Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwała z dnia 20 września 2023 r.

Projekt

 

z dnia  20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 20 września 2023 r.

 Nr ....................

w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1 i art, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z pózn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r. w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Po rozstrzygnięciu postępowania, o którym mowa w § 4 ust. 1, Podmiot zobowiązany jest, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze, do pisemnego poinformowania Gminy Kąty Wrocławskie o wynikach postępowania. Informacja powinna zawierać datę rozstrzygnięcia postępowania, dane wybranego Wykonawcy, przewidywane wynagrodzenie i planowaną datę zawarcia umowy z Wykonawcą."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

 

Anna Skórczak

 

 

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobie jej rozliczania oraz sposobie kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynika z konieczności doprecyzowania informacji niezbędnych do przekazania przez Podmiot dotowany po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana uchwały LXVIII-858-23 (PDF, 340.40Kb) 2023-09-20 13:04:14 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
20 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
20 wrz 2023, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 13:04