wniosków sportowych.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240415142629011 (PDF, 166.35Kb) 2024-04-15 14:29:45 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
15 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Krzuszcz

Data publikacji:
15 kwi 2024, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
15 kwi 2024, godz. 14:29