Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA DRÓG Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA OSIEDLU KWIATOWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: Budowa dróg z kanalizacją deszczową na Osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 220214 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg z kanalizacją deszczową na Osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa dróg z kanalizacją deszczową na Osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich. 2. Zakres prac obejmuje: a) Wykonanie dróg wraz z chodnikami i zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Irysowej, Makowej, Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, Storczykowej (od ul. Jaśminowej do ul. Kwiatowej), b) Wykonanie kanalizacji deszczowej (ze zbiornikiem wód opadowych) w ul. Różanej, Makowej, Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, Storczykowej, c) Wyniesienie stałej organizacji ruchu drogowego dla osiedla, d) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA 3. Zakres robót określony w dokumentacji projektowej jest większy niż wynika z niniejszego postępowania przetargowego. 4. W obrębie ronda przewidywane jest wykonanie zjazdu zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. 5. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uwzględnić rozpoczęcie realizacji robót od ul. Makowej. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy realizowane będzie następująco zgodnie z tabelą elementów scalonych, z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2012 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 485.000,00 zł brutto; b) w roku 2013 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2012. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, organizacji robót w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 8. Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 3,5 km. 9. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 10. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 11. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie we własnym zakresie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 50.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia drogowe bez ograniczeń

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, - co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej i powierzchni minimum 3000 m2 każda lub długości co najmniej 500 m. - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 300 m. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik Budowy: minimum 5 lat pracy w charakterze kierownika budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów ( co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej i powierzchni co najmniej 3000 m2 lub długości co najmniej 500 m.) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Czynniki cenotwórcze (załącznik nr 1 do umowy); 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy (załącznik nr 2 do umowy); 3. Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 3 do umowy); 4. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1.Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1 wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.2 wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, 1.3 konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 1.4 konieczności wykonania robót dodatkowych; 1.5 skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadkach określonych w pkt. 1.1 ÷ 1.4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiany kierownika budowy/robót: 2.1 na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 2.2 na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 3. Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 3.1 w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 3.2 w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 3.3 w przypadku siły wyższej; 3.4 w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 3.5 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; 3.6 zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 3.7 zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 3.8 zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 3.9 zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczególnych elementów robót, bez możliwości zmiany jego elementów podstawowych; 3.10 zmiany tabeli elementów scalonych w zakresie uszczegółowienia części składowych elementów wykazanych w tabeli, bez możliwości zmiany jej elementów podstawowych, na wniosek Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 3.11 zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
220214-2012.html (HTML, 17.83Kb) 2012-06-26 10:27:38 377

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
drogi1.zip (ZIP, 128.81Mb) 2012-06-26 11:33:32 197
zal. nr 2 do umowy.xls (XLS, 37.00Kb) 2012-06-26 10:27:50 224
drogi.zip (ZIP, 133.54Mb) 2012-06-26 10:50:00 235
kanalizacja deszczowa.zip (ZIP, 38.78Mb) 2012-06-26 10:50:00 295
organizacja ruchu.zip (ZIP, 14.24Mb) 2012-06-26 10:50:00 190
Przedmiary.zip (ZIP, 381.92Kb) 2012-06-26 10:28:33 248
SIWZ.pdf (PDF, 606.83Kb) 2012-06-26 10:27:38 301
stwior kwiatowe drogi i kanalizacja deszczowa.pdf (PDF, 48.20Mb) 2012-06-26 10:50:00 208
zakres robA t drogowych.jpg (JPG, 169.95Kb) 2012-06-26 10:28:48 208

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa infrastruktury os Kwiatowe.gif (GIF, 1.77Mb) 2012-07-10 10:12:40 388
ODPOWIEDZI NA PYTANIA III.pdf (PDF, 209.25Kb) 2012-07-10 14:30:01 383
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II.pdf (PDF, 235.69Kb) 2012-07-10 10:12:06 476
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 256.15Kb) 2012-07-05 11:44:20 423
Zalaczniki edytowalne do SIWZ.docx (DOCX, 35.18Kb) 2012-07-11 13:38:01 379

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 173.59Kb) 2012-07-30 13:18:05 418

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 156.06Kb) 2012-08-10 11:30:24 372

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
26 cze 2012, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
26 cze 2012, godz. 10:27