Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach

Kąty Wrocławskie: Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach

Numer ogłoszenia: 142152 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach 2.Zakres prac obejmuje: WOJTKOWICE Przedmiotem inwestycji jest remont dachu oraz elementów stropu budynku świetlicy wiejskiej Wojtkowicach na działce inwestora. Projekt nie zakłada zmiany zagospodarowania terenu oraz formy budynku. Projekt przewiduje remont dachu ze zmianą pokrycia dachu na blachodachówkę, wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu oraz stropu. Nie projektuje się zmiany sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej. W projekcie budowlanym projektuje się wymianę uszkodzonego wiązara dachowego oraz belki stropowej. Zdrowa część dachu, która nie wymaga remontu, pozostaje bez zmian. Należy wykonać zaimpregnowanie elementów drewnianych dachu oraz stropu. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę. Ocieplenie poddasza przez zastosowanie wełny mineralnej o grubości minimum 15 cm pomiędzy belkami stropu. Należy wykonać pomosty robocze na poddaszu. Wykonanie wyłazu wewnętrznego na poddasze oraz wyłaz na dach. Wykonanie okna na poddaszu w miejscu obecnie istniejącego wejścia na poddasze. Wymiana na nowe, zgodnie z zaleceniami producenta, uszkodzonych obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, pokrycia ogniomuru, okapów, rury wentylacyjnej). Wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych. Wykonanie instalacji odgromowej budynku. Nie zmienia się przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektu. CZERŃCZYCE Przedmiotem inwestycji jest wykonanie adaptacji poddasza budynku oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w Czerńczycach na działce inwestora. Projekt nie zakłada zmiany zagospodarowania terenu oraz formy budynku. Przewiduje się wykonanie wewnętrznej klatki schodowej na poddasze budynku, remont dachu z wymianą pokrycia dachu na dachówkę, wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu oraz stropu. Uwaga! Przedmiotowe zadanie musi być wykonywane zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 25.03.2013 r. nr WPN.6008.2013.MD - załącznik do SIWZ), ze względu na obecność czynnego gniazda bociana białego na kominie świetlicy. Wszelkie działania i korespondencja w tej sprawie winny być niezwłocznie przesyłane do wiadomości do Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać izolację akustyczną dachu utrzymującą poziom hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 1. Fundamenty Wobec wzrostu obciążeń na fundament niemal dwukrotnie w związku z planowaną adaptacją poddasza, konieczne jest wykonanie odkrywek fundamentów w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 2. Ściany działowe Projektuje się ściany działowe na poddaszu, między pomieszczeniami biurowymi. Wykonane w lekkiej konstrukcji zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych. 3. Stropy Strop nad parterem wymaga dokonania napraw i wymiany uszkodzonych belek, a także wzmocnienia. Wymieniona zostanie również izolacja z wełny mineralnej. Od spodu, do stropu zamocowana zostanie okładzina z ognioodpornych płyt kartonowo-gipsowych. 4. Dach Konstrukcja i pokrycie dachu wymaga dokonania napraw i wymiany uszkodzonych elementów. Więźba dachowa nie wymaga wzmocnień wobec planowej zmiany funkcji, natomiast uległa lokalnym uszkodzeniom i wymaga dokonania napraw. W trakcie remontu stropu usunięto z więźby istotne elementy konstrukcyjne, które należy bezwzględnie odtworzyć. 5. Kominy spalinowe Podczas remontu dachu należy sprawdzić stan techniczny kominów. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kominów (spękanie, nieszczelności) należy wykonać uszczelnienie przewodów kominowych. Podczas remontu dachu należy sprawdzić stan techniczny kominów. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego kominów (spękanie, nieszczelności) należy wykonać uszczelnienie przewodów kominowych. 6. Stolarka okienna i drzwiowa Planowane jest zamontowanie okien połaciowych na dachu, o łącznej powierzchni większej niż 13m2 odpowiadającej 1/8 powierzchni sali zaadoptowanego poddasza. Okna zaprojektowane zostały na zachodniej połaci dachowej. Planuje się również wymianę drzwi prowadzących z sali głównej do holu, tak aby otwierały się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 7. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz okładziny ścienne Ściany wewnętrzne Poddasze budynku wykończyć płytami g-k na ruszcie w systemie wybranego producenta. Ściany na poddaszu oraz ścianki kolankowe tynkowane, cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną. Pozostała część wykończenia bez zmian. 8. Schody i elementy zewnętrzne Projektuje się schody żelbetowe lub stalowe, wykończone płytkami ceramicznymi lub kamieniem. 9. Balustrady Projektuje się balustradę przy schodach na poddasze drewnianą lub stalową w formie ażurowej o wysokości minimum 1,10m. 10. Podłogi STAN ISTNIEJĄCY Strop od góry przykryty jest częściowo deskami o gr. 2,5 cm, w dużej części stropu poszycie górne usunięto. STAN PROJEKTOWANY Projektuje się podłogę na poddaszu jako drewnianą lub z paneli podłogowych. 11. Kolorystyka budynku Dach Kolor ceglasty. Rynny i rury spustowe Rynny systemowe blacha ocynk. Kominy Z płytki klinkierowej w kolorze dachówki, lub kolorze elewacji- tynkowane. Bariery przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, obróbka dach, opierzenie Zachowane w kolorystyce pokrycia dachu, z wykorzystaniem systemowych rozwiązań producentów. 