Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041

Uchwała Nr ...../...../23 z dnia 28 września 2023 r.

Uchwała Nr ...../...../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/762/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2023-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 637 060,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 637 060,19 zł, a dochody majątkowe o 0,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 28.09.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 274 960,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 289 085,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 14 125,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 28.09.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2023r. wynosi 55 537 938,14 zł.

W 2024 r. kwota dochodów została zwiększona o 4 167 999,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 0,00 zł, a dochody majątkowe o 4 167 999,00 zł.

W 2024 r. kwota wydatków wzrosła o 2 301 585,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 0,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 301 585,00 zł. Wynik budżetu jest ujemny i wynosi 21 977 311,44 zł.

w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:

1.1.2.1 – Cyberbezpieczny samorząd

Łączne nakłady (wkład własny) wynoszą 186 585,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 35 000,00 zł, w 2024 r. – 151 585,00 zł. Limit zobowiązań – 186 585,00 zł.

 Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się m.in. do:

wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);

wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;

wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie - przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Maksymalna wysokość do finansowania to 850 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 756 500,00 zł, wkład budżetu państwa 93 500,00 zł. Wkład własny gminy Kąty Wrocławskie to 186 585,00 zł. Termin złożenia wniosku projektowego – 13.10.2023 r.

1.1.2.2 – Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu

Łączne nakłady wynoszą 2 000 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 000 000,00 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 1 367 999,00 zł w 2024 r.

1.1.2.3 – Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Łączne nakłady (wkład własny) wynoszą 150 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań – 150 000,00 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 350 000,00 zł w 2024 r.

1.1.2.4 – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią talentów w Sadkowie

Łączne nakłady wynoszą 4 087 280,23 zł, limit wydatków w 2023 r. – 250 000,00 zł, w 2024 r. – 3 750 000,00 zł. Limit zobowiązań – 4 087 280,23 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 2 800 000,00 zł w 2024 r.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1299).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(341).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 226 do art. 232. Równolegle do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zarząd przedstawia projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, które zostały przedstawione w założeniach do budżetu  w czerwcu i zaktualizowane w październiku 2022 r. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień przygotowania projektu.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2023-2041.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2041 Gminy Kąty Wrocławskie zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kąty Wrocławskie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Planowane wartości poddano także korektom merytorycznym, uwzględniając charakterystykę wpływów i wydatków oraz planowanych do realizacji strategicznych inwestycji tj. budowa nowej szkoły w Krzeptowie, Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich oraz kontynuację zadań kanalizacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 03 październik 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Rok

Dynamika realna PKB

Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)

Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

2024

3,10%

4,80%

3,30%

2025

3,10%

3,10%

3,70%

2026

2,90%

2,50%

3,50%

2027

2,90%

2,50%

3,00%

2028

2,90%

2,50%

2,90%

2029

2,80%

2,50%

2,90%

2030

2,70%

2,50%

2,90%

2031

2,70%

2,50%

2,90%

2032

2,60%

2,50%

2,90%

2033

2,60%

2,50%

2,80%

2034

2,50%

2,50%

2,80%

2035

2,40%

2,50%

2,80%

2036

2,30%

2,50%

2,80%

2037

2,20%

2,50%

2,80%

2038

2,10%

2,50%

2,80%

2039

2,00%

2,50%

2,70%

2040

2,00%

2,50%

2,70%

2041

1,80%

2,50%

2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1)  dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2)  dla lat 2024-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

Obraz w treści dokumentu

gdzie:

– Obraz w treści dokumentu

  wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Obraz w treści dokumentu

  wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– Obraz w treści dokumentu

  waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– Obraz w treści dokumentu

  waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– Obraz w treści dokumentu

   waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– Obraz w treści dokumentu

  współczynnik stałego wzrostu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kąty Wrocławskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1.  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2.  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3.  subwencję ogólną;

4.  dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5.  pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1.  dochody ze sprzedaży majątku;

2.  dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie

Lata

Dynamika realna PKB

Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)

dochody z udziału w PIT

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

dochody z udziału w CIT

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

subwencja ogólna

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

dotacje bieżące

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

pozostałe, w tym:

