Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r.

15/09/2018    S178    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Kąty Wrocławskie: Usługi udzielania kredytu

2018/S 178-403298

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Kąty Wrocławskie
ZP 271.54.2018
ul. Rynek, Ratusz 1
Kąty Wrocławskie
55-080
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Kulęgowska-Kubik
Tel.: +48 713907219
E-mail: przetargi@katywroclawskie.pl
Faks: +48 713907219
Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe:

Główny adres: www.katywroclawskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018 r.

 

Numer referencyjny: ZP271.54.2018

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. w wysokości 15 000 000,00 PLN.

5. Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 roku.

6. Wykonawca postawi do dyspozycji kredytobiorcy środki kredytu w III transzach.

I transza – nie później niż do dnia 16.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.

II transza – nie później niż do dnia 30.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN,

III transza - nie później niż do dnia 17.12.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.

7. Spłata kredytu następować będzie od 2019 r. w równych ratach miesięcznych, począwszy od 30.1.2019 r., nie później niż 30 dnia miesiąca za które zostały naliczone. Roczna spłata kredytu - 1 875 000,00 PLN.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Kąty Wrocławskie

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. w wysokości 15 000 000, 00 PLN.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 i 40 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2018 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie.

4. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 roku.

6. Wykonawca postawi do dyspozycji kredytobiorcy środki kredytu w III transzach.

I transza – nie później niż do dnia 16.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.

II transza – nie później niż do dnia 30.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN,

III transza - nie później niż do dnia 17.12.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.

7. Spłata kredytu następować będzie od 2019 r. w równych ratach miesięcznych, począwszy od 30.1.2019 r., nie później niż 30 dnia miesiąca za które zostały naliczone. Roczna spłata kredytu - 1 875 000,00 PLN.

8. Rozliczenia pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich.

9. Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu w formie bezgotówkowej poprzez realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.

10. Bank otworzy dla Kredytobiorcy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić będzie go nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy.

11. Bank postawi kredyt w pełnej wysokości zgodnie z dyspozycjami Kredytobiorcy bez naliczania jakichkolwiek opłat.

12. Warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

13. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości z dnia zawarcia umowy.

14. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR3 M zwanej dalej „ stawką bazową” i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę banku obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

15. Przy naliczaniu kosztów kredytu przyjmuje się założenie, że rok liczy 365 dni.

16. Zmiana procentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki bazowej i nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy kredytowej.

17. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2026 r.

18. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne są nie później niż 30 dnia miesiąca.

19. Kredytobiorcy przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.

20. Bankowi nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji od postawienia środków kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, zmian umowy.

21. Dla celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 7.9.2018 r. = 1,71 %.

22. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego wszelkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.katywroclawskie.pl w zakładce Gospodarka finansowa.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2026

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) lub innego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, według formuły spełnia - nie spełnia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie której dokonano wyboru Banku na warunkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”).

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/10/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, Sala nr 2, POLSKA

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości

32 000,00 PLN, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) oznaczenie postępowania,

3) określenie przedmiotu postępowania

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) kwotę gwarancji,

6) termin ważności gwarancji,

7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 62-9574-0005-2001-0000-0101-0005 Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium: Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018 r.” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.

7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej

8. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a i 2 Pzp.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/09/2018


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2018-OJS178-403298-pl.pdf (PDF, 132.18Kb) 2018-09-17 08:34:16 152

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 792.93Kb) 2018-10-19 11:19:26 198

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wynikach.pdf (PDF, 572.73Kb) 2018-11-06 14:05:55 166

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.mht (MHT, 967.39Kb) 2018-11-23 09:48:31 141

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
17 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Grażyna Kulęgowska-Kubik

Data publikacji:
17 wrz 2018, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Kulęgowska-Kubik

Data aktualizacji:
17 wrz 2018, godz. 08:34