Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie

Przejdź do załączników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.katywroclawskie.pl/zamowienia

Kąty Wrocławskie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 34457 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie 2. Ubezpieczenie obejmuje Gminę Kąty Wrocławskie wraz z Urzędem Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844), a w sytuacji, gdy wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ww. ustawy - zezwolenie organu nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 z późn. zm.) lub zezwolenie ministra właściwego ds. instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.) lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru albo dokumenty, w tym także oświadczenie wykonawcy, dowodzące, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1.1. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 1.1.1. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1.1. ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. 1.1.2. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1.1. ppkt 2) Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 1.1.3. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1.1. ppkt 3) Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w pkt. 1.1. ppkt 3), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 1.1.4. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 1.1.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. 1.2. Zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w zakresie w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia. 1.3. Zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki (podmiotu) albo rozwiązania jednostki (podmiotu) objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w §11 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 1.4. Zmiany formy prawnej jednostek (podmiotów) objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego lub inny podmiot; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny lub zbliżony profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami określonymi w §11 umowy. 1.5. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt 1.2, 1.3 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia lub ilości przedmiotu ubezpieczenia, b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11 umowy), c) wyczerpania sumy ubezpieczenia w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia uzupełnienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu). 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 85
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance, 5) bezskładkowe ubezpieczenie assistance 6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w formie grupowej (drużynowej) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w formie grupowej (drużynowej)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie.pdf (PDF, 380.55Kb) 2016-04-05 09:53:52 349

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1d do SIWZ.xlsx (XLSX, 66.55Kb) 2016-04-05 09:54:20 160
SIWZ.pdf (PDF, 2.02Mb) 2016-04-05 09:53:52 156

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 296.86Kb) 2016-04-14 12:40:20 337

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wynikach.pdf (PDF, 271.33Kb) 2016-05-04 11:51:17 383

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie Compensa.url (URL, 229.00b) 2016-05-13 13:30:39 323
ogłoszenie CONCORDIA.url (URL, 229.00b) 2016-05-10 14:45:45 318
Ogloszenie TUW.url (URL, 238.00b) 2016-05-10 14:46:19 336
udzielenie zamówienia COMPENSA.pdf (PDF, 217.42Kb) 2017-03-21 14:35:57 247
udzielenie zamówienia TUW.pdf (PDF, 423.63Kb) 2017-03-21 14:36:32 295
udzielenie zamówinia- Concordia.pdf (PDF, 423.42Kb) 2017-03-21 14:37:27 259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
05 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
05 kwi 2016, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
21 mar 2017, godz. 14:35