Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - ogrodzenie

Kąty Wrocławskie: ROZBUDOWA CMENTARZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH - OGRODZENIE
Numer ogłoszenia: 153808 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA CMENTARZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH - OGRODZENIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z montażem 3 bram wjazdowych z furtkami wejściowymi w Kątach Wrocławskich w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy, c) załadunek, wywóz, z terenu rozbudowywanego cmentarza, około 100 m3 nadmiaru ziemi i gruzu wraz z rozplantowaniem (w miejscu wywiezienia) na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 4,5 km. 2. Zakres robót określony w dokumentacji projektowej jest większy niż wynika z niniejszego postępowania przetargowego. Zalecana jest wizja w terenie. 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinni dysponować jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie: ogrodzeń z cegły elewacyjnej o łącznej długości co najmniej 150 metrów bieżących, lub innych obiektów budowlanych o łącznej powierzchni wykonanie licowania ścian z cegły elewacyjnej wynoszącej minimum 200 m2, przy czym wartość każdego z tych zamówień nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane godnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1 wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.2 wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, 1.3 konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 1.4 konieczności wykonania robót dodatkowych; W przypadkach określonych powyżej, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiany kierownika budowy/robót: 2.1 na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 2.2 na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 3. Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 3.1. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 3.2. w przypadku siły wyższej; 3.3. zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; 3.4. zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 3.5. zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 3.6. zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 3.7. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczególnych elementów robót, bez możliwości zmiany jego elementów podstawowych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
153808-2012.html (HTML, 14.36Kb) 2012-05-14 14:27:10 395
ogloszenie.pdf (PDF, 124.83Kb) 2012-05-09 09:19:24 395

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
A1.pdf (PDF, 1.65Mb) 2012-05-14 14:27:36 80
K1.pdf (PDF, 668.14Kb) 2012-05-14 14:29:16 65
zaA . nr 1 do umowy.xls (XLS, 32.50Kb) 2012-05-14 14:27:23 61
A2.pdf (PDF, 2.32Mb) 2012-05-14 14:27:51 66
A3.pdf (PDF, 115.17Kb) 2012-05-14 14:28:03 62
A4.pdf (PDF, 166.50Kb) 2012-05-14 14:28:14 64
A5.pdf (PDF, 521.80Kb) 2012-05-14 14:28:27 64
geotechnika cmentarz.pdf (PDF, 553.63Kb) 2012-05-14 14:28:58 66
geotechnika cmentarz rysunek.pdf (PDF, 406.30Kb) 2012-05-14 14:28:38 66
Ogrodzenie przedmiar.pdf (PDF, 31.13Kb) 2012-05-14 14:29:30 80
OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 110.40Kb) 2012-05-14 14:29:44 93
SIWZ.pdf (PDF, 556.23Kb) 2012-05-14 14:27:10 62
SIWZ.pdf (PDF, 399.23Kb) 2012-05-09 09:19:24 116
SPECYFIKACJA.pdf (PDF, 192.96Kb) 2012-05-14 14:29:58 59

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.pdf (PDF, 190.37Kb) 2012-05-10 11:29:53 383

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 272.23Kb) 2012-05-25 11:39:32 407
uniewaA nienie.pdf (PDF, 235.21Kb) 2012-05-31 14:28:46 386

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
181370-2012.pdf (PDF, 122.84Kb) 2012-05-31 09:47:05 396

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kurpiel Jadwiga

Data wytworzenia:
14 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
14 maj 2012, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
14 maj 2012, godz. 14:27