Kąty Wrocławskie: WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SMOLCU
Numer ogłoszenia: 454996 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SMOLCU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania przez Projektanta projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy cmentarza komunalnego na działce nr 61/11 obręb Smolec przy ul. Starowiejskiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane opracowania branżowe budowlane i wykonawcze (uzgodnione z rzeczoznawcami wszystkich wymaganych branż) wraz ze szczegółowymi przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Projekt winien być opracowany wg wytycznych projektowych dla tego typu obiektów (m. in. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków), obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane. Przewiduje się minimum 3 spotkania robocze na etapie opracowania dokumentacji projektowej, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) Wystąpienie o warunki przyłączeniowe do właścicieli mediów oraz uzyskanie zapewnień dostaw mediów. b) Aktualizacja map do celów projektowych. c) Wykonywanie obowiązków wynikających z art. 20 Prawa Budowlanego. d) Wykonanie projektu budowlanego. e) Wykonanie projektu wykonawczego. f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego g) Uzgodnienie całości dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami. h) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Wykonanie przedmiarów robót, j) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. k) Wykonanie wersji elektronicznej opracowania. l) Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych. m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. W opracowanym projekcie należy przewidzieć wykonanie: a) Kwater grzebalnych (należy uwzględnić możliwość dokonywania pochówków w następujących rodzajach mogił: groby ziemne, grobowce murowane, kolumbarium) przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu. Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa kwater wiązać się będzie z koniecznością niwelacji części terenu i budowy skarp, przy czym Zamawiający preferuje rozwiązanie polegające na nawiezieniu gruntu. b) Dróg i chodników w powiązaniu z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. c) Kaplicy cmentarnej. d) Parkingu zlokalizowanego w obszarze strefy ochronnej cmentarza wzdłuż wschodniej części działki. e) Systemu odprowadzania wód opadowych do potoku Kasina wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. f) Sieci wodociągowej, przyłączy i miejsc czerpalnych wody na cmentarzu. g) Zieleni o charakterze izolacyjnym (strefa ochrony sanitarnej) i dekoracyjnym. h) Małej architektury z ogrodzeniem cmentarza. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie