Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż

Kąty Wrocławskie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż

Numer ogłoszenia: 385410 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż Szczegółowy zakres: Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż z tranzytem ścieków surowych do istniejącej przepompowni ścieków PP3 w miejscowości Pietrzykowice, a w szczególności budowę: 1.sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34, SN8 200 o długości l=1.734,7 m wraz z uzbrojeniem; 2.odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8 200 PVC o długości l=81,9,0 m wraz z uzbrojeniem; 3.odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8 160 PVC o długości l=50,0 m wraz z uzbrojeniem; 4.sieci kanalizacji tłocznej (tranzyt Baranowice-Pietrzykowice) z rur PEHD 90 o długości l=938,0m wraz z uzbrojeniem; 5.sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD 75 o długości l=95,7m wraz z uzbrojeniem; 6.przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34, SN8 160 PVC o długości l=423,10 m wraz z uzbrojeniem. 7.Przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu oraz z uzupełnionym zbiornikiem do dozowania chemii - 2 kpl. 8.Komora pomiarowa- 1 kpl. 9.Wykonanie przyłącza wodociągowego SDR17 PE100 PN10 o średnicy 50mm do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem. 10.Wykonanie przejścia pod potokiem Kasina, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi, 11.Wykonanie odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi powiatowej zgodnie z posiadaną przez Zmawiającego decyzją; 12.Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 13.Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; 14.Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 15.Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej; 16.Wykonanie planu BIOZ; 17.Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 18.Inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. UWAGA 1.Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z posiadaną dokumentacją techniczną w tym zamienną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 2.Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 500.000,00 zł brutto na realizację takich robót jak: budowa dodatkowych odcinków kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem, dodatkowego uzbrojenia kolektorów ciśnieniowych, przepompowni sieciowych, robót elektrycznych, odtworzenia nawierzchni dróg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1, 45.31.53.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium przetargowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść najpóźniej do dnia 2013-10-11 do godz. 09:30 2.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu: przelewem na konto Gminy Kąty Wrocławskie w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na rachunek nr 62-9574-0005-2001-0000-0101-0005 z dopiskiem wadium przetargowe - sprawa ZP.271.55.2013 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na złożenie ofert - oryginał dowodu wpłaty dołączyć do oferty, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- oryginał należy dołączyć do oferty, c) gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty. d) gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) - oryginał należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art.46 ust. 1 i ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych w art.46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwóch robót budowlanych, wartości każdej nie mniej niż 1.250.000,00 zł brutto, polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości każdej nie mniejszej niż 1,0 km. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.: - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia, określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  przynajmniej dwie roboty budowlane, o wartości każdej nie mniej niż 1.250.000,00 zł brutto, polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości każdej nie mniejszej niż 1,0 km.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy ponadto załączyć wypełnione: Czynniki cenotwórcze załącznik nr 2 do umowy. Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom nr 4 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1. wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.2. wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, 1.3. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 1.4. skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 1.5. W przypadkach określonych w pkt. 1.1÷1.3 termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia 2. Zmiany kierownika budowy/robót: 2.1. na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 2.2. na wniosek Wykonawcy w przypadku: a. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c. jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 3. Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 3.1. w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 3.2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 3.3. w przypadku siły wyższej; 3.4. w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 3.5. zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; 3.6. zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 3.7. zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 3.8. zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 3.9. zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 4.1. Wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: a. jeżeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, b. jeżeli konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana: - zaprzestaniem produkcji, - brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), c. jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki. d. jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 4.2. Z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 4.3. W przypadku wykonywania robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa 4.4. Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku, gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 4.5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 5. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.09.2013.14.58.19 385410-2013.html (HTML, 26.65Kb) 2013-09-23 14:58:19 389

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Odwołania

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.11.2013.10.07.05 inf o wynikach.pdf (PDF, 183.58Kb) 2013-11-26 10:07:05 479

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2013.12.32.17 494632-2013.html (HTML, 6.27Kb) 2013-12-02 12:32:17 430

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
23 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
23 wrz 2013, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Krysmalski

Data aktualizacji:
23 wrz 2013, godz. 14:58