Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej

Kąty Wrocławskie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Numer ogłoszenia: 185262 - 2012; data zamieszczenia: 02.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac projektowych pn. Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 2.1 aktualizacja mapy do celów projektowych, 2.2 badania geotechniczne podłoża - odwierty do badań geotechnicznych nie mogą być wykonywane rzadziej niż co 50 m, 2.3 projekt chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską (przy przejściu dla pieszych) do wiaduktu nad autostradą A4 długości około 1,1 km, szerokość chodnika i ścieżki rowerowej - łącznie 3,5 m, 2.4 projekt przepustu nad rowem (przekroczenie rowu) w ciągu chodnika ze ścieżką rowerową, 2.5 projekt kanalizacji deszczowej długości ok. 0,8 km odwadniająca nawierzchnię jezdni (do osi jezdni),chodnika i ścieżki rowerowej, 2.6 projekt usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną, 2.7 projekt podziału działek - stosownie do potrzeb wynikających z projektu, 2.8 uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli jest wymagana), 2.9 uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, 2.10 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G długości minimum 0,5 km

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu sieci zewnętrznych kanalizacyjnych, 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu sieci elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu dróg.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
185262-2012.html (HTML, 12.45Kb) 2012-06-02 14:09:55 419
ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 162.88Kb) 2012-06-02 13:04:22 392

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wytyczne do projektowania 20 02 2012.pdf (PDF, 2.00Mb) 2012-06-02 14:10:13 179
PROJEKT BUDOWLANY.zip (ZIP, 1.54Mb) 2012-06-02 13:11:57 96
projekt wykonawczy.zip (ZIP, 9.15Mb) 2012-06-02 13:27:32 93
PRZEDMIARY.zip (ZIP, 127.92Kb) 2012-06-02 13:21:24 122
SIWZ.pdf (PDF, 545.49Kb) 2012-06-02 13:04:22 151
SIWZ.pdf (PDF, 452.91Kb) 2012-06-02 14:09:55 130
SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip (ZIP, 907.58Kb) 2012-06-02 13:21:53 75
zakres do projektu.jpg (JPG, 198.32Kb) 2012-06-02 14:10:39 96

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
decyzja.pdf (PDF, 1.57Mb) 2012-06-13 14:17:51 1544
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 152.51Kb) 2012-06-06 12:14:52 423
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 120.16Kb) 2012-06-13 14:16:54 398
zmiana ogloszenia.html (HTML, 6.23Kb) 2012-06-13 14:26:49 398

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 173.99Kb) 2012-06-28 11:07:24 397
inf o wynikach.pdf (PDF, 167.23Kb) 2012-06-13 15:09:41 444

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
213060-2012.html (HTML, 5.04Kb) 2012-06-21 09:36:56 634
udzielenie zamowienia.html (HTML, 5.66Kb) 2012-07-11 08:26:09 371

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kurpiel Jadwiga

Data wytworzenia:
02 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
02 cze 2012, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
02 cze 2012, godz. 14:09