136 Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 

bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
 

 

Kąty Wrocławskie: Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 76113 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o minimalnej powierzchni 6 ha każdy, z podaniem tytułu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nazwy gminy, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym, powierzchni, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że w/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane należycie (wg wzoru-załącznik nr 5 do SIWZ) i przedstawi dokumenty potwierdzające, że plany te zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji głównego projektanta do sporządzenia tego planu, kierowała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzeniem dwóch miejscowych obowiązujących, opublikowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (sporządzonych pod rządami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) o minimalnej powierzchni 6 ha z podaniem miejsca wykonania, nr uchwały i daty uchwalenia, nr i daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa, powierzchni planu, i przedstawi dokumenty potwierdzające, że plany te zostały wykonane należycie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Termin płatności - 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków, zgodnie z uchwałą nr XVIII/249/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Termin płatności - 15


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów - Szymanów, dla działki 201.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów - Szymanów, dla działki 201, zgodnie z uchwałą nr XV/179/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58, zgodnie z uchwałą nr XV/180/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Termin płatności - 15


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej , zgodnie z uchwałą nr XIX/256/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Termin płatności - 15


 

 


  

  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieniu.url (URL, 229.00b) 2016-06-08 14:08:03 303

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 987.55Kb) 2016-06-08 14:08:03 44

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odrzucenie i wybór.pdf (PDF, 1.05Mb) 2016-07-08 13:54:34 486

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia.url (URL, 230.00b) 2016-07-14 14:52:28 308

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
08 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
08 cze 2016, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
08 cze 2016, godz. 14:08