136 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.katywroclawskie.pl/zamowienia

Kąty Wrocławskie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Numer ogłoszenia: 31779 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obejmującego całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych i drogowej. 2) Podział prac do zrealizowania przez Wykonawcę robót obejmuje wykonanie: a) Etap I - Budowa nowej części obiektu; b) Etap II - Remont (modernizacja) istniejącego budynku szkoły; c) Etap III - Budowa części sportowej d) w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. W szczególności do obowiązków Inspektora Nadzoru należą: 1) kontrola jakości wykonywanych robót wbudowanych elementów, stosowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno -budowlanymi, normami państwowymi i branżowymi zasadami bezpieczeństwa robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWIORB oraz umową o wykonanie robót, 3) kontrola zgodności przebiegu robót z terminowością ich wykonania, 4) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem prac, 5) kontrola prawidłowości i zgodności wykonywania robót budowlanych 6) z dokumentacją techniczną, pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, pozwoleniem na budowę z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej, 7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 4. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor Nadzoru powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność stosownym zapisem - ale nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. 5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy ponadto: a) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, b) kontrola przestrzegania zakazu używania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie i niezgodnych z dokumentacją, c) ujawnienie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im, d) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisów kierownika budowy o gotowości robót do odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, e) gromadzenie i przechowywanie we współdziałaniu z pozostałymi współuczestnikami robót, materiałów analitycznych, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub ekonomiczno-finansowych, f) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazywania ich do użytku, g) rozliczenie końcowe budowy w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót, h) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. 6. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie jest inspektor w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.63.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, a także Wykonawca winien posiadać wiedzę, doświadczenie i zdolności finansowe do realizacji zamówienia tj. powinien: a) dysponować inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące nadzór inwestorski nad budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów )- oświadczenie; - doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu dydaktycznego lub dydaktyczno-sportowego o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto lub min. jednej roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10.000.000zł brutto - posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; b) dysponować inspektorem nadzoru branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa; posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; d) dysponować inspektorem nadzoru branży elektrycznej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wpisanym do izby inżynierów budownictwa; posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; e) dysponować inspektorem nadzoru branży drogowej - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej i wpisanym do izby inżynierów budownictwa; posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według formuły spełnia - nie spełnia Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.pdf (PDF, 259.83Kb) 2016-03-29 12:18:16 344

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pb.zip (ZIP, 50.89Mb) 2016-03-29 12:53:31 96
SIWZ.pdf (PDF, 634.94Kb) 2016-03-29 12:18:16 119

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki edytowalne do SIWZ.docx (DOCX, 22.94Kb) 2016-03-30 14:52:33 373

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odrzucenie i wybór.pdf (PDF, 941.85Kb) 2016-04-27 13:06:29 930

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia - nadzór.pdf (PDF, 227.80Kb) 2017-03-21 14:17:06 269
udzielenie zamówienia - nadzór.url (URL, 239.00b) 2016-05-06 12:46:21 350

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
29 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
29 mar 2016, godz. 12:18

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
29 mar 2016, godz. 12:18