Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

REMONT WIEŻY RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Kąty Wrocławskie: REMONT WIEŻY RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Numer ogłoszenia: 98940 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIEŻY RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku w zakresie wymiany wewnętrznej klatki schodowej, tynkowania elewacji, wraz z wymianą okładziny, oblachowania oraz napraw i wzmocnień konstrukcji hełmu wieży ratuszowej w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Podczas wykonywania prac Wykonawca musi zabezpieczyć elementy dekoracyjne w postaci kuli i chorągiewki, których renowacja nie stanowi zakresu zamówienia i objęta będzie niezależnym pozwoleniem na budowę wraz z pozostałymi elementami wystroju tj. lwy, tablice heraldyczno-inskrypcyjne. 3. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanizm zabytkowego zegara wraz z drewnianą skrzynią oraz ciężarkami i umieści w miejscu wyznaczonym przez Inwestora na etapie realizacji prac. 4. Należy przewidzieć montaż odstraszaczy na ptaki (kolce) na elementach gzymsów i parapetów okiennych budynku wieży. 5. Przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią podstawy do wyceny. 6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią wewnętrzną budynku wieży i ponosi wszelkie koszty związane z powstałymi na skutek realizacji zadania usterkami wewnątrz i na zewnątrz budynku. 7. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu dokonać lustracji przedmiotowego zadania i zgłosić swoją obecność na niej u przedstawiciela Inwestora, odpowiedzialnego merytorycznie za w/w inwestycję. Inwestor ustala termin przeprowadzenia wizji na obiekcie na dzień 04.04.2012r. na godz. 10:00. 8. Wykonawca oświadczy, że przeprowadzany remont nie spowoduje przestoi w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu. 9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia dekarskie i budowlane do wykonywania prac (określone w SIWZ) oraz zabezpieczy teren budowy wokół wieży w sposób zgodny z przepisami BHP. 10. Wykonawca będzie współpracował z firmą wykonującą zadanie inwestycyjne polegające na remoncie dachu, elewacji z montażem windy zewnętrznej w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich, w tym w zakresie umożliwienia bezproblemowego prowadzenia prac, dostępu do obiektu i realizacji swoich zadań.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysiokości 10.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia dekarskie i budowlane do wykonywania prac

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty dekarskie, o wartości co najmniej 185.000 zł brutto polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych w istniejącym budynku użyteczności publicznej oznaczonym jako obiekt wpisany do rejestru zabytków lub podlegającym ochronie konserwatorskiej i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót), a także że wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 150.000 zł brutto polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 900 m3. Wykonawca musi spełnić obydwa wymagania jednocześnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinien dysponować: a) Kierownikiem budowy, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 100 000,00 zł brutto, w ramach oddzielnych zadań, polegającymi na remoncie, odtworzeniu, renowacji konstrukcji dachu w istniejącym budynku. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia, które powinny zawierać zakres i wartość robót. b) Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych starych elewacji i konstrukcji drewnianych - Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 3 .Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4. Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 5. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 6. Zmiany umowy wynikającej z konieczności przeprowadzenia prac renowacyjnych wieży ratusza (rzeźby lwów, płyt inskrypcyjno-heraldycznych), pogorszenia się stanu technicznego obiektu, konieczności wykonania robót dodatkowych, wystąpienia nieprzewidzianych w dniu opracowywania dokumentacji technicznej i przedmiaru robót prac powiązanych z przedmiotem umowy, w tym zmiany terminu realizacji zamówienia, będącej następstwem wystąpienia w/w okoliczności. 7. Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 8. Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
98940-2012.html (HTML, 20.86Kb) 2012-03-29 14:44:54 401

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inwentaryzacja architektoniczna.pdf (PDF, 49.02Mb) 2012-03-29 14:45:21 81
inwentaryzacja instalacji wewn..pdf (PDF, 27.35Mb) 2012-03-29 14:45:21 92
projekt budowlany.pdf (PDF, 79.96Mb) 2012-03-29 14:45:21 116
projekt wykonawczy.pdf (PDF, 70.21Mb) 2012-03-29 14:57:56 130
PRZEDMIAR.pdf (PDF, 66.58Kb) 2012-03-29 14:57:39 167
SIWZ.pdf (PDF, 615.35Kb) 2012-03-29 14:44:54 178

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 164.47Kb) 2012-05-09 09:32:51 410

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 156.47Kb) 2012-05-18 08:45:58 414

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
29 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
29 mar 2012, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
29 mar 2012, godz. 14:44