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

z podatku od nieruchomości

2024

0,00%

100,00%

2025-2026

50,00%

50,00%

2027-2041

100,00%

0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną i polityczną kraju. Wzrost dochodów z udziału PIT szacowano na podstawie danych statystycznych pokazujących znaczącą dynamikę wzrostu liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 59 830 000,00 zł, co stanowi 134,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dokonano analizy wpływów z tytułu tego podatku w latach 2017 – 2022. Dynamika wzrostu przedstawia się następująco:

2017 – 102 %

2018 – 111 %

2019 – 103 %

2020 – 131 %

2021 – 112 %

2022 III kw/2021 III kw – 109 %

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2041 przyjęto wpływy w oparciu o dynamikę wzrostu wpływów z tych źródeł z ostatnich sześciu lat, biorąc pod uwagę znaczny wzrost liczby podatników na ternie gminy w ostatnich latach, jednocześnie uwzględniając bieżącą sytuację makroekonomiczną w kraju.

Tabela 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i dynamika wzrostu:

rok

Dochody wykonane

Dynamika wzrostu

2015

22 732 401,00

 

2016

25 950 994,00

114%

2017

28 926 781,00

111%

2018

34 297 029,00

119%

2019

38 252 638,00

112%

2020

43 135 871,00

113%

2021

46 691 667,00

108%

       Plan 2022

50 427 000,36

108%

Tabela 4. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i dynamika wzrostu: 

rok

Dochody wykonane

Dynamika wzrostu

2015

2 322 595,13

 

2016

3 240 061,63

140%

2017

4 422 807,64

137%

2018

4 325 831,11

98%

2019

5 743 786,92

133%

2020

5 150 063,14

90%

2021

6 498 621,73

126%

2022

7 212 931,00

111%

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji p.t. "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - dofinansowanie w kwocie 12 350 000,00zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją Gminy Kąty Wrocławskie.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości

adres lokalu

Planowany dochód

Bogdaszowice

ul. Główna 27

120 000

Smolec

ul. Lipowa 6

150 000

Kąty Wrocławskie

ul. Barlickiego 15

80 000

Kąty Wrocławskie

ul. Zwycięstwa 25

80 000

Kąty Wrocławskie

ul. Norwida 1

70 000

Źródło: Opracowanie własne.

W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji p.t. "Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - dofinansowanie w kwocie 12 350 000,00 zł oraz na inwestycje związane z kanalizacją w Cesarzowicach w wysokości 4 987 500,00 zł.

Na budowę świetlicy wraz z kuźnią talentów w Sadkowie oraz na budowę obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach zaplanowano kwotę 353 000,00 zł.

Na realizację zadania Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych zaplanowano kwotę 2 012 309,21 zl. Na zadanie skomunikowanie A4 z S5 zaplanowano kwotę 220 000,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Miękinia, a na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kwotę 2 415 752,50 zł z dofinansowania EFRR.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kąty Wrocławskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2)  wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3)  pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie

Lata

Dynamika realna PKB

Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)

Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

wynagrodzenia i pochodne

2024-2041

25,00%

25,00%

50,00%

inne

2024-2041

0,00%

100,00%

0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 72 485 910,09 zł, co stanowi zmianę w stosunku do  planowanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 7 371 412,34 zł. W latach 2024-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4.   Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

Rok

Dochody [zł]

Wydatki [zł]

Wynik budżetu [zł]

2023

240 395 827,72

295 933 765,86

-55 537 937,14

2024

217 371 301,00

239 348 612,44

-21 977 311,44

2025

209 186 912,00

204 914 975,84

4 271 936,16

2026

213 525 533,00

207 582 133,00

5 943 400,00

2027

219 717 773,00

213 642 773,00

6 075 000,00

2028

226 089 588,00

220 389 588,00

5 700 000,00

2029

232 420 097,00

227 220 097,00

5 200 000,00

2030

238 695 440,00

235 095 440,00

3 600 000,00

2031

245 140 218,00

239 140 218,00

6 000 000,00

2032

251 513 863,00

245 013 863,00

6 500 000,00

2033

258 053 224,00

251 053 224,00

7 000 000,00

2034

264 504 555,00

257 504 555,00

7 000 000,00

2035

270 852 664,00

262 852 664,00

8 000 000,00

2036

277 082 275,00

268 582 275,00

8 500 000,00

2037

283 178 085,00

275 178 085,00

8 000 000,00

2038

289 124 825,00

281 124 825,00

8 000 000,00

2039

294 907 322,00

286 107 322,00

8 800 000,00

2040

300 805 469,00

292 505 469,00

8 300 000,00

2041

306 219 968,00

299 219 968,00

7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 66 356 058,14 zł. Przychody Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 35 000 000,00 zł;

