Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr ....../....../23 z dnia 28 września 2023 r.

Projekt

 

z dnia  20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....../....../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 240 395 827,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 208 342 157,19 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 933 765,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 486 745,01 zł i wydatki majątkowe 96 447 020,85 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 447 020,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 55 537 938,14 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 190 391,97 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 66 356 058,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 190 391,97 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 40 387 136,00 zł, w tym:

4.1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 27 209 801,00 zł, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 16 391 681,00 zł,

b) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł.

4.2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” wynosi 13 177 335,00 zł, w tym:

a) w 2023 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 7 790 199,00 zł;

b) w 2024 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 5 387 136,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.09.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(94).pdf

 

 

uzasadnienie

 1. Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r., w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie kwoty 88 214,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750.

Jednocześnie na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4440 – kwota 49 730,68 zł;

b)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 i rozdział 80107 § 4440 – łącznie kwota 38 483,32 zł.

 1. W wyniku bieżącej analizy wykonania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przewidywanej ich realizacji na koniec br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 150 000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł.

 1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 25 772,03 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80153 § 4350 – kwota 3 545,78 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80153 § 4350 – kwota 10 008,59 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80153 § 4350 – kwota 789,54 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80153 § 4350 – kwota 517,30 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80153 § 4350 – kwota 4 231,36 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80153 § 4350 – kwota 6 107,00 zł;

- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80153 § 2340, § 4370 – łącznie 572,46 zł.

b)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 238 694,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 22 128,77 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 49 237,45 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 4 726,63 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 26 003,01 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 64 111,15 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 41 921,76 zł;

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101 § 2340, rozdział 80104 § 2340, rozdział 80149 § 2340, rozdział 85404 § 2340 – łącznie kwota 30 565,23 zł (Wydział Finansowy – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

 1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł i plan wydatków w rozdziale 80195 § 3040 o kwotę 5 000,00 zł. Dodatkowo przenosi się kwotę 859,50 zł z rozdziału 80101 § 4110 do rozdziału 80195 § 4110 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od nagrody.
 2. W związku z przyznaniem gminie Kąty Wrocławskie środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 o kwotę 4 899,16 zł i plan wydatków w § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 4 899,16 zł.
 3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan dochodów z wynajmu świetlic wiejskich w rozdziale 92109 § 0750 o kwotę 28 600,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na wywóz ze odpadów komunalnych i ścieków bytowych ze świetlic oraz w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 26 600,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do świetlic.

 1. W związku z ogłoszonym projektem grantowym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2 pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” proponuje się wprowadzenie do budżetu 2023 r. nowe przedsięwzięcie „ceberbezpieczny samorząd” w rozdziale 75023 § 6059 w wysokości 35 000,00 zł stanowiący wkład własny. W celu zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się środki z rozdziału 75023 z § 6050 z zadania „Montaż aparatu prądotwórczego wraz z kominem systemowym dla zasilania awaryjnego systemów informatycznych” w wysokości 35 000,00 zł.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się m.in. do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);

- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;

- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie - przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Maksymalna wysokość do finansowania to 850 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 756 500,00 zł, wkład budżetu państwa 93 500,00 zł. Przewidywany wkład własny gminy w latach 2023-2024 ma wynieść łącznie 186 585,00 zł, z tego w 2023 r. – 35 000,00 zł i w 2024 r. – 151 585,00 zł. Termin złożenia wniosku projektowego – 13.10.2023 r.

 1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością wyremontowania słupa stanowiącego podstawę syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice przenosi się z rozdziału 70005 § 4600 do rozdziału 75412 § 4270 kwotę 15 000,00 zł.
 2. Na wniosek Wydziału Finansów w związku z obniżeniem stóp procentowych od odsetek od zaciągniętych kredytów zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 300 000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na obniżenie planowanego deficytu budżetowego.
 3.  Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

a)                  przenosi się w rozdziale 80104 z § 2540 do § 2310 kwotę 550 000,00 zł na zapewnienie środków finansowych na zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Wrocław, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty i Gminy Miękinia;

b)                  przenosi się z kwotę 660 000,00 zł z rozdziału 80149 § 2540 do rozdziału 80105 § 2540 na zapewnienie środków finansowych na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Imago w Krzeptowie. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Imago z dniem 0l.09.2023 r. został przekształcony w Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Imago o specyfice przedszkola specjalnego (rozdział 80105).

 1. Na wniosek Wydziału Finansowego w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej przenosi się w planie wydatków kwotę 25 033,00 zł z rozdziału 75023 § 4010, § 4110, 4120 do rozdziału 90002 § 4010, § 4110, 4120.
 2. Na wniosek Samodzielnego stanowiska ds. kadr w związku z kwartalną analizą wykonania wpłat na PFRON oraz przewidywanego wykonania na koniec br. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 26 700,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficyt budżetu gminy.

