Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich

Kąty Wrocławskie: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 295552 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : - oświetlenia ewakuacyjnego i modernizację oświetlenia awaryjnego - modernizacja rozdzielnic komputerowych TK1 i TK2, - wymiana pionów C.O w ciągach komunikacyjnych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich zgodnie z dokumentacją budowlaną. 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 2.1 Wymianę pionów instalacji C.O wraz z podejściami do grzejników oraz wymianą samych grzejników w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich z wpięciem pionów do istniejącej sieci C.O. na poziomie strychu z zastosowaniem odpowietrzników automatycznych. Nowa instalacja zostanie wykonana z rur miedzianych twardych d = 12/15/18/22/28 mm łączonych techniką lutowania. Rury należy zaizolować termicznie otulina z pianki poliuretanowej. Nową instalacje należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach oraz zabezpieczyć zaworami odcinającymi dodatkowo przed grzejnikami należy dołożyć zawory termostatyczne. Całość prac wykonać zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji projektowej. 2.2. Wykonanie sieci oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji projektowej. 2.3. Modernizację oświetlenia awaryjnego zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji projektowej. 2.4. Wszystkie nowe lampy montowane w ramach wykonywanych prac modernizacyjno remontowych sieci oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010roku (Dz. U. Nr 85 poz.553), świadectwa dopuszczenia wydawane są przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Aktualne dopuszczenia muszą zostać złożone Zamawiającemu w formie papierowej przed montażem osprzętu. 2.5. Wszystkie nowe lampy montowane w ramach wykonywanych prac modernizacyjno remontowych sieci oświetlenia awaryjnego muszą posiadać tzw. Testery umożliwiające kontrolę sprawności takiej lamy oraz wytrzymałość świecenia min. 3h. 2.6. Modernizację rozdzielnic komputerowych TK1 i TK2 zgodnie z specyfikacja zawartą w dokumentacji projektowej. 2.7. Przywrócenie do stanu pierwotnego ścian i sufitów po wykonanych pracach remontowych 2.8. Prawidłowe zabezpieczenie elementów istniejącego systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) a w przypadku ich zanieczyszczenia konserwacja poszczególnych elementów na koszt Zleceniobiorcy przez firmę zajmującą się serwisem systemu SAP wskazaną przez Zleceniodawcę. 2.9. wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń: a) instalacji elektrycznej pomiar rezystencji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej b) instalacja oświetleniowa pomiar natężenia światła w pomieszczeniach po modernizacji oświetlenia; c) natężenia oświetlenia awaryjnego. 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Przy sporządzeniu wyceny w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę opis przedmiotu umowy a następnie dokumentację projektową jednocześnie informujemy iż, załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie. 4. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia istniejącej sieci oświetlenia awaryjnego lub zabezpieczenie tej instalacji poprzez odłączenie jej od źródła prądu w sposób który nie spowoduje narażenia zdrowia i życia użytkowników obiektu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac związanych z modernizacją rozdzielnic komputerowych TK1 i TK 2 w dni wolne od pracy Urzędu w związku z realnym zagrożeniem nagłego zaniku zasilania co w skutkach może prowadzić do uszkodzenia sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winieni wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń biurowych na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł każda oraz potwierdzić dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik budowy, który posiada: -uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom - zał. nr 7 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: - jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia wynika z konieczności wykonania udzielonych wykonawcy zamówień dodatkowych, - wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. b) zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych na wniosek Wykonawcy w przypadku: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, - nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), c) zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. d) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. e) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. f) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. h) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. i) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
295552-2012.html (HTML, 17.75Kb) 2012-08-10 10:08:58 399

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
TK1.pdf (PDF, 58.02Kb) 2012-08-10 10:15:51 45
TK2.pdf (PDF, 57.64Kb) 2012-08-10 10:16:05 40
Jednobiegunowy ukA ad poA A czeA .pdf (PDF, 239.26Kb) 2012-08-10 10:11:31 47
OPIS TECHNICZNY - inst. co.pdf (PDF, 20.55Kb) 2012-08-10 10:11:50 45
Parter.pdf (PDF, 196.27Kb) 2012-08-10 10:12:07 49
PB - modernizacja oswietlenia.pdf (PDF, 144.31Kb) 2012-08-10 10:12:19 99
PB OPIS.pdf (PDF, 42.77Kb) 2012-08-10 10:12:41 64
Pietro.pdf (PDF, 192.81Kb) 2012-08-10 10:13:39 39
Piwnica.pdf (PDF, 185.87Kb) 2012-08-10 10:13:49 34
Piwnice.pdf (PDF, 47.30Kb) 2012-08-10 10:14:07 40
przedmiar.pdf (PDF, 965.79Kb) 2012-08-10 10:09:14 53
rzut piwnicy -elektr..pdf (PDF, 89.33Kb) 2012-08-10 10:14:22 37
SIWZ.pdf (PDF, 577.98Kb) 2012-08-10 10:08:58 52
SST -ELEKTR..pdf (PDF, 236.85Kb) 2012-08-10 10:15:31 47
SST.pdf (PDF, 236.53Kb) 2012-08-10 10:14:52 45
zamienny.pdf (PDF, 517.74Kb) 2012-08-10 10:16:35 41

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nienie.pdf (PDF, 198.78Kb) 2012-08-20 12:46:58 436

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
10 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
10 sie 2012, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
10 sie 2012, godz. 10:08