Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie

 

Kąty Wrocławskie: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie.
Numer ogłoszenia: 74073 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót (zgodnie z protokołem konieczności nr 1) a) Regulacja wysokości 4 studni kanalizacyjnych betonowych b) Humusowanie skarp z zasianiem trawy 132 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atras, ul. Kluczborska 26/31, 50-322 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4981,50

 • Oferta z najniższą ceną: 4981,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4981,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Konieczność wykonania robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
74073-2015.html (HTML, 4.35Kb) 2015-05-22 09:09:58 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
22 maj 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
22 maj 2015, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
22 maj 2015, godz. 09:09