Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie

26/04/2017    S81    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kąty Wrocławskie: Usługi ubezpieczeń na życie

2017/S 081-157362

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1
Osoba do kontaktów: Jadwiga Kurpiel
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska
Tel.: +48 713907219
E-mail: przetargi@katywroclawskie.pl
Faks: +48 713907219

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.katywroclawskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie.

Kod NUTS PL518

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiot ubezpieczenia podlega podziałowi na niżej wymienione części:
Część I zamówienia: ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie: Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania małżonka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
Część II zamówienia: ubezpieczenie grupowe zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie 1)Krótki opis Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie: Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania małżonka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków. 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie 1)Krótki opis Ubezpieczenie grupowe zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie. 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) dla części I zamówienia,
2) 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) dla części II zamówienia. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku (wyłącznie do części I zamówienia) oczekuje wykazania w JEDZ, część IV pkt 1b, wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 5 usług ubezpieczenia grupowego na życie, każda o wartości składki rocznej co najmniej 400 000 PLN brutto i obejmująca min. 450 ubezpieczonych.
5.2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.3. Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług.
5.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.4.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje (z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 10 ustawy Pzp):
1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.5 ppkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d i ppkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d ustawy Pzp,
b) w pkt 5.5 ppkt 15 ustawy Pzp,
c) w pkt 6.1. ppkt 6-7
— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 18 i 20 lub pkt 6.1 ppkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
5.9. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie Pzp, w tym określonych w pkt. 6.1, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3)Kwalifikacje techniczne III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP.271.18.2017 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.5.2017 - 12:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 31.5.2017 godz. 12:15

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy; Rynek – Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, sala nr 2, parter

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.4.2017

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2017-OJS081-157362-pl.pdf (PDF, 144.93Kb) 2017-04-26 14:40:46 258
ENOTICES jkurpiel-2017-054895-F02-PL.pdf (PDF, 142.30Kb) 2017-04-25 10:50:40 422
ENOTICES jkurpiel-2017-054911-F14-PL.pdf (PDF, 78.00Kb) 2017-04-25 10:51:02 266

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 2.24Mb) 2017-04-25 10:50:40 255

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.dotx (DOTX, 55.02Kb) 2017-05-05 10:39:41 257
odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 1.33Mb) 2017-05-15 14:49:25 251

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. z otwarcia ofert.pdf (PDF, 500.99Kb) 2017-05-31 13:35:41 253

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 225.28Kb) 2017-06-13 14:10:22 251

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2017-OJS120-244038-pl.pdf (PDF, 92.42Kb) 2017-06-27 09:17:41 224

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
25 kwi 2017

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
25 kwi 2017, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
25 kwi 2017, godz. 10:50