Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ, JABŁONIOWEJ I CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIECHOWICE

Przejdź do załączników

Kąty Wrocławskie: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ, JABŁONIOWEJ I CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIECHOWICE
Numer ogłoszenia: 91368 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ, JABŁONIOWEJ I CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIECHOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej, Jabłoniowej i Czystej w miejscowości Gniechowice 2. Zakres prac obejmuje: a) Prace demontażowe obejmujące demontaż istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Materiały z demontażu należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. b) Budowę oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej, Czystej i Jabłoniowej w miejscowości Gniechowice, długość oświetlanych ulic wynosi 718 m. Moc opraw oświetleniowych wynosi: Pi =23 x 115 W = 2645 W, Iobl = 3,9 A, cos = 0,85, zabezpieczenie przedlicznikowe 16 A. Oprawy oświetleniowe 100W (sodowa) o stopniu szczelności IP65, klosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, elementy montażowe ze stali nierdzewnej. Oprawy będą montowane na słupach stożkowych stalowych ocynkowanych lakierowanych o wysokości 9 m (wysokość usytuowania oprawy) z wysięgnikiem 2m. Słupy, o grubości ścianki 4 mm montowane na fundamencie prefabrykowanym wyposażone w tabliczki z bezpiecznikiem topikowym I = 6A, przewód do oprawy 3 x DY4. Jako uziemienie (oporność uziemienia nie więcej niż 10 Ohm ) stosować ułożenie bednarki ocynkowanej 25 x 4 wzdłuż kabli na całej długości trasy kabli. Bednarkę uziemienia wprowadzać do złącza kablowego w każdym słupie. Ułożenie kabla na trasie 718m, na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi i drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych na głębokości 1m, przekroczenia poprzeczne dróg pomiędzy słupami 3 i 4, 11 i 12, 13 i 14 oraz 14 i 14-1 wykonywać metodą przewiertu. Słupy i osprzęt elektryczny muszą posiadać odpowiednie certyfikaty c) Budowę na działce nr 55/2 obok złącza ZK - 3a szafki oświetlenia ulicznego typu SOP-3 z cyfrowym programatorem astronomicznym. Szafka zasilona będzie kablem YAKXS 4 x 35 ze złącza jak wyżej, w którym należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R 303. Zasilanie oświetlenia drogowego wykonać z szafki oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4 x 35. d) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanego oświetlenia ulicznego; e) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności) ; f) Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; g) Wykonanie niezbędnych badań określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej; h) Dokonanie odbioru technicznego i dostarczenie protokołu Zakładu Energetycznego potwierdzającego gotowość wpięcia oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej; UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.21.00-6, 45.31.43.10-7, 45.31.61.00-6, 45.31.73.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe w wysokości 5.000,00zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzeniem zaświadczeniem właściwej Izby

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie sieci oświetlenia drogowego, o długości min. 500 m, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, tj. Kierownikiem budowy, który posiada - doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami zewnętrznej sieci oświetlenia drogowego o długości minimum 500 m, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł brutto za jedno zadanie - jako kierownik budowy lub kierownik robót;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 300.000,00 zł. (do oferty należy dołączyć kopię dowodu opłaty składki za polisę)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.1 Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: a) Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz SST; b) stwierdzenie występowania w obrębie realizowanych robót, nie naniesionych na mapie lub naniesionych niezgodnie ze stanem faktycznym sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, c) Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; d) Wystąpienie klęski żywiołowej; e) Siły wyższej; f) Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 1.2 Wystąpienia możliwości skrócenia terminu zakończenia realizacji robót określonego w umowie, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzony opinią Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego. 1.3 Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 1.4 Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
91368-2012.html (HTML, 16.83Kb) 2012-03-23 11:25:51 399

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BIOZ - Gniechowice ul. Szkolna.pdf (PDF, 205.50Kb) 2012-03-23 11:26:29 90
mapa.tif (TIF, 1.34Mb) 2012-03-23 11:26:42 90
Projekt Budowlany.pdf (PDF, 261.08Kb) 2012-03-23 11:26:16 136
przedmiar.pdf (PDF, 34.07Kb) 2012-03-23 11:26:07 147
SIWZ.pdf (PDF, 583.63Kb) 2012-03-23 11:25:51 99
SST.pdf (PDF, 317.71Kb) 2012-03-23 11:26:59 90

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa.pdf (PDF, 1.35Mb) 2012-03-30 12:06:19 426
OA wietlenie drogi.dwg (DWG, 784.38Kb) 2012-03-30 14:23:09 386
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II.pdf (PDF, 160.44Kb) 2012-04-03 12:54:06 383
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.pdf (PDF, 145.87Kb) 2012-03-27 10:41:08 385
Szafka oA wietleniowa - schemat.jpg (JPG, 501.94Kb) 2012-03-27 10:41:22 414
Warunki przyA A czenia urzA dzeA oA wietlenia ulicznego.pdf (PDF, 2.18Mb) 2012-04-03 12:54:25 502

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.pdf (PDF, 155.33Kb) 2012-05-18 10:05:49 387

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Kurpiel

Data wytworzenia:
23 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data publikacji:
23 mar 2012, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Kurpiel

Data aktualizacji:
23 mar 2012, godz. 11:25