Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie
Numer ogłoszenia: 43324 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną z podziałem na poszczególne etapy realizacji zaczynając od Etapu I, a kończąc na Etapie III, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnych części niniejszej SIWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Poszczególne etapy prac obejmują swoim zakresem: a) Etap I - Budowa nowej części obiektu; b) Etap II - Remont (modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III - Budowa części sportowej. 2. Na terenie działek 11/25, 11/26, 67 i 11/4 położonych w obrębie Sadków powstanie piętrowy budynek szkoły, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6200 m2. Od strony południowej i zachodniej zaprojektowano budynek pełniący funkcje szkolne i przedszkolne. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano jedną windę i zniwelowano teren. Budynek będzie tworzył nieregularną bryłę o zróżnicowanej strukturze powierzchni. Elewacje są asymetryczne. W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu został zaprojektowany układ komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Na terenie działki zaprojektowano place zabaw (osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych), ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów. W części dydaktycznej mieścić się będzie m.in. przedszkole, świetlice, jadalnia, kuchnia, sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, pomieszczania dla kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej, w której zamontowane zostaną urządzenia audio-wideo. Obiekt będzie zabezpieczony akustycznie w celu zmniejszenia emisji hałasu w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej, korytarzach. 3. Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zaczynając realizację od Etapu I, przez Etap II, a kończąc na Etapie III. Wykonawca nie może zmienić kolejności realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2016-2018. W roku 2016 będą mogły zostać rozliczone roboty wykonawcy w kwocie maksymalnie 30% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. W roku 2017 Wykonawca rozliczy roboty w kwocie maksymalnie 45% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z uwzględnieniem rozliczenia dokonanego w roku 2016. W roku 2018 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 2016 i 2017. 5. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji placu budowy i dostarczy ją Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 6. Wykonawca zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót nieutrudniający funkcjonowanie szkoły, zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze dojazdowej na plac budowy. 7. Wykonawca zorganizuje swoją pracę w sposób umożliwiający bezproblemowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Szkolnej w Sadkowie w godzinach jej otwarcia. 8. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu zamówienia łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji placu budowy (drzew, elementów wyposażenia i budowli), inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Inwentaryzację placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 10 dni od daty przekazania placu budowy w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej. 9. Po stronie Wykonawcy jest zorganizowanie odbioru inwestycji przez służby zewnętrzne, tj. Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną oraz uzyskanie ich pozytywnego stanowiska niezbędnego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 10. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać Zamawiającego, Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 11. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych we wzorze umowy od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 110% wartości brutto całkowitego wykonania inwestycji, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 12. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. 13. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 14. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstaw do wyceny robót. 15. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 16. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego we wzorze umowy, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 17. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią projektowanego budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji przedmiotu zamówienia, usterkami w istniejącym budynku szkoły. 18. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.31.53.00-1, 32.32.35.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-0, 45.31.21.00-8, 45.31.40.00-1, 45.31.31.00-5, 45.31.23.11-0, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.11.27.10-5, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej: 1) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 10.000.000 zł brutto i powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 3.000 m2 , kubatury 10.000 m3oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz 2) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 10.000.000 zł brutto polegającą na budowie obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o kubaturze powyżej 10.000 m3 i powierzchni użytkowej ponad 3.000 m2. Wykonawca musi spełnić wymagania obu punktów jednocześnie. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku udziału wskaże obiekt, który jest w trakcie budowy, przebudowy lub rozbudowy, wówczas Wykonawca musi wykazać, że nowopowstała część wskazywanego obiektu spełnia wymogi kubatury i powierzchni użytkowej określone w SIWZ, bez części istniejącej obiektu przebudowywanego lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca obowiązany jest wykazać za pomocą wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej, np. żłobek, przedszkole, szkoła, gimnazjum, uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny przeznaczony do celów dydaktycznych, w tym warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 10.000 m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3.000 m2. Przez pojęcie obiektu sportowego Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do celów sportowych, np. hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, areny zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe, pływalnie kryte z częścią sportową (boisko), o kubaturze powyżej 10.000 m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3000 m2. Przez pojęcie obiektu użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny - zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), o kubaturze powyżej 10.000 m3 i powierzchni użytkowej powyżej 3.000 m2. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie spełnia. Dowodami, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 1) kierownikiem budowy, który posiada: - uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto i min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto 2) kierownikiem robót branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa 3) kierownikiem robót branży elektrycznej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa 4) kierownikiem robót branży drogowej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i wpisanym do izby inżynierów budownictwa 5) pracownikami posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu następujących robót budowlanych: murarskich (min. 15 osób), ogólnobudowlanych (min. 25 osób), ciesielsko-dekarskich (min. 5 osób), instalacji sanitarnych (min. 10 osób) i elektrycznych (min. 5 osób), Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Przedstawiona przez Wykonawców jedna osoba jako kierownik robót posiadająca uprawnienia w kilku specjalnościach może pełnić łącznie kilka funkcji. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według formuły spełnia - nie spełnia Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 15.000.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł. (do oferty należy także dołączyć potwierdzenia opłaty składki za polisę) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

