Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont stropu poddasza nad pierwszym piętrem w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich

Kąty Wrocławskie: REMONT STROPU PODDASZA NAD PIERWSZYM PIĘTREM W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Numer ogłoszenia: 300120 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT STROPU PODDASZA NAD PIERWSZYM PIĘTREM W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie stropu poddasza nad pierwszym piętrem w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. Wykonawca oświadczy, że wykonywanie remontu stropu poddasza nad pierwszym piętrem budynku ratusza nie spowoduje przestoi w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu. 3. Wykonawca w przypadku konieczności częściowego rozebrania konstrukcji więźby dachowej udzieli gwarancji wykonania więźby i połaci dachowej na całość robót związanych z konstrukcją więźby i połaci dachowej. 4. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia znajdujące się poniżej stropu poddasza, a także usunie uszkodzenia powstałe w tych pomieszczeniach w wyniku remontu stropu. 5. Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, a w przypadku uszkodzenia elementów instalacji CO na strychu przewidzi zamienne źródło ciepła, a także po stronie wykonawcy będzie pokrycie kosztów ogrzewania zamiennego i ogrzewania istniejącego. 6. Wykonawca zobowiąże się współpracować z wykonawcą remontu dachu, elewacji i montażu windy zewnętrznej. 7. Wykonawca zobowiąże się zapewnić ciągłość działania instalacji elektrycznej, alarmowej i klimatyzacji na okres realizacji prac, na koszt wykonawcy. Dopuszcza się zastosowanie zamiennej klimatyzacji obsługującej pomieszczenia na koszt wykonawcy. 8. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonania zadania inwestycyjnego. 9. Wykonawca zapewni zaplecze budowy i jego zabezpieczenie. Inwestor może wskazać miejsce. 10. Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku ratusza z uwzględnieniem okresu korzystania z tych miejsc. 11. Wykonawca zabezpieczy elewację budynku ratusza i ewentualnie usunie szkody wynikłe podczas pracy przy wykonywanie remontu stropu. 12. Inwestor nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy. Zapewnienie dostawy energii wraz z kosztami jej zużycia będą leżeć po stronie wykonawcy. 13. Inwestor nie będzie poniósł odpowiedzialności za majątek wykonawcy pozostawiony na placu budowy. 14. Inwestor zapewni kierownika budowy nad realizowanym zadaniem. Kierownik budowy będzie pełnił obowiązki kierownika budowy nad remontem stropu poddasza jak również nad remontem dachu (Decyzja o pozwoleniu na budowę obejmuje remont stropu oraz dachu budynku ratusza w Kątach Wrocławskich). 15. Inwestor udostępnia komunikację wewnątrz budynku tylko w godzinach pracy urzędu. 16. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią wewnętrzną budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji zadania, usterkami wewnątrz i na zewnątrz budynku. 17. Wykonawca przedłoży do przetargu harmonogram realizacji prac z podziałem na etapy wyłączenia poszczególnych pomieszczeń z użytkowania. 18. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac oraz zabezpieczy teren budowy w sposób zgodny z przepisami BHP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.26.90-4, 45.43.21.14-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe - 9.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy udokumentują, że w okresie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegająca na remoncie dachu ze stropem o powierzchni użytkowej ponad 500 m2 na obiekcie znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać pracowników posiadających doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych konstrukcji drewnianych w obiektach ujętych w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 450 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć płaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Harmonogram realizacji prac z podziałem na etapy wyłączenia poszczególnych pomieszczeń z użytkowania. (będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy); 2. Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 2 do umowy). 3. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiany kierownika budowy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 3. zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
300120-2012.html (HTML, 17.16Kb) 2012-08-14 09:33:41 404

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PW 1-1.pdf (PDF, 333.26Kb) 2012-08-14 09:34:42 122
PW 2-1-Typ-1.pdf (PDF, 239.73Kb) 2012-08-14 09:34:53 106
PW wzmocnienia 2-rzut stropu.pdf (PDF, 354.68Kb) 2012-08-14 09:37:10 121
PW 3-1-Typ-2.pdf (PDF, 239.78Kb) 2012-08-14 09:35:03 109
PW 4-1-Typ-3.pdf (PDF, 240.77Kb) 2012-08-14 09:35:22 112
PW 5-1-Typ-4.pdf (PDF, 239.06Kb) 2012-08-14 09:35:38 90
PW 6-1-Typ-5.pdf (PDF, 240.95Kb) 2012-08-14 09:35:55 109
PW 7-1-Typ-6.pdf (PDF, 240.84Kb) 2012-08-14 09:36:07 118
PW 8-1-Typ-7.pdf (PDF, 240.58Kb) 2012-08-14 09:36:17 103
PW 9-1-Typ-8.pdf (PDF, 235.37Kb) 2012-08-14 09:36:29 88
PW 10-1- Typ-A i B.pdf (PDF, 223.67Kb) 2012-08-14 09:36:41 108
PW 11-1- Typ-A i B.pdf (PDF, 224.09Kb) 2012-08-14 09:36:54 98
opis- projekt wykonawczy.pdf (PDF, 3.04Mb) 2012-08-14 09:34:31 163
projekt budowlany.zip (ZIP, 7.99Mb) 2012-08-14 10:07:52 91
SIWZ.pdf (PDF, 554.49Kb) 2012-08-14 09:33:41 171
SST.pdf (PDF, 198.04Kb) 2012-08-14 09:37:30 134

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zaA do odp nr1 rzut parteru i I piA tra.pdf (PDF, 507.82Kb) 2012-08-24 09:48:03 426
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 196.70Kb) 2012-08-23 10:09:16 430
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 193.92Kb) 2012-08-24 09:47:37 410

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach po powtA rzeniu czynnoA ci.pdf (PDF, 170.65Kb) 2012-10-22 13:51:32 416

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
418228-2012.html (HTML, 6.44Kb) 2012-10-25 14:23:46 389

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
14 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
14 sie 2012, godz. 09:33

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
14 sie 2012, godz. 09:33