Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 216795 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadań: 1) Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Smolec wraz z adaptacją ruin dworu . 2) Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Zabrodzie wraz z remontem budynku pod adresem Zabrodzie 10.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu zabytkowego parku o powierzchni co najmniej 2,50 ha . 2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy, adaptacji, zagospodarowania lub remontu obiektu budowlanego będącego w rejestrze zabytków o kubaturze co najmniej 3.000 m3. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); f. skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Projektanta 2) Zmian kadrowych: a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego. b) zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. c) w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Smolec wraz z adaptacją ruin dworu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania należy wykonać: a) inwentaryzację do celów projektowych, podstawowe dane o projekcie, opis stanu zachowania zieleni, inwentaryzację zieleni, inwentaryzację istniejących elementów małej architektury, inwentaryzację ruin dworu i obszaru fosy, opis istniejącego układu wodnego, b) projekt zieleni - zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych (droga przejazdowa oraz ścieżki parkowe), projekt nasadzeń nowej roślinności nawiązującej gatunkowo i przestrzennie do pierwotnego uwzględnieniem ogrodów tematycznych: - kolekcja wiosennych kwiatów cebulowych, - miniaturowy ogródek owocowo - warzywny, c) projekt adaptacji ruin dworu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na amfiteatr wraz z konserwacją fosy, remontem układu wodnego w obszarze parku, posadowieniem mostków, projekt wyposażenia terenu w elementy małej architektury: latarnie, kosze uliczne, ławki, altany, obiekt mini gastronomii, toaletę publiczną i inne elementy małej architektury parkowej wraz z ogrodzeniem parku (2 bramy i 2 furtki), d) projekt terenu aktywnego wypoczynku dla dzieci młodszych i starszych, (mini boiska sportowe, urządzenie placów zabaw), e) uzyskać decyzje pozwolenie na prace budowlano-konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę, f) sporządzić aktualizację map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, g) uzyskać wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, działek na których przebiegać będzie inwestycja wraz z wykazem właścicieli i władających. Wykazy właścicieli i władających składane z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być aktualne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Zabrodzie wraz z remontem budynku pod adresem Zabrodzie 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania należy wykonać: a. inwentaryzację do celów projektowych, podstawowe dane o projekcie, opis stanu zachowania zieleni, inwentaryzację zieleni, inwentaryzację istniejących elementów małej architektury, opis istniejącego układu wodnego, b. projekt zieleni - zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych (droga przejazdowa oraz ścieżki parkowe), projekt nasadzeń nowej roślinności nawiązującej gatunkowo i przestrzennie do pierwotnego projektu z uwzględnieniem ogrodów tematycznych: - kolekcja liliowców, - kolekcja ziół , c. projekt remontu budynku mieszkalno-usługowego Zabrodzie 10, na dz. nr ewid. 9/99, obręb Zabrodzie ( powierzchnia zabudowy 554,5 m? , kubatura całkowita 4175,80 m ?), Remont obejmować będzie: - remont dachu: naprawa lub wymiana więźby dachowej, przemurowanie kominów, wymianę pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną, wymianę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, - wykonanie instalacji odgromowej, - osuszenie ścian budynku, założenie izolacji pionowej, wykonanie drenażu wokół budynku (stosownie do potrzeb), - wykonanie nowych tynków zewnętrznych z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego kształtu otworów okiennych wraz z detalami architektonicznymi, naprawa ściany szczytowej. (w przypadku zmiany kształtu lub wielkości okien uwzględnić malowanie pomieszczeń). d. projekt remontu układu wodnego na terenie Parku, e. projekt wyposażenia terenu w elementy małej architektury: latarnie, kosze uliczne, ławki, altany, obiekt mini gastronomii, toaletę publiczną i inne elementy małej architektury parkowej wraz z ogrodzeniem parku (2 bramy i 4 furtki), f. projekt terenu aktywnego wypoczynku dla dzieci młodszych i starszych (mini boiska sportowe, urządzenie placów zabaw), g. uzyskać decyzje: pozwolenie na prace budowlano-konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę, h. aktualizację map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, i. uzyskać wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów działek na których przebiegać będzie inwestycja wraz z wykazem właścicieli i władających. Wykazy właścicieli i władających składane z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być aktualne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 •  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
216795-2014.html (HTML, 17.91Kb) 2014-10-14 14:35:47 457
216795-2014.html (HTML, 17.91Kb) 2014-10-14 14:35:47 457

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14 10 2014 14 52 48 dokumentacja.pdf (PDF, 4.11Mb) 2014-10-14 14:52:48 280
14 10 2014 14 52 48 dokumentacja.pdf (PDF, 4.11Mb) 2014-10-14 14:52:48 280
14 10 2014 14 53 05 uchwała.pdf (PDF, 930.80Kb) 2014-10-14 14:53:05 282
14 10 2014 14 53 05 uchwała.pdf (PDF, 930.80Kb) 2014-10-14 14:53:05 282
dokumentacja.pdf (PDF, 4.11Mb) 2014-10-14 14:50:46 104
dokumentacja.pdf (PDF, 4.11Mb) 2014-10-14 14:50:46 104
SIWZ.pdf (PDF, 618.29Kb) 2014-10-14 14:35:47 112
SIWZ.pdf (PDF, 618.29Kb) 2014-10-14 14:35:47 112
uchwała.pdf (PDF, 930.80Kb) 2014-10-14 14:51:05 91
uchwała.pdf (PDF, 930.80Kb) 2014-10-14 14:51:05 91

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 216.67Kb) 2014-10-21 10:36:36 474
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 216.67Kb) 2014-10-21 10:36:36 474
SIWZ aktualny.pdf (PDF, 617.87Kb) 2014-10-21 10:36:57 532
SIWZ aktualny.pdf (PDF, 617.87Kb) 2014-10-21 10:36:57 532

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 130.23Kb) 2014-11-17 13:27:02 548

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
244621-2014.html (HTML, 4.80Kb) 2014-11-25 14:59:35 427

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
14 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
14 paź 2014, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
16 paź 2014, godz. 14:28