136 Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych

Kąty Wrocławskie: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych
Numer ogłoszenia: 430248 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. 2.Zakres prac obejmuje: 1) dostarczenie i instalację komputerowego oprogramowania do ewidencji oraz zarządzania drogami i obiektami mostowymi, 2) opracowanie systemu referencyjnego dla całej sieci dróg (o długości ok. 120 km), 3) zebranie danych o wszystkich naziemnych obiektach w pasie drogowym zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583) dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia, 4) wprowadzenie pozyskanych danych do systemu, 5) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla 3 pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z obsługi programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Dane powinny być pozyskane z następujących źródeł: Inwentaryzacje i pomiary w terenie, w tym należy uwzględnić również: wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583), Geodezyjne mapy papierowe lub cyfrowe (wektorowe) w wersji pełnej (wszystkie warstwy aktywne) zapewnia wykonawca, Dokumenty i wykazy inwentaryzacji powykonawczych przekazane przez Zamawiającego 2. Ewidencja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez zasilenie wdrażanego systemu oraz na płycie CD, DVD lub innych elektronicznych nośnikach danych w formacie zgodnym z dostarczonym programem do ewidencji dróg i mostów. Mapę sieci dróg należy wykonać również w formie tradycyjnej (drukowanej na formacie A-0) w 2 egzemplarzach. 3. Realizacja wykonywania ewidencji obejmuje: 3.1. Dostarczenie i instalacja komputerowego oprogramowania do ewidencji i zarządzania drogami i obiektami mostowymi. 3.1.1. Wymagania ogólne. 3.1.1.1.Podstawowym zadaniem systemu jest stworzenie cyfrowego obiektowego modelu pasa drogowego będącego odzwierciedleniem rzeczywistości. 3.1.1.2.System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583). 3.1.1.3.Pozyskane i udostępnione mapy należy wprowadzić do systemu jako kolejne warstwy. 3.1.1.4. Reprezentacja graficzna w postaci wektorowej mapy terenu pasa drogowego musi być zintegrowana z danymi opisowymi tj. książką drogi. 3.1.1.5.Wprowadzenie lub zmiana danych metodą rysowania obiektów na mapie musi automatycznie generować zmiany w odpowiednich tabelach bazy danych, książce drogi i zestawieniach zbiorczych. 3.1.1.6.System musi automatycznie rzutować obiekty drogi na odcinek referencyjny wyliczając ich kilometraże, pole powierzchni, długość i automatycznie wkładać je do bazy danych i książki drogi. 3.1.1.7. System musi posiadać bibliotekę znaków pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego aby na mapach tematycznych odpowiednio prezentować oznakowanie. 3.1.1.8. System musi posiadać edytor znaków i tablic umożliwiający tworzenie przez Zamawiającego nowych znaków i tablic oraz umieszczanie ich w bibliotece. 3.1.1.9. System musi być oparty na relacyjno-obiektowej bazie danych gromadzącej zarówno dane opisowe jak i geometrię obiektów. Baza danych musi umożliwiać zakładanie indeksów przestrzennych. 3.1.1.10. System musi umożliwiać zapis do bazy danych załączników w postaci plików jpg, tiff, avi, dwg, dxf, dgn, mif, shp, txt, doc, xls. 3.1.1.11. System musi automatycznie generować: - książkę drogi, - książkę obiektu mostowego, - kartę obiektu mostowego, - dziennik objazdów, - mapę techniczno - eksploatacyjną, - mapę oceny stanu technicznego nawierzchni, - formularze wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583). 3.1.1.12. System musi posiadać możliwość podglądu stanu danych z określonego dnia. 3.1.1.13. System musi posiadać rejestr wprowadzania danych uwzględniając nazwę użytkownika wprowadzającego zmiany, datę i czas zmiany. 3.1.1.14. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji systemu wraz z nośnikami z oprogramowaniem niezbędnym do instalacji całego systemu w ilości: - relacyjna baza danych z licencją dostępu na minimum 5 użytkowników, - program do ewidencji dróg i obiektów mostowych - 2 licencje, - program do organizacji ruchu - 1 licencja, - program CAD GIS - 3 licencje. 3.1.1.15. