Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

14/03/2014   S52   Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  1. I.
  2. II.
  3. III.
  4. IV.
  5. VI.

Polska-Kąty Wrocławskie: Usługi ubezpieczeniowe

2014/S 052-087054

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
POLSKA

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL-51

Kod NUTS PL518

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66510000, 66511000, 66512100, 66512200, 66512220

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na obie lub wybraną przez Wykonawcę część zamówienia, wg następującego podziału:
2.1. Część I zamówienia: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
— ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania współmałżonka
m) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
n) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
o) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM I rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
q) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
3.2.2. Część II zamówienia: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66510000, 66511000, 66512100, 66512200, 66512220

3)Wielkość lub zakres

Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
— ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów
d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka
f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
j) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego
l) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania współmałżonka
m) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
n) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
o) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
p) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
q) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66510000, 66511000, 66512100, 66512200, 66512220

3)Wielkość lub zakres

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
24.000,00 PLN dla części I
3.000,00 PLN dla części II

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
4.1. w zakresie warunku określonego w pkt 6.1.1. wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1, muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.
5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków, zostaną dopuszczone do badania i oceny.
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ), dotyczących:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2.1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia.
7.3. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ);
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacanie podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.7.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w wypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa:
6.1. w pkt 7.4.2 – 7.4.4 i w pkt 7.4.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2. w pkt. 7.4.5 i 7.4.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, o niekaralności tej osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6.1 i 7.6.2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3b do SIWZ).
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9.1. oświadczenie wymagane w pkt. 7.1 oraz dokumenty wymagane w pkt. 7.2 i 7.3 winny być złożone wspólnie przez wykonawców,
9.2. dokumenty wymagane w pkt 7.4 - 7.8 winien złożyć każdy wykonawca.
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 1 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 8 winny być złożone w formie oryginału.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.1, 7.4, 7.5 – 7.7 winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).
12. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.271.8.2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.4.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 23.4.2014 - 10:00

Miejscowość:

URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek – Ratusz 1 58-080 Kąty Wrocławskie, sala nr 2

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.3.2014


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.03.2014.14.31.10 OGLOSZENIE.pdf (PDF, 3.63Mb) 2014-03-18 14:31:10 450

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.03.2014.14.31.10 SIWZ.pdf (PDF, 1.17Mb) 2014-03-18 14:31:10 281

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 277.54Kb) 2014-05-12 13:05:56 460

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
18 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
18 mar 2014, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
18 mar 2014, godz. 14:31