Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 50670 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania:.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.50.00-7, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9, 37.52.35.21-0, 37.53.52.20-5, 37.53.52.30-8, 37.53.52.40-1, 37.41.00.00-5, 37.44.00.00-4, 37.44.19.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej minimum 2 (dwie) dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł. brutto każda i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacja zadania - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w następujących miejscach: 1.Bliż ( huśtawka podwójna 2,bujak 1) 2.Gądów-Jaszkotle (bujak2) 3. Kębłowice(karuzela ażurowa1, 4.Nowa Wieś Wrocławska(huśtawka wagowa podwójna 1, karuzela ażurowa1) 5.Pietrzykowice ( bujak 1, bocianie gniazdo1) 6. Romnów ( karuzela ażurowa1, huśtawka wagowa podwójna1, bocianie gniazdo1) 7. Rybnica (bujak1) 8. Sadowice (karuzela ażurowa1, zestaw zabawowy linowy1 9. Skałka ( huśtawka wagowa1, huśtawka podwójna 1,karuzela ażurowa1, wieża ze zjeżdżalnią 1) 10.Strzeganowice (bujak 2) 11.Szymanów(bocianie gniazdo1) 12.Zabrodzie (huśtawka wagowa 1, bujak2, zjeżdżalnia 1, bocianie gniazdo 1 13.Zybiszów (huśtawka podwójna 1) 14. Smolec Zatorze(karuzela ażurowa 1, bujak1) 15. OS5(huśtawka podwójna 1,bujak 1) 16.Cesarzowice (huśtawka ważka1, bujak1, wieża ze zjeżdżalnią1) 17. Mokronos Dolny(bocianie gniazdo 1) 18.Czerńczyce (bocianie gniazdo 1) 19. Sokolniki (wieża ze zjeżdżalnią 1) 20. OS4(zestaw zabawowy 1).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.50.00-7, 37.53.51.00-8, 37.53.52.00-9, 37.53.52.10-2, 37.53.52.20-5, 37.53.52.30-8, 37.53.52.40-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zadania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w następujących miejscach: 1. Gniechowice ( biegacz+koła tai-chi 1, naciąg górny+rozruch barkowy1 kolarz+prostownik nóg1,orbitrek+narciarz 1) 2. Mokronos Górny (drabinka+podciąg nóg 1, biegacz+koła tai chi 1) 3. Pełcznica (orbitrek+narciarz 1, prasa nożna+wioślarz 1) 4. Sadków(orbitrek+narciarz 1, prasa nożna+wioślarz 1) 5. Stoszyce (biegacz+koła tai chi 1) 6. Smolec Centrum (biegacz+koła tai chi 1) 7. OS2 (twister+wioślarz 1) 8. Nowa Wieś Wrocławska ( biegacz+koła tai-chi 1, naciąg górny+rozruch barkowy 1, kolarz+prostownik nóg 1, orbitrek+narciarz 1).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.44.00.00-4, 37.44.19.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2016.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie.url (URL, 238.00b) 2016-03-07 14:41:31 323

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 802.86Kb) 2016-03-07 14:41:31 137

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odp. na zapytania 2.pdf (PDF, 192.49Kb) 2016-03-11 13:52:43 363
odp. na zapytania.pdf (PDF, 587.93Kb) 2016-03-11 12:12:34 357
załączniki edytowalne.docx (DOCX, 23.51Kb) 2016-03-14 10:28:35 315

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 174.49Kb) 2016-04-15 13:07:13 358

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
07 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data publikacji:
07 mar 2016, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Anna Niedźwiedzka

Data aktualizacji:
07 mar 2016, godz. 14:41