12. Elementy wykończenia dachu Na dachu należy zamontować ławy kominiarskie i barierki śnieżne, a także wyłaz dachowy w systemie wybranego producenta. 13. Obróbki blacharskie W przypadku stwierdzenia podczas remontu uszkodzenia obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, pokrycia ogniomuru, okapów, rury wentylacyjnej) należy je wymienić na nowe zgodnie z zaleceniami producenta. 14. Termoizolacje Projektuje się termoizolacje poddasza przez zastosowanie wełny mineralnej o grubości 18cm pomiędzy krokwiami. 15. Dach Dach zabezpieczony foliami paroszczelną oraz wiatroprzepuszczalną. 16. Instalacje elektryczne. Istniejącą tablicę RN 1 x 12 zlikwidować i zabudować nową typu RN 3 x 12. Do nowej tablicy wpiąć istniejące obwody oraz obwody nowoprojektowane. Istniejący układ pomiarowy trójfazowy w układzie bezpośrednim pozostawić bez zmian. W tablicy zabudować wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-prądowy, ochronniki przepięciowe oraz dodatkowe zabezpieczenia nadprądowe. Zasilanie tablicy TE bez zmian. 17. Instalacja oświetlenia ogólnego Zaprojektowano oprawy jarzeniowe rastrowe 2 x 36W mocowane do stropu. Oświetlenie ogólne zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 12464-1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3 x 1,5 mm2 w izolacji 750V. Przewody w ścianach GK prowadzić w rurkach miękkich peszla. Natężenie oświetlenia - 500 luksów. 18. Instalacja gniazd wtykowych Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm2 w izolacji 750V. Na potrzeby zasilania komputerów wydzielono dwa obwody zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi serii S300 o charakterystyce A. 19. Ochrona przepięciowa Przewiduje się zabudowę w tablicy TE drugi stopień ochrony przepięciowej klasy B-C np. DEHNquard TNS 230_400V. 20. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą wyłączników szybkich serii S300 i róznicowo - prądowych serii P300 np. firmy LEGRAND. Ochronie podlegają metalowe obudowy urządzeń elektrycznych i kołki ochronne gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje elektryczne zostały zaprojektowane w systemie TN-S tj. z osobnym przewodem ochronnym w całej instalacji. Przewodu ochronnego nie wolno zabezpieczać ani przerywać łącznikami. Nie zmienia się przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektu. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 1.Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy. 2.Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. 3.Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 4.Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 200 000,00 zł brutto, polegające na remoncie dachu o konstrukcji drewnianej. i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada: uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 200 000,00 zł brutto, polegającymi na remoncie dachów o konstrukcji drewnianej. - jako kierownik budowy, Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnioną tabelę elementów scalonych - zał. nr 3 do umowy Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom - zał. nr 1 do umowy należy wypełnić jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1.Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a.z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b.wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.2 wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru, lub zgłoszenia przez inne służby nadzoru konieczności wstrzymania wykonywania robót 1.3konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; 1.4 konieczności wykonania robót dodatkowych; 1.5 skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadkach określonych w pkt. 1.1-1.4 termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2.Zmiany kierownika budowy/robót: 2.1 na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 2.2 na wniosek Wykonawcy w przypadku: a.choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b.nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c.jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 3.Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: a) przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, b)w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; c)w przypadku siły wyższej; d)w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; e)zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej; f)zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. g)zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; h)zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. i)zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizowane w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.04.2013.10.28.11 137774-2013.html (HTML, 19.72Kb) 2013-04-11 10:28:11 424

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.04.2013.10.52.27 Czernczyce.zip (ZIP, 6.06Mb) 2013-04-11 10:52:27 190
11.04.2013.10.53.30 Wojtkowice.zip (ZIP, 4.27Mb) 2013-04-11 10:53:30 209
11.04.2013.11.18.38 SIWZ.pdf (PDF, 778.08Kb) 2013-04-11 11:18:38 160

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.05.2013.08.49.04 inf o wynikach.pdf (PDF, 157.12Kb) 2013-05-13 08:49:04 558

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.05.2013.15.18.29 udzielenie zamowienia.html (HTML, 12.58Kb) 2013-05-22 15:18:29 437

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mieczysław Reps

Data wytworzenia:
11 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data publikacji:
11 kwi 2013, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Kienc-Brachmańska

Data aktualizacji:
11 kwi 2013, godz. 10:28