Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach

Kąty Wrocławskie: REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GNIECHOWICACH
Numer ogłoszenia: 64168 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GNIECHOWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do umowy . 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy. 5. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 6. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 7. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 8. Dokumentacja projektowa załączona do niniejszego postępowania zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przedmiocie zamówienia. UWAGA: 9. Wszystkie roboty w zakresie sali głównej, szatni, piwnicy, poddasza i wejścia ! 10. Ze względu na podział realizacji projektu na części, przed wyceną zaleca się przeprowadzić wizję lokalną na placu budowy. 11. Ze względu na trwające roboty budowlane, wizja lokalna zostanie zorganizowana w jednym terminie dla wszystkich oferentów - w dniu 08 marca 2012 r. 12. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w obecności pracownika UMiG..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 500 000,00 zł brutto, polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie . Załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierowniki budowy, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 500 000,00 zł brutto, polegającymi na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej - jako kierownik budowy, Kierownik robót branży elektrycznej, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, - doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót. Kierownik robót branży sanitarnej, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, - doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) Zmiana terminu realizacji wynikająca ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. d) umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy; b) Zmiana terminu z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych; c) Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli mediów; d) Stwierdzenie występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi; e) Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu; f) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, lub innych nieprzewidzianych wydarzeń; g) Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego; h) Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 10.243.1623 j.t. z późn. zm.), o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy; i) Klęska żywiołowa; j) Siła wyższa; k) Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, l) Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i STWiORB

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unie Europejską objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
64168-2012.html (HTML, 20.39Kb) 2012-03-02 09:59:50 422

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik nr 4 do umowy.xlsx (XLSX, 18.68Kb) 2012-03-02 10:00:28 123
ZaA . nr 8 do SIWZ.xlsx (XLSX, 19.21Kb) 2012-03-02 10:00:15 128
ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 1.18Mb) 2012-03-02 10:00:57 96
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 859.73Kb) 2012-03-02 10:01:09 111
INSTALACJE SANITARNE.zip (ZIP, 3.13Mb) 2012-03-02 10:01:25 90
KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 640.74Kb) 2012-03-02 10:01:42 89
OPISY.zip (ZIP, 310.22Kb) 2012-03-02 10:01:58 101
PRZEDMIARY.zip (ZIP, 413.96Kb) 2012-03-02 10:00:43 156
SIWZ.pdf (PDF, 784.80Kb) 2012-03-02 09:59:50 286
SST.zip (ZIP, 1.61Mb) 2012-03-02 10:02:26 78

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
popr. ZaA A cznik nr 4 do umowy.xlsx (XLSX, 18.64Kb) 2012-03-21 09:11:58 393
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II.pdf (PDF, 260.64Kb) 2012-03-21 09:10:40 409
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.pdf (PDF, 226.83Kb) 2012-03-12 14:33:39 412
RZUT STRYCHU.pdf (PDF, 39.33Kb) 2012-03-12 14:34:07 416
zmodyfikowana SIWZ.pdf (PDF, 784.31Kb) 2012-03-21 09:11:00 426

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana terminu skA adania ofert.pdf (PDF, 214.35Kb) 2012-03-15 13:42:03 412

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 285.48Kb) 2012-04-17 10:10:05 444

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
02 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
02 mar 2012, godz. 09:59

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
02 mar 2012, godz. 09:59