2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 165 666,17 zł;

3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 30 190 391,97 zł;

6. Kwota długu i rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kąty Wrocławskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Rok

Zobowiązanie historyczne [zł]

Zobowiązanie planowane [zł]

Zobowiązania razem [zł]

2023

10 818 120,00

0,00

10 818 120,00

2024

11 584 800,00

800 000,00

12 384 800,00

2025

11 475 000,00

800 000,00

12 275 000,00

2026

9 143 400,00

800 000,00

9 943 400,00

2027

7 075 000,00

1 000 000,00

8 075 000,00

2028

4 700 000,00

1 000 000,00

5 700 000,00

2029

4 200 000,00

1 000 000,00

5 200 000,00

2030

1 600 000,00

2 000 000,00

3 600 000,00

2031

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

2032

2 000 000,00

4 500 000,00

6 500 000,00

2033

2 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

2034

2 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

2035

2 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

2036

0,00

6 000 000,00

6 000 000,00

2037

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

2038

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

2039

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

2040

0,00

7 300 000,00

7 300 000,00

2041

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogły dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Kąty Wrocławskie dokonała wyboru okresu 7-letniego.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kąty Wrocławskie przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Rok

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

2023

9,51%

24,43%

TAK

27,11%

TAK

2024

8,61%

21,72%

TAK

24,40%

TAK

2025

7,88%

18,35%

TAK

21,02%

TAK

2026

6,13%

14,50%

TAK

17,19%

TAK

2027

4,63%

11,67%

TAK

14,36%

TAK

2028

4,63%

8,60%

TAK

11,29%

TAK

2029

4,38%

4,94%

TAK

7,63%

TAK

2030

3,53%

5,31%

TAK

5,31%

TAK

2031

4,52%

4,84%

TAK

4,84%

TAK

2032

4,51%

4,95%

TAK

4,95%

TAK

2033

4,42%

5,08%

TAK

5,08%

TAK

2034

4,11%

5,22%

TAK

5,22%

TAK

2035

4,20%

5,32%

TAK

5,32%

TAK

2036

2,80%

5,35%

TAK

5,35%

TAK

2037

3,04%

5,32%

TAK

5,32%

TAK

2038

2,90%

5,23%

TAK

5,23%

TAK

2039

3,05%

5,07%

TAK

5,07%

TAK

2040

2,73%

4,83%

TAK

4,83%

TAK

2041

2,49%

4,52%

TAK

4,52%

TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Obraz w treści dokumentu

Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pogorszenie się sytuacji w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie z bardzo dużego wzrostu stawki WIBOR, co skutkuje znacznym wzrostem wydatków na obsługę długu. Gmina realizuje tylko rozpoczęte inwestycje i nie planuje nowych do czasu stabilizacji rynku finansowego.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2028

1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków 0 zł.

1.1.2.1 – Cyberbezpieczny samorząd

Łączne nakłady (wkład własny) wynoszą 186 585,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 35 000,00 zł, w 2024 r. – 151 585,00 zł. Limit zobowiązań – 186 585,00 zł.

 Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się m.in. do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);

- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;

- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie - przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Maksymalna wysokość do finansowania to 850 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 756 500,00 zł, wkład budżetu państwa 93 500,00 zł. Wkład własny gminy Kąty Wrocławskie to 186 585,00 zł. Termin złożenia wniosku projektowego – 13.10.2023 r.

1.1.2.2 – Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu

Łączne nakłady wynoszą 2 000 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 000 000,00 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 1 367 999,00 zł w 2024 r.

1.1.2.3 – Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Łączne nakłady (wkład własny) wynoszą 150 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań – 150 000,00 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 350 000,00 zł w 2024 r.

1.1.2.4 – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z Kuźnią talentów w Sadkowie

Łączne nakłady wynoszą 4 087 280,23 zł, limit wydatków w 2023 r. – 250 000,00 zł, w 2024 r. – 3 750 000,00 zł. Limit zobowiązań – 4 087 280,23 zł.

Szacowane dofinansowanie do projektu w postaci środków z UE wyniesie 2 800 000,00 zł w 2024 r.