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać możliwość poprawnej pracy w systemie komputerowym Zamawiającego, opartym o systemy Microsoft Windows 2008 Server R2 x64. 3.1.1.16. Zamawiający wymaga zainstalowania i skonfigurowania oferowanego oprogramowania na wskazanych: serwerze i 3 stacjach roboczych wraz z podaniem nazw użytkowników i haseł dostępowych. 3.1.1.17. Zamawiający wymaga przeszkolenia 3 pracowników w zakresie obsługi oferowanego oprogramowania. 3.1.2. Składniki systemu. 3.1.2.1. Program do prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa powyżej. 3.1.2.2. Program do organizacji ruchu zapewniający wykonywanie, wydruk i archiwizowanie projektów organizacji ruchu drogowego. 3.1.2.3. Program CAD GIS umożliwiający: - przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map zasadniczych rastrowych i wektorowych, - przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map wektorowych obiektów drogi zgromadzonych w bazie danych, - możliwość wykonywania operacji logicznych takich jak suma, część wspólna, różnica, różnica symetryczna, dzielenie, dołączanie i scalanie na obiektach, - tworzenie topologii na dowolnie wybranych obiektach liniowych i punktowych, - automatyczne przeliczanie kilometraży odcinków, - wyszukiwanie najkrótszej drogi, - narzędzia ułatwiające rysowanie typu: snap, polar snap, snap bliski, snap po długości, - drukowanie formatki według sekcji geodezyjnej lub rozmiaru papieru A3 zgodnie z kierunkiem osi drogi; orientacja rzutni musi być zgodna z kierunkiem przebiegu osi drogi, - obsługę danych zapisanych w formatach: shp, dxf, dgn, mif, tif oraz Oracle Spatial, - obsługa serwisów WMS i WFS, - możliwość jednoczesnej pracy na kilku źródłach danych będących w różnych układach współrzędnych geodezyjnych (transformacja układów w czasie rzeczywistym), - eksport do standardowych plików wymiany do formatu DXF, DGN i SHP, dane zawarte w pliku eksportu muszą zawierać pełną informację o zinwentaryzowanych obiektach, - przeglądanie zdjęć z warstwy objazdu wideo, - tworzenie map tematycznych według atrybutów obiektów. 3.1.2.4. System musi posiadać narzędzia administracyjne umożliwiające nadawanie i kontrolę uprawnień użytkowników na różnych poziomach zabezpieczeń. 3.1.2.5.Struktura bazy danych ewidencji dróg musi mieć możliwość replikowania danych do WROSIP i przygotowania mechanizmu replikowania tych danych do struktury danych WROSIP. 3.2. Opracowanie systemu referencyjnego dla całej sieci dróg. 3.2.1. Wymagania 3.2.1.1. System referencyjny musi być opracowany dla całej sieci dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie i dowiązany do krajowego systemu referencyjnego. 3.2.1.2. System referencyjny musi być oparty na systemie współrzędnych geodezyjnych. Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawierać określenie: punktów węzłowych odcinków międzywęzłowych określenie numerów, kategorii oraz nazw poszczególnych ulic 3.2.1.3. Przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych i odcinków międzywęzłowych. 3.2.1.4. Przebiegi dróg należy zweryfikować z mapą własności gruntów. 3.2.1.5. Nie jest wymagana stabilizacja mechaniczna punktów węzłowych. 3.2.1.6. System referencyjny powinien zostać opracowany w dwóch formach: elektronicznej - w postaci komputerowej mapy wektorowej, możliwej do obróbki i edycji, w dostarczonym przez Wykonawcę oprogramowaniu do ewidencji dróg i obiektów mostowych; pisemnej - 2 egzemplarze map w kolorze w skali 1:10 000, z uwzględnionymi atrybutami systemu referencyjnego. 3.3. Zebranie danych o wszystkich naziemnych obiektach w pasie drogowym dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia. 3.3.1.Dane należy zebrać i opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji dróg i obiektów mostowych. Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ok. 95 km. 3.3.2. Zakres prac. Pomiar elementów dróg w terenie powinien być uzupełnieniem istniejących map zasadniczych miasta. Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej mapy dróg w dostarczonym systemie oraz nanieść z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy tematyczne według następującego podziału rzeczowego: osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem, jezdnie, zjazdy, krawężniki ścieżki rowerowe, opaski, chodniki, pasy zieleni, obrzeża, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, parkingi, miejsca parkingowe, zatoki autobusowe, przystanki autobusowe, kanalizacja deszczowa, studzienki kanalizacyjne i kratki ściekowe, kanalizacja sanitarno-wodociągowa, słupy energetyczne, oświetleniowe i telefoniczne, obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych), tunele przepusty Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego. Dla dróg nie posiadających wydzielonego pasa drogowego lub położonych na działkach ewidencyjnych, których linie graniczne znajdują się w znacznej odległości od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu-do ustalenia zakresu aktualizacji map zasadniczych oraz inwentaryzacji elementów pasa drogowego - jako granicę pasa drogowego należy przyjąć linię odległą co najmniej o 0,75m od ww krawędzi lub urządzeń. Wszystkie naziemne obiekty pasa drogowego mają być lokalizowane w globalnym układzie odniesienia z błędem lokalizacji nie przekraczającym 1 m, a geometria tych obiektów wyznaczana z błędem pomiaru nie przekraczającym 0,1 m. Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych muszą być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej. Opracowanie należy wykonać w układzie współrzędnych geodezyjnych zgodnym z układem stosowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu dla mapy zasadniczej. Opracowanie nie zawiera badania nośności konstrukcji jezdni dróg i mostów. Realizacja zadania przewiduje wykonanie objazdu wideo oraz utworzenie warstwy tematycznej objazd wideo na mapie z podłączonymi do punktów mapy zdjęciami z objazdu i umożliwiającej równoczesne przeglądanie zdjęć i trasy objazdu. Objazd powinien być wykonany z użyciem minimum dwóch kamer o rozdzielczości minimum 1280x1024 z częstotliwością minimum 5m. Powinien zostać wprowadzony do bazy danych z uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych i plików graficznych. Zapisem wideo winny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Przejazd wideo należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym. 3.4.Wprowadzenie pozyskanych danych do systemu. Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).3.5 Przeprowadzenie szkolenie z obsługi programu do ewidencji dróg i mostów. Wykonawca po zrealizowaniu zakresu prac objętych zamówieniem przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu (3 osób) w zakresie obsługi systemu w ilości 20 godzin.4.Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia technicznego trwającego 1 rok od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wsparcie techniczne polegać będzie na pomocy pracownikowi urzędu w obsłudze programu przez udzielenie informacji telefonicznie, mailowo lub w innej uzgodnionej przez strony formie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 2 usług wykonania elektronicznej ewidencji dróg w oparciu o system GIS o długości pozyskanych danych drogowych minimum 50 km. i przedstawią dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, c) przerw w realizacji usług, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji umowy w konsekwencji uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. 3) Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 4) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy 5) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 7) W sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usług wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 8) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
430248-2012.html (HTML, 23.64Kb) 2012-11-02 12:23:09 462

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 537.15Kb) 2012-11-02 12:23:09 150

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikachBIP.pdf (PDF, 160.54Kb) 2012-11-23 12:14:04 521

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia.html (HTML, 16.80Kb) 2012-11-30 13:10:41 533

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kienc-Brachmańska

Data wytworzenia:
02 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
02 lis 2012, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
02 lis 2012, godz. 12:23