Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA CHODNIKA W M. KROBIELOWICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 346

Kąty Wrocławskie: BUDOWA CHODNIKA W M. KROBIELOWICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 346
Numer ogłoszenia: 157624 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA W M. KROBIELOWICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 346.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres prac obejmuje budowę chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Krobielowice na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2. Chodnik przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej i gminnej. 3. Łączna długość chodnika wynosi 334,50 mb. 4. W miejscu chodnika zinwentaryzowana została sieć teletechniczna i wodociągowa. Aby nie przebudowywać istniejących sieci zastosowano odwodnienie liniowe z kostki betonowej 16x16 oraz na części typu Aco-Drain. Odprowadzenie wód opadowych w kierunku rowu przydrożnego 5. Szczegółowy zakres robót to: - roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego, - mechaniczne roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie, - regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej, - regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm., krawężniki betonowe. - Zatoka autobusowa z kostki betonowej 16x16 na podbudowie z betonu i podsypce piaskowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia ( kierownik budowy - uprawnienia w branży drogowej)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, zamówień w zakresie budowy chodnika na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto (co najmniej jednego) i potwierdzą dokumentami (np. referencjami z określonym zakresem wykonanych robót), że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
157624-2012.html (HTML, 11.03Kb) 2012-05-16 12:42:58 399

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DODATKOWE rysunki PZ 1 i PO 1.pdf (PDF, 1.17Mb) 2012-05-16 12:44:09 67
zaA . nr 1 do umowy przedmiar.pdf (PDF, 53.54Kb) 2012-05-16 12:43:25 98
DSDiK - uzgodnienie.pdf (PDF, 61.66Kb) 2012-05-16 12:44:22 70
OPIS TECHNICZNY + MPZP.pdf (PDF, 1.50Mb) 2012-05-16 12:44:41 100
RYSUNKI.pdf (PDF, 1.28Mb) 2012-05-16 12:43:58 103
SIWZ.pdf (PDF, 447.76Kb) 2012-05-16 12:42:58 104
SST.pdf (PDF, 576.38Kb) 2012-05-16 12:45:20 70
TABELA ELEMENTA W SCALONYCH.pdf (PDF, 44.53Kb) 2012-05-16 12:43:41 87
WZA R KOSZTORYSU OFERTOWEGO.pdf (PDF, 68.98Kb) 2012-05-16 12:46:17 104
ZGA OSZENIE PRAC BUDOWLANYCH.pdf (PDF, 94.93Kb) 2012-05-16 12:46:35 32

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wynikach.pdf (PDF, 167.32Kb) 2012-06-13 15:10:30 417

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
215334-2012.html (HTML, 4.18Kb) 2012-06-22 09:18:30 398

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kurpiel Jadwiga

Data wytworzenia:
16 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
16 maj 2012, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
16 maj 2012, godz. 12:42