Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw wojskowych:

a) organizowanie i przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły osiemnaście lat życia oraz koordynacja kwalifikacji wojskowej organizowanej przez Starostę, przy udziale Wydziału Spraw Obywatelskich

b) współpraca z organami wojskowymi przy odtwarzaniu ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,

c) wydawanie decyzji o wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

d) realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych (akcja kurierska),

e) reklamowanie osób zatrudnionych w Urzędzie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

f) nakładanie, na wniosek właściwych jednostek, decyzji obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, prowadzenie i aktualizacja rejestrów świadczeń;

2. Wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych:

a) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na Urząd,

b) planowanie przygotowania Urzędu do funkcjonowania w okresach wyższych stanów gotowości obronnej Państwa,

c) opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz wykonywanie przedsięwzięć wynikających z tego planu,

d) nadzorowanie przygotowań do działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,

e) planowanie i współorganizowanie szkoleń obronnych,

f) planowanie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;

3. Wykonywanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego:

a) organizowanie pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

b) monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Gminy,

c) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym nadzorowanie i koordynacja opracowania planu zarządzania kryzysowego,

d) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

f) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń losowych,

g) realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

4. Wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej:

a) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

b) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

c) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

d) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

5. Wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

1) współpraca z Policją, Strażą Pożarną, wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na organizację imprez masowych,

3) prowadzenie spraw z zakresu organizacji zgromadzeń publicznych;

6. Nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu gminy w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej; oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

7. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych w zakresie właściwości Zespołu.

 

Kierownik wydziału Andrzej Szymański - 71 390 72 33
I piętro - pok. 17, e-mail: andrzej.szymanski@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. wojskowych i obrony Michał Górak - 71 390 71 47
I piętro - pok. 17, e-mail: michal.gorak@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jacek Mróz

Data wytworzenia:
29 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
29 kwi 2022, godz. 10:19

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
05 paź 2022, godz. 12:49