Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie prac projektowych pn. Budowa cmentarza komunalnego w Smolcu

 

Kąty Wrocławskie: WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SMOLCU
Numer ogłoszenia: 454996 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SMOLCU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania przez Projektanta projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy cmentarza komunalnego na działce nr 61/11 obręb Smolec przy ul. Starowiejskiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane opracowania branżowe budowlane i wykonawcze (uzgodnione z rzeczoznawcami wszystkich wymaganych branż) wraz ze szczegółowymi przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Projekt winien być opracowany wg wytycznych projektowych dla tego typu obiektów (m. in. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków), obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane. Przewiduje się minimum 3 spotkania robocze na etapie opracowania dokumentacji projektowej, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) Wystąpienie o warunki przyłączeniowe do właścicieli mediów oraz uzyskanie zapewnień dostaw mediów. b) Aktualizacja map do celów projektowych. c) Wykonywanie obowiązków wynikających z art. 20 Prawa Budowlanego. d) Wykonanie projektu budowlanego. e) Wykonanie projektu wykonawczego. f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego g) Uzgodnienie całości dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami. h) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Wykonanie przedmiarów robót, j) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. k) Wykonanie wersji elektronicznej opracowania. l) Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych. m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. W opracowanym projekcie należy przewidzieć wykonanie: a) Kwater grzebalnych (należy uwzględnić możliwość dokonywania pochówków w następujących rodzajach mogił: groby ziemne, grobowce murowane, kolumbarium) przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu. Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa kwater wiązać się będzie z koniecznością niwelacji części terenu i budowy skarp, przy czym Zamawiający preferuje rozwiązanie polegające na nawiezieniu gruntu. b) Dróg i chodników w powiązaniu z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. c) Kaplicy cmentarnej. d) Parkingu zlokalizowanego w obszarze strefy ochronnej cmentarza wzdłuż wschodniej części działki. e) Systemu odprowadzania wód opadowych do potoku Kasina wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. f) Sieci wodociągowej, przyłączy i miejsc czerpalnych wody na cmentarzu. g) Zieleni o charakterze izolacyjnym (strefa ochrony sanitarnej) i dekoracyjnym. h) Małej architektury z ogrodzeniem cmentarza. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu cmentarza o powierzchni co najmniej 1,5 ha

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz posiadającą uprawnienia w specjalności: a) architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w specjalności jw. b) drogowej, posiadający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w specjalności jw. c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w specjalności jw. d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant w specjalności jw.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
454996-2012.html (HTML, 14.00Kb) 2012-11-16 12:23:03 438

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dokumentacja geotechniczna Smolec.pdf (PDF, 4.59Mb) 2012-11-16 12:23:20 292
Mapa Smolec cmentarz.jpg (JPG, 160.76Kb) 2012-11-16 12:23:29 207
SIWZ.pdf (PDF, 527.11Kb) 2012-11-16 12:23:03 240

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
463214-2012.html (HTML, 8.21Kb) 2012-11-21 12:00:24 400
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU.pdf (PDF, 239.33Kb) 2012-11-26 12:31:43 461
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 148.69Kb) 2012-11-21 11:59:46 434
zmodyfikowana SIWZ II.pdf (PDF, 526.60Kb) 2012-11-26 12:32:20 420
zmodyfikowana SIWZ.pdf (PDF, 527.77Kb) 2012-11-21 12:00:11 398

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
471758-2012.html (HTML, 8.82Kb) 2012-11-26 12:32:20 409

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach na BIP.pdf (PDF, 163.40Kb) 2012-12-13 09:24:58 482

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
519520-2012.html (HTML, 6.30Kb) 2012-12-19 15:32:47 437
519588-2012.html (HTML, 1.59Kb) 2012-12-19 15:33:05 439

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
16 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
16 lis 2012, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
16 lis 2012, godz. 12:23