Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie

Ogłoszenie nr 65909 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Kąty Wrocławskie: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (URL): www.katywroclawskie.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie
Numer referencyjny: ZP 271.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną z podziałem na poszczególne etapy realizacji zaczynając od Etapu I, następnie Etap III, a kończąc na Etapie II, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Poszczególne etapy prac obejmują swoim zakresem: a) Etap I – Budowa nowej części obiektu; b) Etap II – Remont (modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III – Budowa części sportowej 1. Na terenie działek 11/25, 11/26, 67 i 11/4 położonych w obrębie Sadków powstanie piętrowy budynek szkoły, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6200m2. Od strony południowej i zachodniej zaprojektowano budynek pełniący funkcje szkolne i przedszkolne. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano jedną windę i zniwelowano teren. Budynek będzie tworzył nieregularna bryłę o zróżnicowanej strukturze powierzchni. Elewacje są asymetryczne. W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu został zaprojektowany układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Na terenie działki zaprojektowano place zabaw (osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych), ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów. W części dydaktycznej mieścić się będzie m.in. przedszkole, świetlice, jadalnia, kuchnia, sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, pomieszczania dla kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej, w której zamontowane zostaną urządzenia audio-wideo. Obiekt będzie zabezpieczony akustycznie w celu zmniejszenia emisji hałasu w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzach. 2. Wykonawca ma wykonać przedmiot umowy zaczynając realizację od Etapu I, następnie Etap III, a kończąc na Etapie II. Nie można wykonawcy zmienić kolejności realizacji zadania. 3. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019. W roku 2017 będą mogły zostać rozliczone roboty wykonawcy w kwocie maksymalnie 45% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. W roku 2018 Wykonawca rozliczy roboty w kwocie max 40% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z uwzględnieniem rozliczenia dokonanego w roku 2017. W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 2017 i 2018. 4. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji placu budowy i dostarczy ją Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 5. Wykonawca zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót nieutrudniający funkcjonowanie szkoły, zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze dojazdowej na plac budowy. 6. Wykonawca zorganizuje swoją pracę w sposób umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Szkolnej w Sadkowie w godzinach jej otwarcia. 7. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu umowy łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji placu budowy (drzew, elementów wyposażenia i budowli), inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Inwentaryzację placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 8. Po stronie Wykonawcy jest zorganizować odbiór inwestycji przez służby zewnętrzne, tj. Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną oraz uzyskać ich pozytywne stanowiska niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 1.500.000zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać każdą ze Stron Umowy oraz podwykonawców. 10. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 90% wartości brutto całkowitego wykonania inwestycji, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 12. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. 13. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 14. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstaw do wyceny robót. 15. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 16. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 17. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza stanu surowego, niezamkniętego przedstawia stan zaawansowania robót oraz jego zgodność z projektem budowlanym lub wykonawczym. 18. Z przetargu Zamawiający wyłącza elementy wyposażenia wyszczególnione w pozycjach od 70 do 82 przedmiaru robót dnia 17.03.2017r branży architektoniczno-budowlanej wyposażenie, takie jak: podesty składane, szafka dwudzielna na ubrania, ławki szkolne, biurka dla nauczycieli, krzesła dla nauczycieli, krzesełka szkolne dla szkoły i przedszkolaków, stoły okrągłe dla przedszkolaków i do jadalni i świetlicy, tablice interaktywne, szafki do salek przedszkolnych, szafki do klas, regały biblioteczne. 19. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią projektowanego budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji zadania, usterkami w istniejącym budynku szkoły. 20. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowy. 21. Wykonawca oświadczy, że budowa nowej części szkoły nie spowoduje przestoi w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia. 22. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania prac (określone w SIWZ) oraz zabezpieczy teren budowy wokół istniejącego budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Sadkowie w sposób zgodny z przepisami BHP. 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 24. Zgodnie z art.36a ust.2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, przez generalnego wykonawcę. Warunki zatrudnienia: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących następujący zakres czynności: - wykonanie i uzupełnienie ścian i stropów; - wykonanie tynków i robót malarskich; - wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; - wykonanie drogi pożarowej z placem manewrowym; 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 19. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust. 19. Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 19 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 19 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie. 5. Postanowienia, o których mowa stosowane będą również odpowiednio w odniesieniu do podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV:45400000-1, 45110000-1, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45315300-1, 45316100-6, 45314310-7, 32323500-8, 35125300-2, 45231400-9, 45311000-0, 45312100-8, 45314000-1, 45313100-5, 45311100-1, 45311200-2, 45312311-0, 45331100-7, 45332000-3, 45321000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331210-1, 45100000-8, 45112710-5, 45233222-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/03/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada możliwość sfinansowania lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości 15.000.000zł, lub posiadać zdolność kredytową w takiej samej wysokości. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł; W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłoży, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10.000.000zł brutto i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.000m2, kubatury 10.000m3 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 10.000.000zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu dydaktycznego, dydaktyczno-sportowego lub sportowego o kubaturze powyżej 10.000m3 i powierzchni użytkowej ponad 3000m2. i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi spełnić obydwa wymagania jednocześnie. Obiekt dydaktyczny, sportowy czy użyteczności publicznej który jest budowany, przebudowywany lub rozbudowywany musi spełniać wymogi kubatury i powierzchni użytkowej określone w SIWZ dla nowopowstałej części, bez części istniejącej obiektu przebudowywanego lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca obowiązany jest wykazać za pomocą wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej lub szkoleniowej, np. żłobek, przedszkole, szkoła, gimnazjum, uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny lub szkoleniowy przeznaczony do celów dydaktycznych lub szkoleniowych, w tym warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 10.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie obiektu sportowego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony celom sportowym, np. hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, areny zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe, pływalnie kryte z częścią sportową (boisko), baseny, o kubaturze powyżej 10.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny – zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), o kubaturze powyżej 10.000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3000m2, wybudowane w ostatnich 5 latach; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) Kierownikiem budowy, który posiada: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. - doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o wartości nie mniejszej niż 10.000.000zł brutto lub min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10.000.000zł brutto b) Kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. c) Kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. d) Kierownikiem robót drogowych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. e) dysponować pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym murarskich (min. 15 osób), ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich (min. 5 osób), instalacji sanitarnych (min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób) f) wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - zatrudniał rocznie co najmniej 60 osób. Przedstawić zaświadczenie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.Potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień umowy w następujących okolicznościach: 12) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: e) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; f) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. g) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu, We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. h) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu), 13) Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 14) zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 15) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 16) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 17) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 18) Zmiany tabeli elementów scalonych w zakresie uszczegółowienia części składowych elementów wykazanych w tabeli, bez możliwości zmiany jej elementów podstawowych, na wniosek Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 19) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczególnych elementów robót, bez możliwości zmiany jego elementów podstawowych, a także bez możliwości wzdłużenia terminu zakończenia całego zadania inwestycyjnego. 20) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 21) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 22) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 6) Wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: a) jeżeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, b) jeżeli konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana: - zaprzestaniem produkcji, - brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), c) jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, d) jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 7) Z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 8) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa. 9) Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 10) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany: d) stawki podatku od towarów i usług, e) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wprowadzenia zmiany może żądać każda ze Stron, przy czym jest ona obowiązana wykazać, w jaki sposób zmiana elementów, o których mowa w pkt 4 lit a) – c) wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
65909 2017 ogłoszenie.html (HTML, 58.16Kb) 2017-04-13 12:49:18 273

