Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Kąty Wrocławskie: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 282356 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywrocławskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu Gmina Kąty Wrocławskie. 2. Zakres robót obejmuje : - wykonanie sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej PE 315 SDR 17, PN10, PE100 długości 981 mb; - wykonanie sieci wodociągowej PE 160 SDR 17, PN10, PE100 długości 14 mb; - wykonanie komory wodomierzowej wraz z montażem przepływomierza; - wykonanie studni zaworowej na działce 175/4 w Smolcu; - wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; - właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanego odcinka kanalizacji; - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności) ; - naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; - obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej - sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 5. Wynagrodzenie wykonawcy realizowane będzie w sposób określony w umowie z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2012 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 190 000,00 zł brutto b) w roku 2013 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2012. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wszelkimi uzgodnieniami z zarządcami dróg, terenów i sieci w obrębie prowadzonych robót budowlanych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • KadrA techniczna winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej 2 zadania polegające na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych PEHD o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy - min. 3 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie obiektów inżynierii sanitarnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - nie mniej niż 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Czynniki cenotwórcze (załącznik nr 1 do umowy); Harmonogram rzeczowo- finansowy (załącznik nr 2 do umowy); Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 3 do umowy); Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: a) Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót b) Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego tras wodociągów ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu c) Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie zinwentaryzowanych sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, d) Koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; e) Klęską żywiołową f) Siłę wyższą; 2. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: a) Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; c) Zmiany osób reprezentujących zadanie wymienionych w §10,pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; d) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
282162-2012.html (HTML, 10.82Kb) 2012-08-02 10:10:03 399
282356-2012.html (HTML, 15.82Kb) 2012-08-02 11:01:05 490

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
harmonogram rz-f.xls (XLS, 37.50Kb) 2012-08-02 11:01:53 66
opinia geotechniczna.pdf (PDF, 11.16Mb) 2012-08-02 11:31:27 259
pb.zip (ZIP, 11.51Mb) 2012-08-02 11:31:27 65
przedmiar.pdf (PDF, 2.17Mb) 2012-08-02 11:01:21 84
PRZEDMIARY.zip (ZIP, 487.96Kb) 2012-08-02 10:13:21 69
SIWZ.pdf (PDF, 614.94Kb) 2012-08-02 11:01:05 97
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKA W ZAMA WIENIA.pdf (PDF, 577.66Kb) 2012-08-02 10:10:04 61

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A czniki edytowalne do SIWZ.docx (DOCX, 29.96Kb) 2012-08-08 10:58:40 385

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inf o wynikach.pdf (PDF, 157.49Kb) 2012-08-24 14:04:02 395
inf o wynikach.pdf (PDF, 174.01Kb) 2012-08-28 11:57:24 391

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia.html (HTML, 5.64Kb) 2012-09-06 09:06:17 379
udzielenie zamowienia.html (HTML, 4.14Kb) 2012-09-03 15:15:29 361

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

J.Kurpiel BIP

Data wytworzenia:
02 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
02 sie 2012, godz. 11:01

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
02 sie 2012, godz. 11:01