DO OFERTY NALEŻY TAKŻE DOŁĄCZYĆ (wypełnione): Tabelę elementów scalonych - załącznik nr 1 do umowy Wykaz prac, jakie Zamawiający zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom - załącznik nr 3 do umowy (jeżeli dotyczy) Wykaz czynników cenotwórczych przyjętych przez Wykonawcę do wyceny przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie - szkoła Sadków.url (URL, 238.00b) 2016-02-26 11:50:09 573

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa.zip (ZIP, 802.12Kb) 2016-02-26 11:53:08 250
pb.zip (ZIP, 51.14Mb) 2016-02-26 11:51:42 371
pw.zip (ZIP, 124.29Mb) 2016-02-26 11:52:56 418
SIWZ.pdf (PDF, 826.46Kb) 2016-02-26 11:50:09 363
skany dokumentow.zip (ZIP, 22.86Mb) 2016-02-26 11:52:45 262

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ 2.pdf (PDF, 391.65Kb) 2016-03-17 09:18:03 403
odp. na zapytania 2.pdf (PDF, 232.70Kb) 2016-03-03 14:18:54 580
odp. na zapytania 3.pdf (PDF, 447.48Kb) 2016-03-09 15:21:08 592
poprawa odp. 3.pdf (PDF, 261.33Kb) 2016-03-10 10:31:03 413
obowiązująca załącznik do umowy nr 4.docx (DOCX, 11.86Kb) 2016-03-17 09:19:40 426
odp. na zapytania 4.pdf (PDF, 313.49Kb) 2016-03-11 14:49:06 457
PWK 04 PRZEKRÓJ A-A B-B 297x1000.pdf (PDF, 380.68Kb) 2016-03-03 14:24:28 563
odp na zapytania 5.pdf (PDF, 304.45Kb) 2016-03-15 08:27:57 507
PW 10 STOLARKA.pdf (PDF, 122.49Kb) 2016-03-14 10:47:23 404
PWK30 A Konstrukcja stalowa nr 1 pod panele fotowoltaiczne 594x900.pdf (PDF, 629.35Kb) 2016-03-11 14:51:42 422
PWK30 B Konstrukcja stalowa nr 2 pod panele fotowoltaiczne 420x1150.pdf (PDF, 606.82Kb) 2016-03-11 14:52:05 424
PWK30 C Konstrukcja stalowa nr 3 pod panele fotowoltaiczne 420x1000.pdf (PDF, 574.68Kb) 2016-03-11 14:52:40 431
Detale dokumentacja.zip (ZIP, 184.57Kb) 2016-03-14 10:53:10 365
fotowolt.zip (ZIP, 1.09Mb) 2016-03-11 14:58:05 427
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 282.77Kb) 2016-03-09 15:21:38 445
odp. na zapytania.pdf (PDF, 195.44Kb) 2016-03-01 10:55:13 611
RE VTS Polska - Przebudowa Szkoly Podstawowej w S.rar (RAR, 1.65Mb) 2016-03-11 14:51:15 430
RÓWNOWAŻNE - oddymianie i przyzywówa.pdf (PDF, 189.09Kb) 2016-03-15 08:28:32 543
rysunek bramy furtki.pdf (PDF, 257.31Kb) 2016-03-03 14:36:29 450
Sadków Kąty Wrocławskie.pdf (PDF, 4.05Mb) 2016-03-11 14:54:33 433
Sadkow PZT-wod-kan.pdf (PDF, 2.17Mb) 2016-03-14 13:19:36 571
zalaczniki do odp.zip (ZIP, 34.55Mb) 2016-03-10 09:49:41 460
załączniki edytowalne.docx (DOCX, 46.41Kb) 2016-03-03 14:25:57 496
zmodyfikowana umowa.pdf (PDF, 479.38Kb) 2016-03-11 13:05:10 407

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana terminu otwarcia.url (URL, 229.00b) 2016-03-09 14:53:25 405
zmiana terminu składania ofert.pdf (PDF, 153.06Kb) 2016-03-09 14:54:04 528

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 161.50Kb) 2016-04-19 11:57:05 578

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia szkoła Sadków.url (URL, 239.00b) 2016-05-18 13:02:51 502
udzielenie zamówienia szkoła Sadków.url.pdf (PDF, 229.97Kb) 2017-03-21 13:51:37 311

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
26 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
26 lut 2016, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
26 lut 2016, godz. 11:50