Ogłoszenie nr 89562 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Kąty Wrocławskie: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 65909 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 73035 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną z podziałem na poszczególne etapy realizacji zaczynając od Etapu I, następnie Etap III, a kończąc na Etapie II, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Poszczególne etapy prac obejmują swoim zakresem: a) Etap I – Budowa nowej części obiektu; b) Etap II – Remont (modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III – Budowa części sportowej 1. Na terenie działek 11/25, 11/26, 67 i 11/4 położonych w obrębie Sadków powstanie piętrowy budynek szkoły, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6200m2. Od strony południowej i zachodniej zaprojektowano budynek pełniący funkcje szkolne i przedszkolne. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano jedną windę i zniwelowano teren. Budynek będzie tworzył nieregularna bryłę o zróżnicowanej strukturze powierzchni. Elewacje są asymetryczne. W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu został zaprojektowany układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Na terenie działki zaprojektowano place zabaw (osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych), ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów. W części dydaktycznej mieścić się będzie m.in. przedszkole, świetlice, jadalnia, kuchnia, sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, pomieszczania dla kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej, w której zamontowane zostaną urządzenia audio-wideo. Obiekt będzie zabezpieczony akustycznie w celu zmniejszenia emisji hałasu w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzach. 2. Wykonawca ma wykonać przedmiot umowy zaczynając realizację od Etapu I, następnie Etap III, a kończąc na Etapie II. Nie można wykonawcy zmienić kolejności realizacji zadania. 3. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019. W roku 2017 będą mogły zostać rozliczone roboty wykonawcy w kwocie maksymalnie 45% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. W roku 2018 Wykonawca rozliczy roboty w kwocie max 40% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z uwzględnieniem rozliczenia dokonanego w roku 2017. W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 2017 i 2018. 4. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji placu budowy i dostarczy ją Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 5. Wykonawca zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót nieutrudniający funkcjonowanie szkoły, zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze dojazdowej na plac budowy. 6. Wykonawca zorganizuje swoją pracę w sposób umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Szkolnej w Sadkowie w godzinach jej otwarcia. 7. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu umowy łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji placu budowy (drzew, elementów wyposażenia i budowli), inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Inwentaryzację placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 8. Po stronie Wykonawcy jest zorganizować odbiór inwestycji przez służby zewnętrzne, tj. Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną oraz uzyskać ich pozytywne stanowiska niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 1.500.000zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać każdą ze Stron Umowy oraz podwykonawców. 10. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 90% wartości brutto całkowitego wykonania inwestycji, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 12. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. 13. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 14. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstaw do wyceny robót. 15. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 16. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 17. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza stanu surowego, niezamkniętego przedstawia stan zaawansowania robót oraz jego zgodność z projektem budowlanym lub wykonawczym. 18. Z przetargu Zamawiający wyłącza elementy wyposażenia wyszczególnione w pozycjach od 70 do 82 przedmiaru robót dnia 17.03.2017r branży architektoniczno-budowlanej wyposażenie, takie jak: podesty składane, szafka dwudzielna na ubrania, ławki szkolne, biurka dla nauczycieli, krzesła dla nauczycieli, krzesełka szkolne dla szkoły i przedszkolaków, stoły okrągłe dla przedszkolaków i do jadalni i świetlicy, tablice interaktywne, szafki do salek przedszkolnych, szafki do klas, regały biblioteczne. 19. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią projektowanego budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji zadania, usterkami w istniejącym budynku szkoły. 20. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowy. 21. Wykonawca oświadczy, że budowa nowej części szkoły nie spowoduje przestoi w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia. 22. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania prac (określone w SIWZ) oraz zabezpieczy teren budowy wokół istniejącego budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Sadkowie w sposób zgodny z przepisami BHP. 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 24. Zgodnie z art.36a ust.2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, przez generalnego wykonawcę. Warunki zatrudnienia: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących następujący zakres czynności: - wykonanie i uzupełnienie ścian i stropów; - wykonanie tynków i robót malarskich; - wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; - wykonanie drogi pożarowej z placem manewrowym; 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 19. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust. 19. Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 19 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 19 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie. 5. Postanowienia, o których mowa stosowane będą również odpowiednio w odniesieniu do podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45110000-1, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45315300-1, 45316100-6, 45314310-7, 32323500-8, 35125300-2, 45231400-9, 45311000-0, 45312100-8, 45314000-1, 45313100-5, 45311100-1, 45311200-2, 45312311-0, 45331100-7, 45332000-3, 45321000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331210-1, 45100000-8, 45112710-5, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT16170264.29
WalutaPL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
POLBAU Zakład Techniczno-Budowlany Sp. z o. o.,  ,  Ul. Grunwaldzka 25,  45-054 ,  Opole,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17297829,07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17297829,07
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17798060,94
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.