Kąty Wrocławskie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż
Numer ogłoszenia: 494632 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385410 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż Szczegółowy zakres: Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż z tranzytem ścieków surowych do istniejącej przepompowni ścieków PP3 w miejscowości Pietrzykowice, a w szczególności budowę: 1.sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34, SN8 200 o długości l=1.734,7 m wraz z uzbrojeniem; 2.odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8 200 PVC o długości l=81,9,0 m wraz z uzbrojeniem; 3.odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8 160 PVC o długości l=50,0 m wraz z uzbrojeniem; 4.sieci kanalizacji tłocznej (tranzyt Baranowice-Pietrzykowice) z rur PEHD 90 o długości l=938,0m wraz z uzbrojeniem; 5.sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD 75 o długości l=95,7m wraz z uzbrojeniem; 6.przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34, SN8 160 PVC o długości l=423,10 m wraz z uzbrojeniem. 7.Przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu oraz z uzupełnionym zbiornikiem do dozowania chemii - 2 kpl. 8.Komora pomiarowa- 1 kpl. 9.Wykonanie przyłącza wodociągowego SDR17 PE100 PN10 o średnicy 50mm do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem. 10.Wykonanie przejścia pod potokiem Kasina, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi, 11.Wykonanie odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi powiatowej zgodnie z posiadaną przez Zmawiającego decyzją; 12.Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 13.Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; 14.Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 15.Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej; 16.Wykonanie planu BIOZ; 17.Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 18.Inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. UWAGA 1.Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z posiadaną dokumentacją techniczną w tym zamienną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 2.Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1, 45.31.53.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2085793,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