Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie

 

Kąty Wrocławskie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 215132 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: instalacyjnej - sanitarnej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.00.00-2, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi n/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane; tj. a) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej - sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych, co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, inspektor musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 4 km i dwóch przepompowni w okresie ostatnich trzech lat; b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związane z budową dróg lub odbudową nawierzchni drogowych; c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związanych z budową min. 2 przepompowni ścieków; Wykonawca jest zobowiązany załączyć poświadczenia stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi do oferty dołączyć kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności: 1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót; 2. Zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę, 3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 4. Zmiany osób reprezentujących strony, 5. Zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w postępowaniu przetargowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.06.2013.08.07.17 215132-2013.html (HTML, 11.28Kb) 2013-06-05 08:07:17 403

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.06.2013.08.07.17 SIWZ.pdf (PDF, 684.96Kb) 2013-06-05 08:07:17 144

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.06.2013.10.17.56 ZaA A czniki edytowalne do SIWZ.docx (DOCX, 28.70Kb) 2013-06-11 10:17:56 402

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.07.2013.11.09.50 inf o wynikach.pdf (PDF, 167.63Kb) 2013-07-08 11:09:50 513

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.07.2013.15.01.32 280758-2013.html (HTML, 3.53Kb) 2013-07-17 15:01:32 393

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
05 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
05 cze 2013, godz. 08:07

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
05 cze 2013, godz. 08:07