Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE nr 600/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17 grudnia 2012r.

 

ZARZĄDZENIE nr 600/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 17 grudnia 2012r.

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich

Na podstawie   art.33 ust. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póżn.zm) zarządzam, co następuję:

 

§ 1. Wprowadzam Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zwany dalej Kodeksem, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w  Urzędzie Miasta i Gminy w  Kątach Wrocławskich do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w  Kątach Wrocławskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 600/2012

Burmistrza Miasta i Gminy

Kąty Wrocławskie

z dnia 17 grudnia 2012r.

 

 

 

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie 2012r

 

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
 3. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, zatrudnionego w oparciu o ustawę z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póżn.zm)

 

II. ZASADY OGÓLNE

 

§ 2.

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, w równym stopniu przez pracowników zatrudnionych z wyboru, powołania , umowy o pracę jak  i umowy zlecenia.
 3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną. Na zajmowanych stanowiskach służą Państwu i Wspólnocie Samorządowej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
 4. Pracownicy samorządowi są obowiązani do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych , w tym zawartych w Kodeksie.
 5. Korzystanie z zasobów Urzędu tj. poczty email, dostępu do internetu, telefonów i komputerów, ma nastepować  w sposób odpowiedzialny, uczciwy i tylko do celów służbowych.
 6. Normy Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

 

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA

 

§ 3.

Pracownicy samorządowi obowiązani są dbać o rzetelne wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli.

 1. W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

  1)     praworządności;

  2)     bezstronności i bezinteresowności;

  3)     obiektywizmu;

  4)     uczciwości i rzetelności;

  5)     odpowiedzialności;

  6)     jawności;

  7)     dbałości o dobre imię organów Gminy, przyjazny wizerunek Urzędu;

  8)     przestrzegania norm dotyczących własnego wyglądu, ubioru i godnego zachowania się w miejscu pracy i poza nim;

  9)     zachowania kompetencji, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami;

  10)  dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami.

 

 

IV. WYKONYWANIE ZADAŃ

 

§ 4.

Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem, podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5.

 1. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.
 2. Pracownik w szczególności:

  1)     rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z właściwą wrażliwością i uprzejmością, posługując się językiem prostym i zrozumiałym dla mieszkańców;

  2)     pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;

  3)     nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za te rozstrzygnięcia;

  4)     jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, angażując w to swoją wiedzę i umiejętności;

  5)     w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, ale literą prawa i obiektywizmem;

  6)     traktuje wszystkich obywateli w taki sam sposób;

  7)     jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia;

  8)     racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje mieniem Gminy i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;

  9)     dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;

  10)   jest lojalny wobec swoich zwierzchników, kolegów i podwładnych oraz gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;

  11)   jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Gminy.

 

V. MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

§ 6.

 1. Pracownicy samorządowi dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy, a pracodawca w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych zapewnia dostęp do publikacji oraz umożliwia udział w różnych formach szkolenia i dokształcania.
 2. Pracownik w szczególności:

  1)     dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy;

  2)     rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;

  3)     jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

  4)     jest otwarty na współpracę oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;

  5)     jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji.

 

VI. ZASADA PRZEJRZYSTOSCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

 

§ 7.

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy tez korupcji.
 2. Pracownik w szczególności:

  1)     od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;

  2)     w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;

  3)     nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

  4)     nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

  5)     nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, pozostających w sprzeczności z obowiązkami służbowymi;

  6)     udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach;

  7)     nie ujawnia informacji niejawnych, do których ma dostęp ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

VII.ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ

 

§8 .

 1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 2. Pracownik w szczególności:

  1)     nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych;

  2)     rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

  3)     dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;

  4)     zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;

  5)     nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w Urzędzie.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9.

 1. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami w pracy i poza pracą.
 2. Wszyscy pracownicy Urzędu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Kodeksem. Kopię oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Kodeksu dołącza się do akt osobowych.
 3. Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą przewidzianą prawem odpowiedzialność porządkową wynikającą z ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

 

 

 

Załącznik do Kodeksu Etyki

(Zarządzenie Nr 600/2012

Burmistrza Miasta i Gminy

Kąty Wrocławskie

z dni 17 grudnia 2012r.)

 

 

.........................................

imię i nazwisko

.........................................

stanowisko służbowe

.........................................

komórka organizacyjna

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

            Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że znana mi jest treść „Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych  w  Urzędzie Miasta i Gminy w  Katach Wrocławskich" wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich Nr 600/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. i zobowiązuję się do postępowania według jego zasad.

 

 

.........................................

Podpis pracownika

 

 

 

 

Katy Wrocławskie, dnia .........................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Antoni Kopeć

Data wytworzenia:
08 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
14 mar 2013, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Krysmalski

Data aktualizacji:
15 mar 2013, godz. 20:23