Kąty Wrocławskie: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych
Numer ogłoszenia: 482926 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 430248 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. 2.Zakres prac obejmuje: 1) dostarczenie i instalację komputerowego oprogramowania do ewidencji oraz zarządzania drogami i obiektami mostowymi, 2) opracowanie systemu referencyjnego dla całej sieci dróg (o długości ok. 120 km), 3) zebranie danych o wszystkich naziemnych obiektach w pasie drogowym zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583) dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia, 4) wprowadzenie pozyskanych danych do systemu, 5) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla 3 pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z obsługi programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Dane powinny być pozyskane z następujących źródeł: Inwentaryzacje i pomiary w terenie, w tym należy uwzględnić również: wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583), Geodezyjne mapy papierowe lub cyfrowe (wektorowe) w wersji pełnej (wszystkie warstwy aktywne) zapewnia wykonawca, Dokumenty i wykazy inwentaryzacji powykonawczych przekazane przez Zamawiającego 2. Ewidencja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez zasilenie wdrażanego systemu oraz na płycie CD, DVD lub innych elektronicznych nośnikach danych w formacie zgodnym z dostarczonym programem do ewidencji dróg i mostów. Mapę sieci dróg należy wykonać również w formie tradycyjnej (drukowanej na formacie A-0) w 2 egzemplarzach. 3. Realizacja wykonywania ewidencji obejmuje: 3.1. Dostarczenie i instalacja komputerowego oprogramowania do ewidencji i zarządzania drogami i obiektami mostowymi. 3.1.1. Wymagania ogólne. 3.1.1.1.Podstawowym zadaniem systemu jest stworzenie cyfrowego obiektowego modelu pasa drogowego będącego odzwierciedleniem rzeczywistości. 3.1.1.2.System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583). 3.1.1.3.Pozyskane i udostępnione mapy należy wprowadzić do systemu jako kolejne warstwy. 3.1.1.4. Reprezentacja graficzna w postaci wektorowej mapy terenu pasa drogowego musi być zintegrowana z danymi opisowymi tj. książką drogi. 3.1.1.5.Wprowadzenie lub zmiana danych metodą rysowania obiektów na mapie musi automatycznie generować zmiany w odpowiednich tabelach bazy danych, książce drogi i zestawieniach zbiorczych. 3.1.1.6.System musi automatycznie rzutować obiekty drogi na odcinek referencyjny wyliczając ich kilometraże, pole powierzchni, długość i automatycznie wkładać je do bazy danych i książki drogi. 3.1.1.7. System musi posiadać bibliotekę znaków pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego aby na mapach tematycznych odpowiednio prezentować oznakowanie. 3.1.1.8. System musi posiadać edytor znaków i tablic umożliwiający tworzenie przez Zamawiającego nowych znaków i tablic oraz umieszczanie ich w bibliotece. 3.1.1.9. System musi być oparty na relacyjno-obiektowej bazie danych gromadzącej zarówno dane opisowe jak i geometrię obiektów. Baza danych musi umożliwiać zakładanie indeksów przestrzennych. 3.1.1.10. System musi umożliwiać zapis do bazy danych załączników w postaci plików jpg, tiff, avi, dwg, dxf, dgn, mif, shp, txt, doc, xls. 3.1.1.11. System musi automatycznie generować: - książkę drogi, - książkę obiektu mostowego, - kartę obiektu mostowego, - dziennik objazdów, - mapę techniczno - eksploatacyjną, - mapę oceny stanu technicznego nawierzchni, - formularze wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583). 3.1.1.12. System musi posiadać możliwość podglądu stanu danych z określonego dnia. 3.1.1.13. System musi posiadać rejestr wprowadzania danych uwzględniając nazwę użytkownika wprowadzającego zmiany, datę i czas zmiany. 3.1.1.14. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji systemu wraz z nośnikami z oprogramowaniem niezbędnym do instalacji całego systemu w ilości: - relacyjna baza danych z licencją dostępu na minimum 5 użytkowników, - program do ewidencji dróg i obiektów mostowych - 2 licencje, - program do organizacji ruchu - 1 licencja, - program CAD GIS - 3 licencje. 3.1.1.15. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać możliwość poprawnej pracy w systemie komputerowym Zamawiającego, opartym o systemy Microsoft Windows 2008 Server R2 x64. 3.1.1.16. Zamawiający wymaga zainstalowania i skonfigurowania oferowanego oprogramowania na wskazanych: serwerze i 3 stacjach roboczych wraz z podaniem nazw użytkowników i haseł dostępowych. 3.1.1.17. Zamawiający wymaga przeszkolenia 3 pracowników w zakresie obsługi oferowanego oprogramowania. 3.1.2. Składniki systemu. 3.1.2.1. Program do prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa powyżej. 3.1.2.2. Program do organizacji ruchu zapewniający wykonywanie, wydruk i archiwizowanie projektów organizacji ruchu drogowego. 3.1.2.3. Program CAD GIS umożliwiający: - przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map zasadniczych rastrowych i wektorowych, - przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map wektorowych obiektów drogi zgromadzonych w bazie danych, - możliwość wykonywania operacji logicznych takich jak suma, część wspólna, różnica, różnica symetryczna, dzielenie, dołączanie i scalanie na obiektach, - tworzenie topologii na dowolnie wybranych obiektach liniowych i punktowych, - automatyczne przeliczanie kilometraży odcinków, - wyszukiwanie najkrótszej drogi, - narzędzia ułatwiające rysowanie typu: snap, polar snap, snap bliski, snap po długości, - drukowanie formatki według sekcji geodezyjnej lub rozmiaru papieru A3 zgodnie z kierunkiem osi drogi; orientacja rzutni musi być zgodna z kierunkiem przebiegu osi drogi, - obsługę danych zapisanych w formatach: shp, dxf, dgn, mif, tif oraz Oracle Spatial, - obsługa serwisów WMS i WFS, - możliwość jednoczesnej pracy na kilku źródłach danych będących w różnych układach współrzędnych geodezyjnych (transformacja układów w czasie rzeczywistym), - eksport do standardowych plików wymiany do formatu DXF, DGN i SHP, dane zawarte w pliku eksportu muszą zawierać pełną informację o zinwentaryzowanych obiektach, - przeglądanie zdjęć z warstwy objazdu wideo, - tworzenie map tematycznych według atrybutów obiektów. 