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
segregator1.pdf (PDF, 260.11Mb) 2017-04-13 13:53:44 212
segregator2.pdf (PDF, 215.40Mb) 2017-04-13 13:53:59 202
segregator3.pdf (PDF, 8.99Mb) 2017-04-13 13:54:15 185
segregator4.pdf (PDF, 231.81Mb) 2017-04-13 13:54:26 184
segregator5.pdf (PDF, 204.08Mb) 2017-04-13 13:54:36 187
segregator6.pdf (PDF, 12.08Mb) 2017-04-13 13:54:47 185
segregator7.pdf (PDF, 18.46Mb) 2017-04-13 13:55:16 177
segregator8.pdf (PDF, 5.15Mb) 2017-04-13 13:55:25 184
segregator9.pdf (PDF, 2.87Mb) 2017-04-13 13:55:36 177
segregator10.pdf (PDF, 63.95Mb) 2017-04-13 13:55:44 180
segregator11.pdf (PDF, 193.77Mb) 2017-04-13 13:55:55 190
segregator12.pdf (PDF, 96.13Mb) 2017-04-13 13:56:04 186
segregator13.pdf (PDF, 93.01Mb) 2017-04-13 13:56:16 185
segregator14.pdf (PDF, 32.67Mb) 2017-04-13 13:56:25 179
segregator15.pdf (PDF, 66.05Mb) 2017-04-13 13:56:35 181
segregator16.pdf (PDF, 141.16Mb) 2017-04-13 13:56:45 181
segregator17.pdf (PDF, 174.78Mb) 2017-04-13 13:56:55 182
Dolne źródło ciepła.zip (ZIP, 53.83Mb) 2017-04-13 13:00:57 177
Inwentaryzacja geodezyjna.zip (ZIP, 2.69Mb) 2017-04-13 13:00:13 173
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 308.08Kb) 2017-05-08 13:43:13 31
Przedmiary robót.zip (ZIP, 3.71Mb) 2017-04-13 12:59:59 226
SIWZ.pdf (PDF, 1,013.99Kb) 2017-04-13 12:49:18 236

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi 2.pdf (PDF, 195.76Kb) 2017-04-28 08:38:02 278
26 04 2017 12 38 44 Dolne żródło ciepła.zip (ZIP, 49.67Mb) 2017-04-26 12:38:44 307
aktualna umowa.pdf (PDF, 345.07Kb) 2017-04-26 12:37:45 262
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 344.24Kb) 2017-04-26 12:37:30 433
projekt FOTOWOLTAIKI.zip (ZIP, 1.82Mb) 2017-04-26 12:39:15 266
termin wizji lokalnej.pdf (PDF, 193.11Kb) 2017-04-21 12:49:25 341

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
73035 2017 zmiana ogłoszenia.html (HTML, 3.10Kb) 2017-04-25 12:27:44 287
zmiana terminu składania ofert.pdf (PDF, 156.31Kb) 2017-04-25 12:25:41 379

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 240.52Kb) 2017-05-09 11:13:56 526

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 158.06Kb) 2017-05-23 10:54:02 300

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
89562 2017 udzielenie zamówienia.html (HTML, 23.11Kb) 2017-05-29 15:16:03 265

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
13 kwi 2017

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
13 kwi 2017, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
13 kwi 2017, godz. 12:49