 1. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 75412 § 4260 na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w remizach OSP.
 2.  Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)                  w związku z bieżącą analizą wykonania planu finansowego jednostki zmniejsza się wydatki łącznie o 35 400,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki razem

 

40 400,00

5 000,00

Wydatki na zadania własne

 

40 400,00

5 000,00

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

 

16 500,00

5 000,00

Roz.70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 

1 500,00

0,00

§ 4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 500,00

0,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

1 500,00

0,00

Roz.70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 

15 000,00

5 000,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

5 000,00

Zakup usług pozostałych

 

0,00

5 000,00

§ 4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

5 000,00

0,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

5 000,00

0,00

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

10 000,00

0,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

10 000,00

0,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

20 000,00

0,00

Roz.75412

Ochotnicze straże pożarne

 

20 000,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,00

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

15 000,00

0,00

Zakup usług pozostałych

 

15 000,00

0,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 900,00

0,00

Roz.90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

3 900,00

0,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3 900,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3 900,00

0,00

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4710 o kwotę 1 500,00 zł, środki na PPK nie zostaną wykorzystane, w związku z przejściem pracownika na emeryturę;

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4610 o kwotę 10 000,00 zł, środki na koszty postępowania sądowego nie zostaną w pełni wykorzystane;

- zmniejszenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł, środki na zakup materiałów nie zostaną w całości wykorzystane;

- zmniejszenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł, środki nie zostaną w całości wykorzystane;

- zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4170 o kwotę 3 900,00 zł z uwagi na podpisanie zleceń w niższych kwotach, środki nie zostaną już wykorzystane.

Ponadto w związku z koniecznością wykonania rocznych przeglądów przenosi się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 70007 z § 4590 do § 4300.

Środki w kwocie 35 400,00 zł zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

b)                  przenosi się kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 60020 § 4300 w związku z koniecznością zawarcia umowy na opróżnianie koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych w Kątach Wrocławskich oraz na przystankach autobusowych poza miastem;

c)                   w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki razem

 

2 900,00

2 900,00

Wydatki na zadania własne

 

2 900,00

2 900,00

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

 

2 500,00

2 500,00

Roz.70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 

2 500,00

2 500,00

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

2 500,00

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

2 500,00

0,00

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

2 500,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

2 500,00

Dział 710

Działalność usługowa

 

100,00

100,00

Roz.71035

Cmentarze

 

100,00

100,00

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

100,00

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

100,00

0,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

100,00

0,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

300,00

300,00

Roz.90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

300,00

300,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

300,00

0,00

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

300,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

300,00

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

300,00

0,00

W związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się w dziale 700 rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 2 500,00 zł;

- zwiększa się w dziale 700 rozdziale 70001 § 4440 o kwotę 2 500,00 zł;

- zmniejsza się w dziale 710 rozdziale 71035 § 4610 o kwotę 100,00 zł;

- zwiększa się w dziale 710 rozdziale 71035 § 4440 o kwotę 100,00 zł;

- zmniejsza się w dziale 900 rozdziale 90002 § 4700 o kwotę 300,00 zł;

- zwiększa się w dziale 900 rozdziale 90002 § 4440 o kwotę 300,00 zł.

 1.  Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

a)                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki razem

 

112 934,38

22 934,38

Wydatki na zadania własne

 

112 934,38

22 934,38

Dział 801

Oświata i wychowanie

 

112 934,38

22 934,38

Roz.80101

Szkoły podstawowe

 

112 934,38

22 770,74

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

22 770,74

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

22 770,74

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

112 934,38

0,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

112 934,38

0,00

Roz.80107

Świetlice szkolne

 

0,00

163,64

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

163,64

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

163,64

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa). Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

b)   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki razem

 

129 225,98

29 225,98

Wydatki na zadania własne

 

129 225,98

29 225,98

Dział 801

Oświata i wychowanie

 

129 225,98

29 225,98

Roz.80101

Szkoły podstawowe

 

128 625,98

24 115,99

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

24 115,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

24 115,99

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

128 625,98

0,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

128 625,98

0,00

Roz.80107

Świetlice szkolne

 