3.1.2.4. System musi posiadać narzędzia administracyjne umożliwiające nadawanie i kontrolę uprawnień użytkowników na różnych poziomach zabezpieczeń. 3.1.2.5.Struktura bazy danych ewidencji dróg musi mieć możliwość replikowania danych do WROSIP i przygotowania mechanizmu replikowania tych danych do struktury danych WROSIP. 3.2. Opracowanie systemu referencyjnego dla całej sieci dróg. 3.2.1. Wymagania 3.2.1.1. System referencyjny musi być opracowany dla całej sieci dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie i dowiązany do krajowego systemu referencyjnego. 3.2.1.2. System referencyjny musi być oparty na systemie współrzędnych geodezyjnych. Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawierać określenie: punktów węzłowych odcinków międzywęzłowych określenie numerów, kategorii oraz nazw poszczególnych ulic 3.2.1.3. Przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych i odcinków międzywęzłowych. 3.2.1.4. Przebiegi dróg należy zweryfikować z mapą własności gruntów. 3.2.1.5. Nie jest wymagana stabilizacja mechaniczna punktów węzłowych. 3.2.1.6. System referencyjny powinien zostać opracowany w dwóch formach: elektronicznej - w postaci komputerowej mapy wektorowej, możliwej do obróbki i edycji, w dostarczonym przez Wykonawcę oprogramowaniu do ewidencji dróg i obiektów mostowych; pisemnej - 2 egzemplarze map w kolorze w skali 1:10 000, z uwzględnionymi atrybutami systemu referencyjnego. 3.3. Zebranie danych o wszystkich naziemnych obiektach w pasie drogowym dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia. 3.3.1.Dane należy zebrać i opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji dróg i obiektów mostowych. Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ok. 95 km. 3.3.2. Zakres prac. Pomiar elementów dróg w terenie powinien być uzupełnieniem istniejących map zasadniczych miasta. Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej mapy dróg w dostarczonym systemie oraz nanieść z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy tematyczne według następującego podziału rzeczowego: osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem, jezdnie, zjazdy, krawężniki ścieżki rowerowe, opaski, chodniki, pasy zieleni, obrzeża, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, parkingi, miejsca parkingowe, zatoki autobusowe, przystanki autobusowe, kanalizacja deszczowa, studzienki kanalizacyjne i kratki ściekowe, kanalizacja sanitarno-wodociągowa, słupy energetyczne, oświetleniowe i telefoniczne, obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych), tunele przepusty Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego. Dla dróg nie posiadających wydzielonego pasa drogowego lub położonych na działkach ewidencyjnych, których linie graniczne znajdują się w znacznej odległości od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu-do ustalenia zakresu aktualizacji map zasadniczych oraz inwentaryzacji elementów pasa drogowego - jako granicę pasa drogowego należy przyjąć linię odległą co najmniej o 0,75m od ww krawędzi lub urządzeń. Wszystkie naziemne obiekty pasa drogowego mają być lokalizowane w globalnym układzie odniesienia z błędem lokalizacji nie przekraczającym 1 m, a geometria tych obiektów wyznaczana z błędem pomiaru nie przekraczającym 0,1 m. Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych muszą być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej. Opracowanie należy wykonać w układzie współrzędnych geodezyjnych zgodnym z układem stosowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu dla mapy zasadniczej. Opracowanie nie zawiera badania nośności konstrukcji jezdni dróg i mostów. Realizacja zadania przewiduje wykonanie objazdu wideo oraz utworzenie warstwy tematycznej objazd wideo na mapie z podłączonymi do punktów mapy zdjęciami z objazdu i umożliwiającej równoczesne przeglądanie zdjęć i trasy objazdu. Objazd powinien być wykonany z użyciem minimum dwóch kamer o rozdzielczości minimum 1280x1024 z częstotliwością minimum 5m. Powinien zostać wprowadzony do bazy danych z uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych i plików graficznych. Zapisem wideo winny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Przejazd wideo należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym. 3.4.Wprowadzenie pozyskanych danych do systemu. Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).3.5 Przeprowadzenie szkolenie z obsługi programu do ewidencji dróg i mostów. Wykonawca po zrealizowaniu zakresu prac objętych zamówieniem przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu (3 osób) w zakresie obsługi systemu w ilości 20 godzin.4.Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia technicznego trwającego 1 rok od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wsparcie techniczne polegać będzie na pomocy pracownikowi urzędu w obsłudze programu przez udzielenie informacji telefonicznie, mailowo lub w innej uzgodnionej przez strony formie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