Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013

Kąty Wrocławskie: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013
Numer ogłoszenia: 492220 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1)Olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 2)Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego: wartość opałowa - nie mniej niż 42,600 MJ kg, zawartość siarki w % - max 0,20 m m zawartość wody - max 200 mg kg gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg m3 temperatura zapłonu - minimum 56 st. C 3)Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego na swój koszt. 4)Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. 5)Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221 poz. 1441 z dnia 16 grudnia 2008 r.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kserokopię aktualnej koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego dokumentu wg formuły spełnia- nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
492220-2012.html (HTML, 8.61Kb) 2012-12-05 14:12:29 375

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 446.98Kb) 2012-12-05 14:12:29 190

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana ogloszenia.html (HTML, 1.85Kb) 2012-12-12 08:43:41 375

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia.html (HTML, 4.30Kb) 2013-01-02 10:23:10 378

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kienc-Brachmańska

Data wytworzenia:
05 gru 2012

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
05 gru 2012, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
05 gru 2012, godz. 14:12