0,00

4 509,99

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

4 509,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

4 509,99

Roz.80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 

600,00

600,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

600,00

0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

600,00

0,00

§ 4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

0,00

600,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

0,00

600,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa) oraz zapłatą składek PPK z kształcenia specjalnego w szkole podstawowej. Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

c)                   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

Wydatki razem

106 404,91

296 404,91

Wydatki na zadania własne

106 404,91

296 404,91

Dział 801

Oświata i wychowanie

106 404,91

296 404,91

Roz.80101

Szkoły podstawowe

0,00

5 000,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

5 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

5 000,00

Roz.80104

Przedszkola

106 404,91

50 478,65

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

50 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

50 000,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

478,65

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

478,65

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 404,91

0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 404,91

0,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

100 000,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

100 000,00

0,00

Roz.80107

Świetlice szkolne

0,00

82 000,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

20 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

20 000,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

2 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

2 000,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

0,00

60 000,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

0,00

60 000,00

Roz.80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

26,26

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

26,26

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

26,26

Roz.80149

Realizacja zadań wymagających stosowa specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowy innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

58 700,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

8 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

8 000,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

700,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

700,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

50 000,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

50 000,00

Roz.80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 

0,00

100 200,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

20 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

20 000,00

§ 4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

0,00

200,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

0,00

200,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

80 000,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

80 000,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa) oraz zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej.

d)                  Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

Wydatki razem

 

135 222,05

135 222,05

Wydatki na zadania własne

 

135 222,05

135 222,05

Dział 801

Oświata i wychowanie

 

135 222,05

135 222,05

Roz.80104

Przedszkola

 

130 359,21

47 490,12

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

0,00

35 320,21

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

0,00

35 320,21

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

10 500,36

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

10 500,36

0,00

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

12 169,91

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

12 169,91

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

87 000,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

87 000,00

0,00

§ 4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

 

32 858,85

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

 

32 858,85

0,00

Roz.80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

2 862,84

52 731,93

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

0,00

40 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

0,00

40 000,00

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2 862,84

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2 862,84

0,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

10 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

10 000,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

2 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

2 000,00

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

731,93

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

0,00

731,93

Roz.80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

35 000,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

6 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

0,00

6 000,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

1 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

0,00

1 000,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

28 000,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

0,00

28 000,00

§ 4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

 

2 000,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

 

2 000,00

0,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą przepisów (nowa kwota bazowa) oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń.

e)                   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

Wydatki razem

11 800,00

11 800,00

Wydatki na zadania własne

11 800,00

11 800,00

Dział 801

Oświata i wychowanie

11 800,00

11 800,00

Roz.80101

Szkoły podstawowe

11 800,00

0,00

§ 4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

11 800,00

0,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

11 800,00

0,00

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

11 800,00

Roz.85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0,00

11 800,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 500,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

300,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

300,00

§ 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

0,00

10 000,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

0,00

10 000,00

Dokonuje się zmian w planie finansowym przenosząc kwotę 11 800,00 zł z rozdziału 80101 § 4710 do rozdziału 85404 § 4110, § 4120, § 4790 na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w nowym roku szkolnym w ramach wczesnego wspomagania dziecka.

 1.  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego wsi Sadków oraz środków Wydziału, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

Sołectwo Sadków

Wydatki razem

 

13 066,30

13 066,30

Wydatki na zadania własne

 

13 066,30

13 066,30

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

 

500,00

0,00

Roz.70095

Pozostała działalność

 

500,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500,00

0,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

0,00

2 906,71

Roz.75495

Pozostała działalność

 

0,00

2 906,71

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

2 606,71

zakup fotopułapki

 

0,00

2 606,71

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

300,00

abonament za kartę sim do fotopułapki

 

0,00

300,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

5 314,00

0,00

Roz.90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

1 512,00

0,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

12,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

12,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

3 754,00

0,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

404,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

404,00

0,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 700,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 700,00

0,00

§ 4270

Zakup usług remontowych

 

1 650,00

0,00

Zakup usług remontowych

 

1 650,00

0,00

Roz.90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 

48,00

0,00

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

48,00

0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

48,00

0,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

2 906,71

10 159,59

Roz.92195

Pozostała działalność

 

2 906,71

10 159,59

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

492,51

8 659,59

Zakup materiałów i wyposażenia

 

492,51

0,00

Zakup sprzętu multimedialnego

 

0,00

8 659,59

§ 4220

Zakup środków żywności

 

2 414,20

0,00

Zakup środków żywności

 

2 414,20

0,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

1 500,00

Zakup usług pozostałych - Mikołajki

 

0,00

1 500,00

Dział 926

Kultura fizyczna

 

4 345,59

0,00

Roz.92695

Pozostała działalność

 

4 345,59

0,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 500,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 500,00

0,00

§ 4190

Nagrody konkursowe

 

1 970,35

0,00

Nagrody konkursowe

 

1 970,35

0,00

§ 4220

Zakup środków żywności

 

875,24

0,00

Zakup środków żywności

 

875,24

0,00

Wydział Funduszy i Dotacji

Wydatki razem

 

50 806,00

50 806,00

Wydatki na zadania własne

 

50 806,00

50 806,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

12 000,00

0,00

Roz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

12 000,00

0,00