Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 1689/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie jako Partnera Wiodącego w sprawie realizacji ww. projektu

ZARZĄDZENIE NR 1689/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie jako Partnera Wiodącego w sprawie realizacji ww. projektu.

Na podstawie art. 31, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2023.40 tj. z dnia 2023.01.05 ze zm.), w związku z zawarciem przez Gminę Kąty Wrocławskie Umowy Partnerskiej z dnia 31 stycznia 2024r. na rzecz realizacji projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 nabór nr:  FEDS.07.10-IP.02-053/23 zarządzam co następuje :
§ 1. 1. Gmina Kąty Wrocławskie jako Partner Wiodący i Wnioskodawca  projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”( dalej jako „Projekt”) przekazuje jego realizację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich (GOPS w Kątach Wrocławskich).
2. GOPS w Kątach Wrocławskich będzie odpowiedzialny za realizację merytoryczną i finansową Projektu, prowadzoną na podstawie wniosku aplikacyjnego będącego podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.  
§ 2. Udzielam Pani Izabeli Senk – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,  pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie jako Partnera Wiodącego w sprawie realizacji Projektu, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 nabór nr:  FEDS.07.10-IP.02-053/23.
§ 3. Przekazanie realizacji zadania, oraz udzielone pełnomocnictwo obowiązują od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 nabór nr: FEDS.07.10-IP.02-053/23 do dnia zakończenia realizacji i rozliczenia projektu.
§ 4. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w  § 2, uprawnia do:
•    Realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
•    Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie jako Partnera Wiodącego w projekcie  w zakresie realizacji Projektu.
•    Prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej Projektu na poziomie jego realizacji i rozliczenia.
•    Wykorzystywania przyznanych środków finansowych na realizację Projektu oraz jego rozliczenia.
•    Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej Projektu.
•    Finansowego rozliczenia umowy o dofinansowanie.
•    Sporządzania i podpisania sprawozdań końcowych oraz przedstawienia wyjaśnień i dodatkowych informacji do sprawozdań.
•    Potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji aplikacyjnej, kopii dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu.
•    Zatwierdzania wszelkich dokumentów merytorycznych i finansowo- księgowych Projektu.
•    Podejmowania wszelkich innych działań niezbędnych przy realizacji i rozliczaniu Projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych.
•    Udzielania dalszych pełnomocnictw imiennych dla zastępców i innych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zastępowania na czas nieobecności Kierownika lub do dokonywania poszczególnych czynności bądź poszczególnego rodzaju czynności w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Oś priorytetowa Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT  Numer naboru FEDS.07.10-IP.02-053/23


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1689.2024 (PDF, 506.38Kb) 2024-02-28 15:45:47 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Żygadło Julian

Data wytworzenia:
27 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
28 lut 2024, godz. 15:45

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
28 lut 2024, godz. 15:45