Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 137774 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 180 m Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 580 m Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2 - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 290 m Zadanie 4 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Wrocławska - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 100 m Zadanie 5 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 362 na dz. nr 107/1 oraz na dz. nr 70/2 w miejscowości Romnów - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 120 m Zadanie 6 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Skałka ul. Szkolna - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 30 m Projekty dla zadań nr 1, 2, 3, 5 wykonać z zastosowaniem opraw LED, zadania 4 i 6 z zastosowaniem opraw sodowych. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówienia w ramach każdego z zadań wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na załączonych mapkach poglądowych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Zadania 1 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 2 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 500 mb dla Zadania 3 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 200 mb dla Zadania 4 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 5 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 6 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla linii nie krótszej niż 30 mb i przedstawią dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie; W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań objętych niniejszym postępowaniem, Zamawiający uzna za należyte potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej dla realizacji przedmiotowego zamówienia w ramach zadań, o które ubiega się Wykonawca, jeżeli Wykonawca wykaże, się wymaganym doświadczeniem dla zadania o największej wymaganej przez Zamawiającego długości sieci spośród zadań w ramach których Wykonawca ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą: -aktualne uprawnienia odpowiednie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań za potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający uzna dysponowanie jedną osobą o wskazanych kwalifikacjach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2.Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3.Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4.Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5.Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6.Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a)których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, b)jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c)w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron. 8.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych, które skutkowały niemożnością prowadzenia prac projektowych. 9.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian kadrowych jeżeli zmiana następować będzie poprzez zastąpienie osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia na osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem. 10.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ. 11.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT. 12.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do niniejszej Umowy zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 13.Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 180 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 580 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2 - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 290 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Wrocławska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Wrocławska - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 100 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 362 na dz. nr 107/1 oraz na dz. nr 70/2 w miejscowości Romnów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 362 na dz. nr 107/1 oraz na dz. nr 70/2 w miejscowości Romnów - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 120 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Skałka ul. Szkolna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Skałka ul. Szkolna - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 30 m.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.04.2013.10.38.48 137774-2013.html (HTML, 19.72Kb) 2013-04-09 10:38:48 391

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.04.2013.10.38.48 SIWZ.pdf (PDF, 592.42Kb) 2013-04-09 10:38:48 150
09.04.2013.10.43.27 mapy pogladowe.zip (ZIP, 2.81Mb) 2013-04-09 10:43:27 113
warunki.zip (ZIP, 13.03Mb) 2013-04-09 10:43:32 115

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.04.2013.15.27.47 Zalacznik Nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 245.93Kb) 2013-04-16 15:27:47 385

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.04.2013.13.19.51 inf o wynikach.pdf (PDF, 186.91Kb) 2013-04-29 13:19:51 493

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.05.2013.13.43.28 udzielenie zamowienia.html (HTML, 10.84Kb) 2013-05-10 13:43:28 387

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
09 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
09 kwi 2013, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
09 kwi 2013, godz. 10:38