1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego    w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele  nierolnicze i nieleśne. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.

 Łączne nakłady wynoszą 575 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 300 000,00 zł, w 2024 r. – 175 000,00

 zł, w 2025 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań – 575 000,00 zł.

1.3.1.2 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – Utrzymanie przejezdności bezpieczeństwa dróg

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2023 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie)  nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 706 602,14 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 641 177,14 zł, limit na 2024 r. wynosi 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 191 177,14 zł.

1.3.1.3  Autobusowy publiczny transport zbiorowy

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego zorganizowano publiczny transport zbiorowy taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1.

Zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. LINIE STREFOWE/AGLOMERACYJNE (9xx, ) razem 3 600 000 zł (rok 2023).

Dodatkowo zaplanowano i zabezpieczono środki na organizację autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie tzw. linie szkolno-dowozowe w ramach umowy Gminy Kąty Wrocławskie (organizatora) z firmą Markpol (operatorem) na organizację Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie. LINIE SZKOLNO-DOWOZOWE (8x) ( tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89), razem 5 500 000 zł (rok 2023)

Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów wynikającego z możliwej zmiany charakterystyki transportowej z uwzględnieniem możliwość prawidłowej realizacji zadania (tj. usług publicznego transportu szkolnego) w zakresie opieki nad uczniami i konieczności realizacji obowiązku dowozowego na 2 zmianę nauki szkolnej. Przewidywany koszt w 2023 r. wyniesie 5 500 000 zł. Wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy podyktowany jest koniecznością rocznej waloryzacji stawek za wozokilometr.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 38 809 030,70 zł. Limit wydatków w  2023 r.- 9 156 030,70 zł, w 2024 r. – 9 000 000,00 zł, w 2025 r. – 9 000 000,00 zł, w 2026 r. – 9 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 36 156 030,70 zł.

1.3.1.4 "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" . W ramach zadania "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"  realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 64 310 800,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 16 310 800 zł, w 2024 r - 16 000 000 zł, w 2025 r - 16 000 000 zł, w 2026 r - 16 000 000 zł.

1.3.1.5  "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację"

"Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" - w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 948 600 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 218 000 zł. w roku 2024 - 290 000 zł, w roku 2025 - 220 000 zł, w roku 2026 - 220 000 zł.

1.3.1.6  "Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 530 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 180 000 zł. w roku 2024 - 200 000 zł. ;

1.3.1.7  "Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 245 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 110 000 zł. w roku 2024 - 135 000 zł. ;

1.3.1.8  "Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki  1,2 - 1,5  m3, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 160 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 55 000 zł. w roku 2024 - 60 000 zł.;

1.3.1.9  "Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 265 000 zł; Limit wydatków 190 000,00 zł,  Limit wydatków w roku 2023 - 90 000 zł. w roku 2024 - 100 000 zł. ;

1.3.1.10  "Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 500 000 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 170 000 zł. w roku 2024 - 190 000 zł.

1.3.1.11  "Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOP w UMiG Kąty Wrocławskie"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 31 119 zł; Limit wydatków w roku 2023 - 10 332 zł. w roku 2024 - 10 332 zł, w roku 2025 – 6 888 zł.

1.3.1.12  "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Poprawa zintegrowanych inwestycji"

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 163 997,42 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 31 200 zł; w roku 2024 – 31 980,00 zł, w roku 2025 – 31 980,00 zł, w roku 2026 – 32 779,50, w roku 33 598,97 zł, w roku 2028 – 34 438,95 zł.

1.3.1.13  "Utrzymanie abonamentu  zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG w Kątach Wrocławskich"

Limit zobowiązań wynosi 4 480,08 zł; Limit wydatków w 2023 r. - 2 240,04 zł, w 2024 r. - 1 866,70 zł.

1.3.1.14 - Współpraca przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

 Łączne nakłady wynoszą 128 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 8 000,00 zł, od 2024 do 2035 r. – po

 10 000,00 zł. Limit zobowiązań – 128 000,00 zł.

1.3.1.15 - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej

 Łączne nakłady wynoszą 12 374,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 4 374,14 zł, w 2024 – 6

 000,00 zł, w 2025 – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań – 12 374,00 zł.

1.3.1.17 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Łączne nakłady wynoszą 159 863,10 zł, limit wydatków w 2023 r. – 53 287,70 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 106 575,40 zł.

