Kąty Wrocławskie: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013
Numer ogłoszenia: 525544 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 492220 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1)Olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 2)Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego: wartość opałowa - nie mniej niż 42,600 MJ kg, zawartość siarki w % - max 0,20 m m zawartość wody - max 200 mg kg gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg m3 temperatura zapłonu - minimum 56 st. C 3)Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego na swój koszt. 4)Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. 5)Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221 poz. 1441 z dnia 16 grudnia 2008 r.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130081,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