Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 225928 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie w ramach 13 odrębnych zadań. 2.Realizacja zamówienia w ramach każdego z zadań nastąpi zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na załączonych mapkach poglądowych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Zadania 1 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 500 mb dla Zadania 2 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 3 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 4 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 500 mb dla Zadania 5 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 300 mb dla Zadania 6 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 200 mb dla Zadania 7 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 8 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 1000 mb dla Zadania 9 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 10 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 200 mb dla Zadania 11 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 100 mb dla Zadania 12 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 600 mb dla Zadania 13 - co najmniej jednego projektu oświetlenia drogowego dla lini nie krótszej niż 30 mb i przedstawią dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie; W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań objętych niniejszym postępowaniem, Zamawiający uzna za należyte potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej dla realizacji przedmiotowego zamówienia w ramach zadań, o które ubiega się Wykonawca, jeżeli Wykonawca wykaże, się wymaganym doświadczeniem dla zadania o największej wymaganej przez Zamawiającego długości sieci spośród zadań w ramach których Wykonawca ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia. Ocena sełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia odpowiednie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie zamówienia w ramach kilku zadań za potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający uzna dysponowanie jedną osobą o wskazanych kwalifikacjach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5. Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a) których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych, które skutkowały niemożnością prowadzenia prac projektowych. 9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian kadrowych jeżeli zmiana następować będzie poprzez zastąpienie osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia na osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w niniejszej Umowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT. 12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do niniejszej Umowy zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 13. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdaszowice ul. Słoneczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdaszowice ul. Słoneczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Dolny ul. Brzoskwiniowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny Aleja Róż, ul. Liliowa, ul. Azaliowa, ul. Narcyzowa, ul. Konwaliowa i Aleja Maków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny Aleja Róż, ul. Liliowa, ul. Azaliowa, ul. Narcyzowa, ul. Konwaliowa i Aleja Maków.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny ul. Słoneczna, ul. Pogodna i ul. Radosna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny ul. Słoneczna, ul. Pogodna i ul. Radosna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Słoneczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Słoneczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Szczęśliwa, ul. Słoneczna, ul. Radosna i ul. Stawowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Szczęśliwa, ul. Słoneczna, ul. Radosna i ul. Stawowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Spółdzielców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Spółdzielców.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Zachowice ul. Żurawia i ul. Różana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Zachowice ul. Żurawia i ul. Różana.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienian jest wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
225928-2012.html (HTML, 26.07Kb) 2012-06-28 14:17:36 404

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mapki poglA dowe.zip (ZIP, 842.29Kb) 2012-06-28 14:18:02 87
SIWZ.pdf (PDF, 659.66Kb) 2012-06-28 14:17:36 105
warunki przylaczenia.zip (ZIP, 15.10Mb) 2012-06-28 14:56:42 30

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
227740-2012.html (HTML, 7.08Kb) 2012-06-29 12:58:49 380
Mapki pogladowe.zip (ZIP, 622.24Kb) 2012-06-29 12:59:38 395
modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 155.24Kb) 2012-06-29 12:58:07 379
ZaA A czniki edytowalne do SIWZ.docx (DOCX, 22.17Kb) 2012-07-03 11:17:34 404
zmodyfikowana SIWZ.pdf (PDF, 653.00Kb) 2012-06-29 12:58:25 402

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 213.23Kb) 2012-07-25 15:08:30 557

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy AKL.pdf (PDF, 156.02Kb) 2012-08-03 14:18:22 383
podpisanie umowy BANACH.pdf (PDF, 156.19Kb) 2012-08-03 14:19:10 397
podpisanie umowy ELWIBOR.pdf (PDF, 155.90Kb) 2012-08-03 14:18:06 397
podpisanie umowy ENERGOBEST.pdf (PDF, 149.37Kb) 2012-08-03 14:18:52 399

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
28 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
28 cze 2012, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
28 cze 2012, godz. 14:17