Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 

bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
 

 

Kąty Wrocławskie: Nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 138369 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagłośnienia sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie wykonawczym systemu nagłośnienia sali sportowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 32.34.00.00-8, 32.35.00.00-1, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w obiekcie typu hala widowiskowo-sportowa, sala koncertowa, sala teatralna lub dom kultury o co najmniej 500 stałych miejscach siedzących na jednej widowni, co najmniej 1 robotę polegającą na kompleksowym wykonaniu dostawy, stałej instalacji sygnałowej, montażu urządzeń i uruchomieniu profesjonalnego nagłośnienia o wartości minimum 120.000,00 zł brutto popartą dokumentem potwierdzającym, że roboty i dostawy te zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 specjalistą w zakresie urządzeń nagłośnieniowych z min. 10 letnim doświadczeniem, który w okresie ostatnich 3 lat kierował robotami polegającymi na montażu i uruchomieniu systemów nagłośnieniowych w obiektach opisanych w dziale 12 grupie 126 klasa 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatry, centra kultury, opery, filharmonie). Przez min. 10 letnie doświadczenie Zamawiający rozumie, że okres od uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku akustyka lub elektroakustyka lub inżyniera dźwięku do chwili ogłoszenia niniejszego postępowania jest nie krótszy niż 10 lat

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 120.000,00 zł b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 120.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć: - płaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na kwotę nie mniejszą niż niż 120.000,00 zł - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 120.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych dla wszystkich oferowanych urządzeń, na podstawie których można ocenić spełnienie wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy, 2) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 3) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 4) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy w pierwotnym terminie, 5) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 6) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron, 7) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 8) z powodów niezależnych od Wykonawcy w sytuacji zaprzestania produkcji sprzętu opisanego w ofercie i/lub niemożności jego dostarczenia i konieczności zamiany tego sprzętu na analogiczny z zastrzeżeniem, że będzie to sprzęt o nie gorszych parametrach i nie wyższej cenie w stosunku do oferty, 9) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa, 10) Zmian składu zespołu osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełniać będzie wszystkie wymagania wskazane w SIWZ, 11) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zmiany treści Umowy wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji o wystąpieniu podstaw zmiany Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieniu.url (URL, 230.00b) 2016-07-15 11:51:21 282

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt.zip (ZIP, 5.30Mb) 2016-07-15 11:51:51 64
SIWZ.pdf (PDF, 664.94Kb) 2016-07-15 11:51:21 116

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 202.96Kb) 2016-07-21 10:46:13 473

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf. o wyborze.pdf (PDF, 517.50Kb) 2016-07-26 12:03:21 544

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia..pdf (PDF, 222.70Kb) 2017-03-21 15:05:07 423
udzielenie zamówienia.url (URL, 230.00b) 2016-07-29 10:34:48 315

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
15 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
15 lip 2016, godz. 11:51

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
15 lip 2016, godz. 11:51