Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - DOKOŃCZENIE.

Przejdź do załączników

 

Kąty Wrocławskie: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - DOKOŃCZENIE.
Numer ogłoszenia: 432584 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - DOKOŃCZENIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie. 2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzorowanie prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Samotwór, Kębłowice, Wszemiłowice i część Jurczyc, a w szczególności 1) sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200 o długości l=3.021,5 m wraz z uzbrojeniem 2) odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 160 PVC o długości l=10,0 m wraz z uzbrojeniem 3) odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 200 PVC o długości l=127,5 m wraz z uzbrojeniem 4) sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 325 o długości l=33,0m wraz z uzbrojeniem 5) sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 125 o długości l=17,5m wraz z uzbrojeniem 6) sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 100 o długości l=2964,5m wraz z uzbrojeniem 7) sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 90 o długości l=801,7 wraz z uzbrojeniem 8) sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 75 o długości l=320,0 m wraz z uzbrojeniem 9) odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 63 o długości l=26,8 m wraz z uzbrojeniem 10) przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 o długości l=1029,0 m wraz z uzbrojeniem. 11) przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 200 o długości l=268,1 m wraz z uzbrojeniem 12) Przyłączy kanalizacji ciśnieniowej fi 63 PE o długości i=115,0m wraz z uzbrojeniem 13) przepompowni przydomowych w ilości 7 kpl. wraz z szafką sterowniczą i zasilaniem i opomiarowaniem 14) Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i włączeniem do systemu monitoringu- 4 kpl. 15) Komora pomiarowa- 5 kpl. 16) Wykonanie przyłącza wodociągowego fi40 do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem. 17) Przejścia pod rowami, drogami gminnymi , drogami powiatowymi, drogami wojewódzkimi oraz przejście pod torami; 18) Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg 19) Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym 20) Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 21) Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą 22) Planu BIOZ 23) Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót 24) Kamerownie wykonanej sieci. 25) Prace powinny być prowadzone zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1-23-09-ama z dnia 19 listopada 2009r. 26) Umieszczenie na stałe na terenie budowy, dwóch tablic informacyjnych oraz dwie tablice pamiątkowe (nie później niż w ciągu 6 m-c od zakończenia budowy), zgodnie z wytycznymi Poradnika Beneficjenta dostępnego na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. UWAGA: 1. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 2. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót: zakończenia - 15.09.2012 r. 3. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez czas realizacji robót przez Wykonawcę robót od dnia podpisania umowy do momentu upływu okresu przeznaczonego na bezusterkowy końcowy odbiór nadzorowanych robót. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru, a zakończą w ciągu 15 dni. 4. Szacunkowa Wartość zamówienia tj zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie, przewidziana do realizacji brutto: 7.809.266,34 zł. 5. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 6. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Samotwór, Wszemiłowice, część Jurczyc i Kębłowice oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają większy zakres robót niż zakres robót przewidziany do realizacji i nadzorowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.00.00-2, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożą oświadczenie potwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Załączą dokumenty (oświadczenia, referencje) stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) osoba przewidziana do pełnienia funkcji koordynatora-w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania sporządzała dokumenty do rozliczenia co najmniej jednej inwestycji o wartości powyżej 4.000.000 PLN brutto, posiadającą 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi; b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, inspektor musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 8 km i dwóch przepompowni w okresie ostatnich trzech lat; c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związane z budową dróg lub odbudową nawierzchni drogowych; d) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związanych z budową min. 2 przepompowni ścieków;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) osoba przewidziana do pełnienia funkcji koordynatora, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa lat; c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa d) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji koordynatora przez osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: a. wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru; b. zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę, c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d. zmiany osób reprezentujących strony e. zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w postępowaniu przetargowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
432584-2011.html (HTML, 20.21Kb) 2011-12-20 12:53:43 397

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 593.42Kb) 2011-12-20 12:53:43 114

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A czniki edytowalne.docx (DOCX, 57.42Kb) 2011-12-27 12:37:44 381

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wyborze.pdf (PDF, 212.02Kb) 2012-02-03 13:15:39 385

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 227.24Kb) 2012-02-14 13:52:58 452

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
20 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
20 gru 2011, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
20 gru 2011, godz. 12:53