Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19?

Kąty Wrocławskie: Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19
Numer ogłoszenia: 121676 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. podniesienie złącza energetycznego ZK przy posesji Popiełuszki 16 w Kątach Wrocławskich, 2. montaż bariery zabezpieczającej na przepuście od strony wylotu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bickhardt Bau Polska Sp. z o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3841,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4708,29

 • Oferta z najniższą ceną: 4708,29 / Oferta z najwyższą ceną: 4708,29

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty te nie są objęte zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Mając na uwadze powyższe nie budzi wątpliwości, iż w zaistniałym stanie faktycznym wystąpiły przesłanki udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 pkt. 9 i 10 umowy ZP 272.44.2015. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Powyższy zakres robót Zamawiający zleci Wykonawcy odrębną umową, która będzie podstawą do dalszej kontynuacji prac.

 


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 161.21Kb) 2017-03-21 14:42:54 269
udzielenie zamówienia.url (URL, 239.00b) 2016-05-13 14:54:02 366

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
13 maj 2016

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
13 maj 2016, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
13 maj 2016, godz. 14:54