Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY LEŚNEJ

Kąty Wrocławskie: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY LEŚNEJ
Numer ogłoszenia: 197494 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY LEŚNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Leśnej, zgodnie z uchwałą nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 15 września 2011r. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i dodatkowych opracowań: 1)przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu, 2)przekazania Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z kopiami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem przekazania ich instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego oraz innym instytucjom wskazanym przez Zamawiającego, 3)publikacja w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 4)przekazanie Zamawiającemu, celem wystąpienia o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, 5)przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego, wraz z przeprowadzoną analizą złożonych wniosków, propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniami, 6)przekazanie Zamawiającemu, celem przedłożenia do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, kompletu dokumentów zawierających: wzór pisma przewodniego, projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko, 7)po uzyskanej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego, 8)przekazanie Zamawiającemu, celem dalszego opiniowania i uzgadniania, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, projekt planu, 9)przekazanie Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 10)opracowanie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii i uzgodnień 11)przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą do publicznego wglądu, 12)przekazanie Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą, 13)publikacja w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 14)sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z debaty publicznej, 15)przekazanie Zamawiającemu analizy złożonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, 16)przekazanie Zamawiającemu projekt planu, celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia, 17)przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dokumentów oryginalnych i 1 egz. kopii dokumentów), 18)przekazanie Zamawiającemu, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Leśnej, a)jeden egzemplarz rysunku planu miejscowego w wersji kolorowej, w skali 1:1000, pokryty odpowiednim laminatem, b)trzy egzemplarze rysunku planu miejscowego w wersji kolorowej, w skali 1:1000. 19)przekazanie Zamawiającemu pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 20)przekazanie Zamawiającemu dokumentów zawierających uchwalony plan miejscowy, pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem dalszego przekazania, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. a)Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. b)Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. c)Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. d)Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą się wykonaniem (pod kierownictwem głównego projektanta zgłoszonego do wykonania niniejszego zamówienia) w ostatnich trzech latach a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planów) o min. 1 ha każdy, dla terenów miejskich, uchwalonych i opublikowanych (pod rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy dysponują projektantem z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Urbanistów, który kierował sporządzeniem co najmniej trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planów) o min. pow. 1 ha każdy, dla terenów miejskich, uchwalonych i opublikowanych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram prac (załącznik nr 2 do umowy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sytuacjach: 1)zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron, 2)wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych uzgodnień, złożonych uwag do projektu planu miejscowego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2012 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
195800-2012.html (HTML, 16.62Kb) 2012-06-11 14:07:48 397
197494-2012.html (HTML, 15.95Kb) 2012-06-12 12:15:13 414

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 572.61Kb) 2012-06-12 12:15:32 60
SIWZ.pdf (PDF, 609.67Kb) 2012-06-11 14:06:09 76

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wynikach.pdf (PDF, 264.70Kb) 2012-07-04 11:56:38 401
uniewaA nienie.doc (DOC, 25.00Kb) 2012-06-29 07:42:34 392

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
252024-2012.html (HTML, 8.21Kb) 2012-07-16 08:54:57 425

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Kienc-Brachmańska

Data wytworzenia:
12 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
12 cze 2012, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
12 cze 2012, godz. 12:15