1.3.1.18 - Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot

Łączne nakłady wynoszą 23 276,70 zł, limit wydatków w 2023 r. – 5 032,80 zł,  w 2024 r. – 7 549,20 zł, w 2025 r. – 7 549,20 zł, w 2026 r. – 3 145,50 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 950 000,00 zł;

Łączne nakłady wynoszą 1 189 120,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 589 120,00 zł, w 2024 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań – 1 189 120,00 zł.

1.3.2.2   Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

 Łączne nakłady wynoszą 70 498 578,88 zł, limit wydatków w 2023 r. – 29 137 792,15 zł, limit wydatków w

2024 r. wynosi 20 880 364,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 50 018 156,15 zł.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownię ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wybudowane zostaną przyłącza kanalizacyjne do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

 Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 499 819,41 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 5 987 500 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 5 987 500 zł, na 2025 i 2026 r. po 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 12 975 000,00 zł.

1.3.2.4    Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

Limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł; Limit wydatków w 2023 r. – 500 000,00 zł , w 2024 r. - 100 000 zł.

1.3.2.5   Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - zadania zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.4

1.3.2.6   Budowa obwodnicy miasta Kątów Wrocławskich

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego  ronda (wg. zatwierdzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 140.000,00 zł, w 2024 – 1 000 000,00 zł i w 2025 – 1 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 140 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 140 000 zł.

1.3.2.7   Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę: 100.000,00 zł.

1.3.2.9 Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, została zaprojektowana droga wokół obiektu, której realizacji jest niezbędna do obsługi placówki. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingów, zatok postojowych i chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, dwóch skrzyżowań z ul. Wiśniową, zjazdów na teren szkolny, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024, z zarezerwowaniem na ten cel w budżecie na 2023 środków finansowych w kwocie: 3 000 000 zł.

 Łączne nakłady wynoszą 5 420 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 2 920 000,00 zł, limit wydatków w

2024 r. wynosi 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań  - 5 420 000,00 zł.

1.3.2.10 Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa w oparciu o projekt adaptacji świetlic w Kębłowicach i Kilianowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania została zawarta umowa w czerwcu 2022 r. z umownym terminem realizacji prac projektowych do lutego 2023 r.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady wynoszą 820 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 320 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 500 000,00 zł. Limit zobowiązań -  820 000 zł.

1.3.2.11 Rozbudowa świetlicy w Sokolnikach

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł, limit wydatków na 2024 r.  wynosi 160 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 000 zł.  Limit zobowiązań -  260 000 zł.

Łączne nakłady wynoszą 281 525,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 121 525,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 160 000,00 zł. Limit zobowiązań -  281 525,00 zł.

1.3.2.12 Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Zadanie usunięto autopoprawką burmistrza.

1.3.2.13 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr. W 2023 r."

Zmniejsza się  plan na zadanie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr.” o kwotę 120.000,00 zł i wprowadza się ją do WPF w roku 2024 r. W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji, realny okres zakończenia przypada na 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 153 750,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 33 750,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 120 000,00 zł.

1.3.2.14 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5

Łączne nakłady wynoszą 350 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 100 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 250 000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - z zaplanowaniem środków finansowych w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz w 2024 r. w kwocie 250 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

Zwiększenie limitu na zadaniu w 2024 r. o kwotę 220 000 zł, wynika z konieczności zapewnienia minimum 15% wkładu własnego. Przewidywany koszt realizacji zadania 1 450 000 zł, z czego w 2024 r. - 1 300 000 zł wartość robót budowlanych, 50 000 zł nadzór inwestorski. Wysokość wnioskowanego dofinansowania 85% wartości zadania tj. 1 105 000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku od wewnątrz (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddaszu i dachu), oraz wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na poddaszu na nową o wymaganych parametrach. Ponadto przewiduje montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej - układu paneli fotowoltaicznych (55 sztuk o mocy 340 Wp każdy, razem o mocy zainstalowanej 18,70 kW) na systemowych naziemnych konstrukcjach nośnych montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii, montaż instalacji odgromowej i ogrodzenia instalacji. Dodatkowo zmodernizowany zostanie system zasilania budynku w ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z częściową modernizacją instalacji poprzez montaż pompy ciepła powietrze/woda sprężarkowej napędzanej elektrycznie pracującej w układzie z buforem ciepła; modernizację instalacji c.o. wraz z regulacją hydrauliczną

1.3.2.15 - Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach

Łączne nakłady w latach 2022-2024 wynoszą 76 500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł.

Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach – z zaplanowaniem środków finansowych w 2024 r. w kwocie 40 000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania z udziałem dofinansowania (80101/6050).

W ramach modernizacji planuje się wykonanie rozbudowy wraz z kompleksową termomodernizacją obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian i stropów, modernizacja bądź wymiana źródła ciepła oraz układu grzewczego, wymiana oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji oraz odnawialnego źródła energii) oraz pracami remontowymi na obiekcie.

1.3.2.16 – Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W WPF zabezpiecza się środki finansowe w roku 2024 r. w wysokości 427 520,44 zł na dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

1.3.2.17 – Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Łączne nakłady wynoszą 1 725 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 575 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 575 000,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 575 000,00 zł.

1.3.2.18 - Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Mokronos Górny”.

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej  w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2024. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia.

Łączne nakłady wynoszą 43 289 721,59 zł, limit wydatków w 2023 r. – 7 511 358,85 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 650 000,00 zł. Limit zobowiązań - 9 161 358,85 zł.

1.3.2.19 – Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej.

Łączne nakłady wynoszą 139 643,84 zł, limit wydatków w 2023 r. – 56 580,00 zł, w 2024 r. – 80 000,00 zł, w 2025 r. – 3 063,84 zł,. Limit zobowiązań – 139 643,84 zł.

1.3.2.20 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

Łączne nakłady wynoszą 862 900,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 705 400,00 zł, w 2025 r. – 157 500,00 zł. Limit zobowiązań – 862 900,00 zł.

Realizacja zadnia polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie m. Kąty Wrocławskie oraz budową przyłączy wodociągowych do projektowanych przepompowni ścieków.

W ramach zadania zostaną wykonane:

1)kanały główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z przyłączami kanalizacyjnymi prowadzone podterenowo, zlokalizowane głównie w pasach drogowych – drogi wojewódzkiej, powiatowej i dróg gminnych, a także na działkach prywatnych

2)kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej prowadzone podterenowo,

3)przepompownie ścieków

4)studzienki kanalizacyjne stanowiące uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Montaż finansowy przewiduje udziału wkładu własnego w wysokości 5% wartości zadania oraz kosztów przewidzianych na nadzór inwestorski. Przewidywany koszt realizacji zadania 10 837 900 zł z czego 10 500 000 zł wartość robót budowlanych, 337 900 zł nadzór inwestorski. Wysokość wnioskowanego dofinansowania 95% wartości zadania tj. 9 975 000 zł.

1.3.2.21 – Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady wynoszą 1 356 310,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 1 142 500,00 zł, w 2025 r. – 213 810,00 zł. Limit zobowiązań – 1 356 310,00 zł.

Modernizacji zostanie poddany odcinek drogi gminnej przebiegający od miejscowości Smolec poprzez miejscowość Jaszkotle do drogi wojewódzkiej DW 347. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi w ramach, której przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, wykonanie nowych chodników i ciągów pieszo- rowerowych a także kompleksowego systemu odwodnienia drogi.

Montaż finansowy przewiduje udziału wkładu własnego w wysokości 5% wartości zadania oraz kosztów przewidzianych na nadzór inwestorski. Przewidywany koszt realizacji zadania 18 313 810 zł z czego 17 850 000 zł wartość robót budowlanych, 463 810 zł nadzór inwestorski. Wysokość wnioskowanego dofinansowania 95% wartości zadania tj. 16 957 500 zł.

1.3.2.22 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego

Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego polegać będzie na wymianie gminnych ok. 300 opraw sodowych na nowe energooszczędne oprawy w technologii LED. Środki stanowią wkład własny do zadania w wysokości 20% wartości zadania. Przewidywany koszt realizacji zadania 570 000,00 zł. Wysokość wnioskowanego dofinansowania 80% wartości zadania tj. 114 000,00 zł. Dofinansowanie pochodzić ma Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”.

Łączne nakłady wynoszą 114 000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 114 000,00 zł. Limit zobowiązań – 114 000,00 zł.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiany WPF W1 - 28.09.2023 (PDF, 4.46Mb) 2023-09-20 12:46:33 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
20 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
20 wrz 2023, godz. 12:46

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 12:46