Kąty Wrocławskie: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 185124 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137774 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 180 m Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 580 m Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2 - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 290 m Zadanie 4 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Wrocławska - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 100 m Zadanie 5 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 362 na dz. nr 107/1 oraz na dz. nr 70/2 w miejscowości Romnów - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 120 m Zadanie 6 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Skałka ul. Szkolna - przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 30 m Projekty dla zadań nr 1, 2, 3, 5 wykonać z zastosowaniem opraw LED, zadania 4 i 6 z zastosowaniem opraw sodowych. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówienia w ramach każdego z zadań wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na załączonych mapkach poglądowych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4471,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Wrocławska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 362 na dz. nr 107/1 oraz na dz. nr 70/2 w miejscowości Romnów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Skałka ul. Szkolna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