Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie: SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 415436 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r.do 31 grudnia 2012 r. 2. Szczegółowy wykaz materiałów wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik nr 1 umowy, stanowiący integralną część umowy. 3. Zamawiający w ramach realizacji zadania wymaga dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych tonerów do sprzętu biurowego: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych oraz poddanych procesowi ponownego napełnienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany -z nazwy- przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 5. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek Wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające iż oferowane materiały eksploatacyjne są akceptowane przez producentów urządzeń do których są oferowane i ich stosowanie nie narusza posiadanej gwarancji producenta, a dla urządzeń firmy HP rozszerzonych polis serwisowych (CarePack) posiadanych przez Zamawiającego. Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami w warunkach gwarancji sprzętu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca winien przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na kwotę minimum 50 000 zł. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że zaoferowane produkty posiadają deklarację producenta drukarek lub faksów dopuszczającą produkt do stosowania w drukarkach lub faksach, jak również oświadczenie, ze stosowanie takich materiałów eksploatacyjnych nie naruszy warunków gwarancji lub polis serwisowych posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
415436-2011.html (HTML, 11.85Kb) 2011-12-08 07:29:14 367

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik nr 5 do SIWZ.pdf (PDF, 282.04Kb) 2011-12-08 07:29:35 159
SIWZ.pdf (PDF, 528.77Kb) 2011-12-08 07:29:14 134

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 193.21Kb) 2011-12-14 09:47:31 400

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wyborze.pdf (PDF, 221.72Kb) 2012-01-09 11:59:46 372

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 198.25Kb) 2012-01-20 11:11:43 390

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
08 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
08 gru 2011, godz. 07:29

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
08 gru 2011, godz. 07:29