Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II

Kąty Wrocławskie: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II
Numer ogłoszenia: 323274 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w ramach Działania nr 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. b) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. c) audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było m.in. przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz z jego udokumentowaniem dla projektu infrastrukturalnego lub doradczego realizowanego w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i lub Funduszu Spójności

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: 1. Jedna z osób przeprowadzająca audyt zewnętrzny musi posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta i spełniać następujące wymogi określone poniżej: 1.1. posiadać znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzanie projektem programem operacyjnym inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów programu inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu 1.2. a) posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, lub b) posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określanych: - w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832); lub - w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; lub c) posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants). 1.3. a) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności; lub b) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Druga osoba, która będą przeprowadzać audyt zewnętrzny projektu, powinna spełniać warunki przedstawione powyżej określone w pkt. 1 lub spełniać poniższe wymogi: 2.1. posiadać wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie kierunkowe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie); 2.2. posiadać ukończone studia podyplomowych (organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu) w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych 2.3. Posiadać znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i lub Funduszu Spójności UE (inna niż z pkt 4), w tym np. zarządzania projektem programem operacyjnym inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów programu inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu. 2.4. a) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności lub b) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego; lub c) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i lub Funduszu Spójności lub d) co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/ inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i lub Funduszu Spójności. 3. Każdy z członków zespołu audytującego przy przystąpieniu do realizacji zamówienia będzie musiał złożyć oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta tzn. że: 3.1. nie jest audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta; 3.2. nie przygotowywał(-a), nie realizuje/nie realizował(-a) projektu oraz nie uczestniczy/nie uczestniczył(-a) w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu; 3.3. nie wykonuje/nie wykonywał(-a) innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu; 3.4. nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej; 3.5. nie jest lub nie był(-a) w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej; 3.6. nie uczestniczył w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu; 3.7. nie osiągnął (-ęła) chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu); 3.8. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jest związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby; 3.9. nie jest albo nie był(-a) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; 3.10. nie ma żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełnia warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta; 3.11. nie jest obecnie i nie był(-a) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD IP RPO WD IC IP OC IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaje obecnie i nie pozostawał(-a) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; 3.12. nie był(-a) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej, bądź gospodarczej, lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 3.13. nie posiada w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu); 3.14. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
323274-2012.html (HTML, 20.21Kb) 2012-08-30 13:40:00 367

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 604.38Kb) 2012-08-30 13:40:00 134

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 316.16Kb) 2012-09-25 15:15:20 382

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
373086-2012.html (HTML, 4.34Kb) 2012-10-03 14:11:08 376
373126-2012.html (HTML, 1.62Kb) 2012-10-03 14:11:26 387

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
30 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
30 sie 2012, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
30 sie 2012, godz. 13:40